ต้นไม้เมนูของ Admin ลูกค้า

จาก iDempiere th
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


บริหารระบบ

Icon mOpen.png บริหารระบบ
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์ทั่วไป
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์ระบบ' - กฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบ
Icon mProcess.png Synchronize Doc Translation - Synchronize Document Translation
Icon mWindow.png เมนู - การจัดการเมนู
Icon mWindow.png Tree - การจัดการนิยามของ Tree
Icon mWindow.png การจัดการ Tree - การจัดการ Tree
Icon mWindow.png งาน - การจัดการงาน
Icon mWindow.png ภาพของระบบ - การจัดการภาพต่างๆและไอคอน
Icon mWindow.png ข้อความผิดพลาด - แสดงผลข้อความผิดพลาด
Icon mWindow.png ข้อสังเกตุ - ดูข้อสังเกตุของระบบ
Icon mWindow.png ประเทศ รัฐ และจังหวัด - การจัดการประเทศ รัฐ และจังหวัด
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png ความปลอดภัย
Icon mWindow.png ผู้ใช้ - การจัดการผู้ใช้ของระบบ
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png บทบาท - การจัดการความรับผิดชอบของผู้ใช้
Icon mProcess.png ปรับปรุงการเข้าถึงบทบาท - ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าถึงของบทบาทต่างๆของผู้ใช้หนึ่งๆ
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png การเข้าถึงบทบาท - การจัดการกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูล
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png ตรวจสอบการเข้าถึง - บันทึกของการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากร
Icon mWindow.png ตรวจสอบช่วงเวลา - รายการ ช่วงเวลาต่างๆ ของผู้ใช้
Icon mWindow.png ตรวจสอบกระบวนการ - กระบวนการตรวจสอบที่ใช้
Icon mWindow.png บันทึกการเปลี่ยนแปลง - บันทึกของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Icon mWindow.png Archive Viewer - View automatically archived Documents
Icon mOpen.png เซิร์ฟเวอร์' - การจัดการคอมเพียร์เซิร์ฟเวอร์
Icon mWindow.png กระบวนการกำหนดการ - ดูแลกระบวนการกำหนดการและบันทึก
Icon mWindow.png ต้วประมวลผลคำร้องขอ - ให้นิยามตัวู้ประมวลผลคำร้องขอ
Icon mWindow.png ตัวประมวลผลการเตือน - การจัดการ พารามิเตอร์และบันทึก ของตัวประมวลผล/ตัวบริการการเตือน
Icon mWindow.png ตัวประมวลผลเวิร์คโฟล - การจัดการตัวประมวลผลและบันทึก
Icon mWindow.png ตัวประมวลผลบัญชี - การจัดการตัวประมวลผลบัญชี และบันทึก
Icon mProcess.png Request EMail Processor
Icon mOpen.png เวิร์คโฟล' - เวิร์คโฟลของคอมเปียร์
Icon mWindow.png รับผิดชอบเวิร์คโฟล - รับผิดชอบต่อการทำเวิร์คโฟล
Icon mWindow.png เวิร์คโฟล - การจัดการเวิร์คโฟล
Icon mWindow.png ตัวแก้ไขเวิร์คโฟล - แก้ไขเวิร์คโฟล
Icon mProcess.png ย้ายเวิร์คโฟลเข้าบริษัท - ย้ายองค์ประกอบเวิร์คโฟลที่ปรับแต่งเข้าไปในบริษัทปัจจุบัน
Icon mWindow.png กิจกรรมเวิร์คโฟล (ทั้งหมด) - ติดตามกิจกรรมเวิร์คโฟลทั้งหมด
Icon mWindow.png กิจกรรมเวิร์คโฟล - กิจกรรมเวิร์คโฟลที่กำลังทำงานอยู่
Icon mWindow.png กระบวนการเวิร์คโฟล - ติดตามการประมวลผลเวิร์คโฟล
Icon mOpen.png การพิมพ์' - นิยามการพิมพ์
Icon mWindow.png กระดาษพิมพ์ - การจัดการกระดาษพิมพ์
Icon mWindow.png สีพิมพ์ - การจัดการสีพิมพ์
Icon mWindow.png ฟอนท์พิมพ์ - การจัดการฟอนท์พิมพ์
Icon mWindow.png รูปแบบการพิมพ์ตาราง - กำหนดรูปแบบตารางรายงาน
Icon mWindow.png รูปแบบพิมพ์ - การจัดการรูปแบบพิมพ์
Icon mReport.png รายละเอียดรูปแบบพิมพ์ - รายงานรายละเอียดรูปแบบพิมพ์
Icon mWindow.png ฟอร์มพิมพ์ - การจัดการฟอร์มพิมพ์ (ใบแจ้งหนี้, เช็ค, ..)
Icon mWindow.png เครื่องพิมพ์ฉลาก - การจัดการนิยามเครื่องพิมพ์ฉลาก
Icon mWindow.png ฉลากพิมพ์ - รูปแบบของฉลากพิมพ์
Icon mOpen.png CollaborationCollaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mProcess.png ลบ Cache - ลบ Cache ของระบบ ** ปิดหน้าจอทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มทำต่อไป **
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์บริษัท' - การจัดการกฎเกณฑ์ของบริษัท
Icon mWorkFlow.png ทบทวนการตั้งค่าเริ่มต้นบริษัท - ทบทวนการตั้งค่าเริ่มต้นของบริษัทใหม่ในระบบ
Icon mWindow.png Setup Wizard
Icon mWindow.png บริษัท - การจัดการ บริษัท/ผู้เช่า
Icon mWindow.png Web Store - Define Web Store
Icon mWindow.png รวม Entities - รวม Entity ต้นทางไปเป็น Entity ปลายทาง - ลบ Entity ต้นทาง
Icon mWindow.png ASP Subscribed Modules
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์หน่วยงาน/สาขาการจัดการกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน/สาขา
Icon mWindow.png หน่วยงาน/สาขา - การจัดการหน่วยงาน/สาขา
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png ธนาคาร - การจัดการธนาคาร
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mWindow.png จับคู่เอกสารธนาคาร - อัลกอริทึม ที่จะใช้ในการจัคู่ ใบแจ้งรายการเดินบัญชีกับ บริษัทคู่ค้า, ใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงิน
Icon mWindow.png บัญชีเงินสด - การจัดการบัญชีเงินสด
Icon mWindow.png สร้างเอกสารใหม่ - สร้างเอกสารใหม่
Icon mOpen.png ข้อมูล' - การจัดการข้อมูล
Icon mOpen.png ประโยชน์
Icon mWindow.png เอกสารแนบ - การจัดการเอกสารแนบ
Icon mWindow.png ที่ตั้ง - การจัดการที่อยู่ของที่ตั้ง
Icon mWindow.png ค่าตามกำหนด - การจัดการ ค่าตามกำหนด ของระบบ, บริษัท, หน่วยงาน/สาขา และผู้ใช้
Icon mWindow.png My Unprocessed Documents - My Unprocessed Documents
Icon mWindow.png Unprocessed Documents (All) - Unprocessed Documents (All)
Icon mOpen.png นำเข้าข้อมูล
Icon mWindow.png รูปแบบตัวอ่านนำเข้า - การจัดการรูปแบบตัวอ่านนำเข้า
Icon mWindow.png ตัวอ่านไฟล์นำเข้า - อ่าน flat Files เข้าไปใน ตารางนำเข้า
Icon mWindow.png นำเข้าบริษัทคู่ค้า - นำเข้าบริษัทคู่ค้า
Icon mWindow.png นำเข้าสินค้า - นำเข้าสินค้า
Icon mWindow.png Import Price List - Import Price Lists
Icon mWindow.png นำเข้าบัญชี - นำเข้าค่าต่างๆของบัญชีธรรมชาติ
Icon mWindow.png นำเข้าชุดบรรทัดรายงาน - นำเข้าชุดบรรทัดรายงาน
Icon mWindow.png นำเข้าสินค้าคงคลัง - นำเข้ารายการธุรกรรมสินค้าคงคลัง
Icon mWindow.png Import Inventory Move - This window allow import Inventory Move transaction
Icon mWindow.png นำเข้าใบสั่งสินค้า - นำเข้าใบสั่งสินค้า
Icon mWindow.png นำเข้าใบแจ้งหนี้ - นำเข้าใบแจ้งหนี้
Icon mWindow.png นำเข้าการยืนยัน - นำเข้ารายการการยืนยัน รับสินค้า/ส่งสินค้า
Icon mWindow.png นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน - นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
Icon mWindow.png Import Payroll Movement - Import Payroll Movement
Icon mWindow.png นำเข้าบัญชีแยกประเภทรายวัน - นำเข้าบัญชีแยกประเภทรายวัน
Icon mWindow.png นำเข้าการจ่ายเงิน - นำเข้าการจ่ายเงิน
Icon mProcess.png อ่านใบแจ้งยอดธนาคาร - อ่านใบแจ้งยอดธนาคาร
Icon mWindow.png นำเข้าเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี - นำเข้าเอกสารสรุปรายการเดินบัญชี
Icon mProcess.png ลบการนำเข้า - ลบข้อมูลทั้งหมดในตารางนำเข้า
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png กลยุทธ์การทำสำเนา - การจัดการกลยุทธ์การทำสำเนาข้อมูล
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mProcess.png Test Export Model - Test Export of XML files
Icon mProcess.png Test Import Model - Test Import of XML files
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue Reportsแอพพลิเคชั่นดิกชั่นนารี่

Icon mOpen.png แอพพลิเคชั่นดิกชั่นนารี่' - การจัดการแอพพลิเคชั่นดิกชั่นนารี่
Icon mWindow.png การปรับแต่งหน้าจอ - ให้นิยามการปรับแต่งการปรับแต่งหน้าจอ
Icon mOpen.png Application Packaging' - Import and export packaging
Icon mWindow.png Pack Out - Create 2pack package
Icon mWindow.png Pack In - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceการบริหารธุรกิจสัมพันธ์

Icon mOpen.png การบริหารธุรกิจสัมพันธ์' - การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการบริหารธุรกิจสัมพันธ์
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์บริษัทคู่ค้า
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบบริษัทคู่ค้า - ตั้งกฏเกณฑ์ของระบบบริษัทคู่ค้า
Icon mWindow.png กลุ่มบริษัทคู่ค้า - การจัดการกลุ่มบริษัทคู่ค้า
Icon mWindow.png คำทักทาย - การจัดการคำทักทาย
Icon mWindow.png ระยะเวลาจ่ายเงิน - การจัดการระยะเวลาจ่ายเงิน
Icon mWindow.png กำหนดการใบแจ้งหนี้ - การจัดการกำหนดการใบแจ้งหนี้
Icon mWindow.png การเร่งรัดหนี้ - การจัดการระดับการเร่งรัดหนี้
Icon mWindow.png บริษัทคู่ค้า - การจัดการบริษัทคู่ค้า
Icon mWindow.png ข้อมูลบริษัทคู่ค้า - เอกสารข้อมูลของบริษัทคู่ค้า
Icon mReport.png Business Partner Detail - Business Partner Detail Report
Icon mReport.png Business Partner Open - Business Partner Open Amount
Icon mProcess.png Validate Business Partner - Check data consistency of Business Partner
Icon mProcess.png หน่วยงานบริษัทคู่ค้าธุรกิจ - ตั้งค่าและตรวจสอบ ความเป็นเจ้าของหน่วยงานของบริษัทคู่ค้าธุรกิจ
Icon mWindow.png การรับรู้รายได้ - กฏเกณฑ์การรับรู้รายได้
Icon mProcess.png ยกเลิกเชื่อมโยงบริษัทคู่ค้าหน่วยงาน - ยกเลิกเชื่อมโยงบริษัทคู่ค้าธุรกิจจากหน่วยงาน
Icon mWindow.png Position - Maintain Job Positions
Icon mWindow.png Position Category - Maintain Job Position Categories
Icon mOpen.png การบริการ' - การบริหารการบริการ
Icon mWindow.png ทรัพยากร - การจัดการทรัพยากร
Icon mWindow.png ชนิดเวลา - การจัดการชนิดการบันทึกเวลา
Icon mWindow.png ประเภทค่าใช้จ่าย - การจัดการแบบของรายงานค่าใช้จ่าย
Icon mWindow.png รายงานค่าใช้จ่าย - รายงานเวลาและค่าใช้จ่าย
Icon mWindow.png ค่าใช้จ่าย (ที่ต้องแจ้งหนี้) - ดูค่าใช้จ่ายและการคิดเงินที่ยังไม้ได้แจ้งหนี้ไปยังลูกค้า
Icon mProcess.png สร้างใบสั่งขายจากค่าใช้จ่าย - สร้างใบสั่งขายสำหรับลูกค้าจากรายงานค่าใช้จ่าย
Icon mWindow.png ค่าใช้จ่าย (ค้างจ่าย) - ดูค่าใช้จ่าย และ การคิดเงิน ที่ยังค้างจ่ายอยู่
Icon mProcess.png สร้างใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย AP - สร้างใบแจ้งหนี้ AP จาก ค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้พนักงาน
Icon mOpen.png คำร้อง
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบคำร้องขอ - ตั้งระบบลูกข่ายที่จะประมวลผลคำร้องขอ
Icon mWindow.png ประเภทคำร้องขอ - การจัดการประเภทคำร้องขอ
Icon mWindow.png กลุ่มผู้ร้องขอ - การจัดการกลุ่มของผู้ร้องขอ
Icon mWindow.png กลุ่มคำร้อง - การจัดการกลุ่มคำร้อง
Icon mWindow.png Request Resolution - Maintain Request Resolutions
Icon mWindow.png สถานะคำร้อง - การจัดการ การกำหนดสถานะคำร้อง
Icon mWindow.png Request Standard Response - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png คำร้องขอ (ทั้งหมด) - ดูและทำงานเกี่ยวกับคำร้องขอทั้งหมด
Icon mProcess.png Invoice Requests - Create Invoice for Requests
Icon mProcess.png เปิดคำร้องขอ(ซ้ำ) - เปิดคำร้องขอที่ปิดไปแล้วอีกครั้ง
Icon mWindow.png เรื่องที่สนใจ - เรื่องที่สนใจหรือหัวข้อ
Icon mWindow.png คำร้องขอ - ทำงานเกี่ยวกับคำร้องขอของคุณ
Icon mWindow.png ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายจำหน่าย - ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายบริษัท (พนักงานขาย)
Icon mWindow.png รูปแบบ Mail - การจัดการรูปแบบ Mail
Icon mProcess.png ส่ง Mail ข้อความ - ส่ง EMails ไปยัง active subscribers of an Interest Area หรือกลุ่มบริษัทคู่ค้าธุรกิจเสนอราคา-แจ้งหนี้-วางบิล

Icon mOpen.png เสนอราคา-แจ้งหนี้-วางบิล
Icon mOpen.png การขายและการตลาด
Icon mWorkFlow.png ต้งระบบขาย - ต้งระบบขาย
Icon mWindow.png เขตการขาย - การจัดการเขตการขายต่างๆ
Icon mWindow.png ค่าคอมมิชชั่น - การจัดการค่าคอมมิชชั่นและค่าภักดี
Icon mWindow.png คำนวนค่าคอมมิชชั่น - ตรวจสอบ และ แก้ไขค่าคอมมิชชั่น
Icon mReport.png Commission Run Detail - Commission Run Detail Report
Icon mWindow.png ช่องทางการตลาด - การจัดการช่องทางการตลาด
Icon mWindow.png แคมเปญทางการตลาด - การจัดแคมเปญทางการตลาด
Icon mWindow.png Order Source
Icon mWindow.png POS Tender Type
Icon mOpen.png คำสั่งขาย
Icon mWindow.png คำสั่งขาย - ใส่และเปลี่ยนคำสั่งขาย
Icon mReport.png Order Detail - Order Detail Report
Icon mReport.png ใบสั่งสินค้าค้าง - รายงานใบสั่งสินค้าค้าง
Icon mReport.png Order Transactions - Sales Order Transaction Report
Icon mProcess.png แปลงใบเสนอราคา - แปลงข้อเสนอหรือใบเสนอราคาที่ยังค้างอยู่ไปเป็นใบสั่งสินค้า
Icon mProcess.png กำหนดราคา ใบสั่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ใหม่ - คำนวนราคาใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างอยู่ใหม่ตามรายการราคาเวอร์ชั่นล่าสุด
Icon mProcess.png สร้างใบสั่งซื้อจากคำสั่งขาย - สร้างใบสั่งซื้อจากคำสั่งขาย
Icon mProcess.png เปิดใบสั่งสินค้าซ้ำ - เปิดใบสั่งสินค้าซึ่งปิดไปก่อนหน้านี้แล้วใหม่อีกครั้ง
Icon mProcess.png Order Batch Process - Process Orders in Batch
Icon mWindow.png ผังแป้น POS - ผังแป้นฟังก์ชั่น ณ จุดขาย
Icon mProcess.png POS Key Generate - Generate POS Keys from products.
Icon mWindow.png เครื่องปลายทาง POS - การจัดการเครื่องปลายทาง POSของคุณ
Icon mWindow.png ณ จุดขาย - เครื่องปลายทาง ณ จุดขาย
Icon mWindow.png POS Payment
Icon mOpen.png การจัดส่ง
Icon mWindow.png สร้างการส่งสินค้า (ด้วยมือ) - เลือก และ สร้างการส่งสินค้า
Icon mProcess.png สร้างการส่งสินค้า - สร้างและพิมพ์การส่งสินค้าจากใบสั่งสินค้าที่ค้างอยู่
Icon mWindow.png การส่งสินค้า (ลูกค้า) - การจัดส่งสินค้าคงคลังให้ลูกค้า, สินค้าคืนจากลูกค้า
Icon mReport.png รายละเอียดการส่งสินค้า - ข้อมูลรายละเอียดการส่งสินค้า
Icon mWindow.png หีบห่อ - จัดการหีบห่อเพื่อการจัดส่งสินค้า
Icon mOpen.png ใบแจ้งหนี้การขาย
Icon mWindow.png สร้างใบแจ้งหนี้ (ด้วยมือ) - เลือก และ สร้างใบแจ้งหนี้
Icon mProcess.png สร้างใบแจ้งหนี้ - สร้างและพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งสินค้าค้าง
Icon mWindow.png ใบแจ้งหนี้ (ลูกค้า) - รายการใบแจ้งหนี้ลูกค้า
Icon mWindow.png กำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ - การจัดการกำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้
Icon mProcess.png พิมพ์ใบแจ้งหนี้ - พิมพ์ใบแจ้งหนี้ลงกระดาษ หรือส่งเป็น PDF
Icon mOpen.png สอบถามการแจ้งหนี้
Icon mReport.png รายการธุรกรรมในใบแจ้งหนี้ (บัญชี) - รายการธุรกรรมในใบแจ้งหนี้ ตามวันที่บัญชี
Icon mReport.png รายการธุรกรรมในใบแจ้งหนี้ (เอกสาร) - รายการธุรกรรมในใบแจ้งหนี้ ตามวันที่แจ้งหนี้
Icon mReport.png รายละเอียดใบแจ้งหนี้ - รายงานรายละเอียด (รายการ) ใบแจ้งหนี้
Icon mReport.png แจ้งหนี้รายวัน - รายงานแจ้งหนี้รายวัน
Icon mReport.png แจ้งหนี้รายสัปดาห์ - รายงานใบแจ้งหนี้รายสัปดาห์
Icon mReport.png สินค้าตามใบแจ้งหนี้รายสัปดาห์ - รายงานใบแจ้งหนี้ตามสินค้ารายสัปดาห์
Icon mReport.png แจ้งหนี้รายเดือน - รายงานแจ้งหนี้รายเดือน
Icon mReport.png สินค้าในใบแจ้งหนี้รายเดือน - รายงานใบแจ้งหนี้ตามสินค้ารายเดือน
Icon mReport.png ผู้จำหน่ายตามใบแจ้งหนี้รายเดือน - รายงานใบแจ้งหนี้ตามผู้จำหน่ายสินค้ารายเดือน
Icon mReport.png Monthly Invoice Product - Invoice Report by Product per Month
Icon mReport.png ใบแจ้งหนี้ลูกค้ารายไตรมาสจำแนกตามผู้จำหน่าย - รายงานใบแจ้งหนี้จำแนกตามลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้าต่อไตรมาส
Icon mReport.png ใบแจ้งหนี้ลูกค้ารายไตรมาสจำแนกตามสินค้า - รายงานใบแจ้งหนี้จำแนกตามลูกค้าและสินค้าต่อไตรมาส
Icon mReport.png Quarter Invoice Product - Invoice Report by Product per Quarterขอซื้อ-สั่งซื้อ-รับวางบิล

Icon mOpen.png ขอซื้อ-สั่งซื้อ-รับวางบิล
Icon mWindow.png หัวข้อขอราคา - การจัดการหัวข้อขอราคาและรายชื่อผู้จำหน่าย
Icon mWindow.png ขอราคา - จัดการคำขอราคา
Icon mWindow.png ตอบสนองคำขอราคา - จัดการการตอบสนองคำราคา
Icon mReport.png คำขอราคาที่ยังไม่มีคำตอบ - การตอบสนองคำขอราคาที่ยังค้างอยู่
Icon mReport.png ตอบสนองคำขอราคา - รายละเอียดการตอบสนองคำขอราคา
Icon mWindow.png ขอซื้อ - ขอซื้อวัสดุ
Icon mProcess.png Create PO from Requisition - Create Purchase Orders from Requisitions
Icon mReport.png รายการสืบราคาค้าง - ข้อมูลรายละเอียดการสืบราคาที่ยังค้างอยู่
Icon mWindow.png คำสั่งซื้อ - จัดการคำสั่งซื้อ
Icon mWindow.png รับเข้าวัสดุ - การส่งสินค้าจากผู้จำหน่าย (การรับสินค้า)
Icon mReport.png รายละเอียดการรับสินค้า - ข้อมูลรายละเอียดการรับสินค้า
Icon mWindow.png ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - รายการใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่าย
Icon mWindow.png Invoice Batch - Expense Invoice Batch
Icon mWindow.png จับคู่ ใบสั่งซื้อ-ใบรับสินค้า-ใบแจ้งหนี้ - จับคู่ ใบสั่งซื้อ-ใบรับสินค้า-ใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย
Icon mWindow.png ใบสั่งซื้อที่จับคู่แล้ว - ดูใบสั่งซื้อที่จับคู่แล้ว
Icon mWindow.png ใบแจ้งหนี้ที่จับคู่แล้ว - ดูใบแจ้งหนี้ที่จับคู่แล้วReturns

Icon mOpen.png Returns
Icon mWindow.png ประเภท RMA - แบบ Return Material Authorization
Icon mWindow.png Customer Return - Customer Return (Receipts)
Icon mWindow.png RMA - จัดการ Return Material Authorization
Icon mWindow.png Vendor RMA - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Return to Vendor - Vendor Returnsการเงิน

Icon mOpen.png การเงิน
Icon mReport.png ภาษีใบแจ้งหนี้ - Iการกระทบยอดภาษีใบแจ้งหนี้
Icon mReport.png รายการค้าง - รายการค้าง
Icon mReport.png อายุหนี้ - รายงานอายุหนี้
Icon mReport.png Invoice Not Realized Gain/Loss - Invoice Not Realized Gain & Loss Report
Icon mWindow.png เร่งรัดหนี้ - จัดการการเร่งรัดหนี้
Icon mWindow.png การจ่ายเงิน - ประมวลผลการจ่ายเงิน และรับเงิน
Icon mReport.png Payment Details - Payment Detail Report
Icon mWindow.png การจัดสรรการจ่ายเงิน - จัดสรรใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงิน
Icon mWindow.png ดูการจัดสรร - ดูและย้อนคืนการจัดสรร
Icon mReport.png จัดสรรการจ่ายเงิน - การจ่ายเงิน - แจ้งหนี้ - การจัดสรร
Icon mReport.png UnAllocated Invoices - Invoices not allocated to Payments
Icon mReport.png UnAllocated Payments - Payments not allocated to Invoices
Icon mProcess.png ยกเลิกการจัดสรร - ยกเลิก (ลบ) การจัดสรรใบแจ้งหนี้เพื่อการจ่ายเงิน
Icon mProcess.png ตัดบัญชีหนี้สูญ - ตัดบัญชีลูกหนี้ที่ยังค้างจ่าย
Icon mWindow.png การเลือกจ่ายเงิน - เลือกใบแจ้งหนี้สำหรับการจ่ายเงิน
Icon mWindow.png การเลือกจ่ายเงิน (ทำเอง) - ทำการเลือกจ่ายเงินเอง
Icon mWindow.png พิมพ์/ส่งออก การจ่ายเงิน - พิมพ์ หรือ ส่งออก การจ่ายเงินของคุณ
Icon mWindow.png ชุดการจ่ายเงิน - ประมวลผลการจ่ายเงินเป็นชุดสำหรับการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิคส์
Icon mWindow.png ใบแจ้งรายการเดินบัญชี - ประมวลผลใบแจ้งรายการเดินบัญชี
Icon mReport.png การจ่ายเงินที่ยังไม่ได้กระทบยอด - การจ่ายเงินที่ยังไม่ได้กระทบยอดกับใบแจ้งยอดธนาคาร
Icon mWindow.png Cash Plan
Icon mReport.png Cash Flow Report
Icon mProcess.png Bank Transfer - Bank Transfer let money tranfer between Banksการบริหารสินค้า

Icon mOpen.png การบริหารสินค้า
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์การบริหารสินค้า
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบสินค้า - กำหนดสินต้า
Icon mWindow.png คลังสินค้าและตัวชี้ตำแหน่ง - การจัดการคลังสินค้าและตัวชี้ตำแหน่ง
Icon mProcess.png หน่วยงานคลังสินค้า - ตั้งค่าและตรวจสอบความเป็นเจ้าของหน่วยงานของคลังสินค้า
Icon mWindow.png หน่วยวัด - การจัดการหน่วยวัด
Icon mWindow.png ประเภทสินค้า - การจัดการประเภทสินค้า
Icon mWindow.png รายละเอียดผู้จำหน่าย - การจัดการรายละเอียดผู้จำหน่าย
Icon mReport.png การเลือกผู้จำหน่าย - สินค้าที่มีผู้จำหน่ายมากกว่าหนึ่งราย
Icon mWindow.png ประเภทค่าขนส่ง - การจัดการประเภทค่าขนส่ง
Icon mWindow.png สินค้า - การจัดการสินค้า
Icon mProcess.png หน่วยงานสินค้า - ตั้งค่าและตรวจสอบความเป็นเจ้าของหน่วยงานของสินค้า
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบรายการราคา - ให้นิยามรายการราคาและส่วนลดของคุณ
Icon mWindow.png โครงสร้างรายการราคา - การจัดการโครงสร้างรายการราคา
Icon mWindow.png รายการราคา - การจัดการรายการราคาสินค้า
Icon mWindow.png โครงสร้างส่วนลด - การจัดการโครงสร้างส่วนลดการค้า
Icon mWindow.png ผู้จัดส่ง - การจัดการผู้จัดส่ง
Icon mProcess.png Verify BOMs - Verify BOM Structures
Icon mWindow.png Promotion - Setup promotion rule
Icon mWindow.png Promotion Group - Grouping of product for promotion setup
Icon mOpen.png Lot และ Serial No
Icon mWindow.png ควบคุม Lot - ควบคุม Lot สินค้า
Icon mWindow.png ควบคุม Serial No - ควบคุม Serial No ของสินค้า
Icon mWindow.png คุณสมบัติ - คุณสมบัติสินค้า
Icon mWindow.png ชุดคุณสมบัติ - การจัดการชุดคุณสมบัติ
Icon mWindow.png Attribute Set Instance - View Attribute Set Instance detail and use
Icon mWindow.png Lot - นิยามของ Lot สินค้า
Icon mWindow.png Product Attribute Grid - Maintain Products with Attributes in a Table Grid
Icon mWindow.png รายการความเคลื่อนไหวสินค้า - ความเคลื่อนไหวสินค้า
Icon mReport.png รายละเอียดธุรกรรม - รายงานรายละเอียดธุรกรรม
Icon mReport.png มูลค่าธุรกรรมสินค้า - มูลค่าธุรกรรมสินค้า
Icon mReport.png สรุปธุรกรรมสินค้า - สรุปธุรกรรมสินค้า
Icon mWindow.png เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง - เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง
Icon mWindow.png การตรวจนับสินค้า - ใส่ข้อมูลการตรวจนับสินค้า
Icon mWindow.png Internal Use Inventory - ระบุสินค้าที่เบิกใช้ภายในบริษัท
Icon mReport.png รายงานการเติมสินค้า - รายงานการเติมสินค้าคงคลัง
Icon mWindow.png ยืนยันส่ง/รับสินค้า - การยืนยันการส่งสินค้าหรือการรับสินค้า
Icon mReport.png การยืนยันรายการค้าง - การยืนยันรายการส่งหรือรับสินค้าที่ยังค้างอยู่
Icon mReport.png รายละเอียดการยืนยันรายการค้าง - รายละเอียดการยืนยันรายการส่งหรือรับสินค้าที่ยังค้างอยู่
Icon mReport.png รายละเอียดที่เก็บสินค้า - รายงานรายละเอียดที่เก็บสินค้า
Icon mReport.png Storage per Product
Icon mWindow.png รายละเอียดบัญชีวัสดุ - แสดงรายละเอียด (ขยาย) บัญชีวัสดุ (Bill of Materials)
Icon mProcess.png Storage Cleanup - Inventory Storage Cleanup
Icon mReport.png รายงานมูลค่าสินค่าคงคลัง - รายงานมูลค่าสินค่าคงคลัง
Icon mReport.png Material Reference - Material Transactions Cross Reference (used/resourced)การบริหารโครงการ

Icon mOpen.png การบริหารโครงการ
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบโครงการและใช้โครงการ - ตั้งโครงการและรายงานโครงการ
Icon mWindow.png ประเภทโครงการ - ดูแลประเภทโครงการ และ เฟสของโครงการ
Icon mWindow.png โครงการ (บริการ) - การจัดการโครงการบริการ
Icon mWindow.png โครงการ (สั่งสินค้า) - การจัดการโครงการคำสั่งขายและงานสั่งทำ
Icon mProcess.png สร้างใบสั่งซื้อจากโครงการ - สร้างใบสั่งซื้อจากรายการในโครงการ
Icon mProcess.png ส่งเข้าโครงการ - ส่งวัสดุเข้าโครงการจากการรับสินค้าหรือการย้ายสินค้าคงคลังด้วยมือ
Icon mReport.png รายการยังไม่ได้เข้าโครงการ - แสดงรายการของใบสั่งงาน หรือโครงการสินทรัพย์, ซึ่งยังไม่ได้ส่งเข้าโครงการ
Icon mReport.png ใบสั่งซื้อยังไม่ได้เข้าโครงการ - แสดงรายการของใบสั่งงาน หรือโครงการสินทรัพย์ ที่ได้ออกใบสั่งซื้อไปแล้ว, แต่ยังไม่ได้ส่งเข้าโครงการ
Icon mReport.png กำไรโครงการ (งานสั่งทำ) - รายการโครงการสั่งงาน (รายได้ตามแผน) vs. Project Issues (ต้นทุน)
Icon mWindow.png การรายงานโครงการ - การจัดการวัฏจักรการรายงานโครงการ
Icon mReport.png รายงานวงรอบโครงการ - รายงานโครงการตามวงรอบโครงการ
Icon mReport.png รายงานบัญชีรายละเอียดโครงการ - รายละเอียดข้อเท็จจริงทางบัญชีของโครงการการวิเคราะห์ผลงาน

Icon mOpen.png การวิเคราะห์ผลงาน
Icon mOpen.png กฎเกณฑ์การบัญชี
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบบัญชี - ทบทวนและเปลี่ยนแปลงการตั้งระบบบัญชี
Icon mWindow.png ปีและรอบบัญชีปฏิทิน - การจัดการปีและรอบบัญชีปฏิทิน
Icon mWindow.png องค์ประกอบบัญชี - การจัดการองค์ประกอบบัญชี
Icon mWindow.png มิติทางการบัญชี - ดูแล tree ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับบัญชี
Icon mWindow.png โครงสร้างบัญชี - การจัดการโครงสร้างบัญชี - การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อคุณ login ใหม่อีกครั้ง
Icon mWindow.png บัญชีรวม - การจัดการบัญชีรวมที่ถูกต้อง
Icon mWindow.png ประเภทของบัญชีแยกประเภท - การจัดการประเภทของบัญชีแยกประเภท
Icon mWindow.png ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน - การจัดการแบบของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
Icon mWindow.png สกุลเงิน - การจัดการสกุลเงิน
Icon mWindow.png อัตราแลกเปลี่ยน - การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบภาษี - ตั้งระบบการคำนวนภาษี
Icon mWindow.png ประเภทเอกสาร - การจัดการประเภทเอกสาร
Icon mWindow.png เอกสารตรงกันข้าม - การจัดการชนิดเอกสารตรงกันข้าม
Icon mProcess.png ตรวจสอบประเภทเอกสาร - ตรวจสอบประเภทเอกสาร
Icon mWindow.png ลำดับเอกสาร - การจัดการลำดับระบบและลำดับเอกสาร
Icon mWindow.png การกระจายบัญชีแยกประเภท - การกระจายบัญชีแยกประเภท
Icon mWindow.png ประเภทภาษี - การจัดการประเภทภาษี
Icon mWindow.png อัตราภาษี - การจัดการภาษี และอัตราภาษีต่างๆ
Icon mWindow.png Charge Type
Icon mWindow.png ค่าธรรมเนียม - การจัดการการคิดค่าธรรมเนียม
Icon mWindow.png สร้างค่าธรรมเนียม - สร้างค่าธรรมเนียมจากบัญชีธรรมชาติ
Icon mWindow.png กิจกรรม (ABC) - ดูแลกิจกรรมสำหรับการคิดต้นทุนจากกิจกรรม (Activity Based Costing)
Icon mWindow.png งบประมาณบัญชีแยกประเภท - การจัดการงบประมาณบัญชีแยกประเภท
Icon mProcess.png ส่งข้อมูลลงบัญชีซ้ำ - ส่งข้อมูลลงบัญชีซ้ำเฉพาะเอกสารที่ลงบัญชีผิดพลาด
Icon mOpen.png Global Tax Management
Icon mWindow.png Tax Group - Tax Groups let you group the business partner with a reference tax.
Icon mWindow.png Tax Type - Tax Types let you group taxes together.
Icon mWindow.png Tax Base - Defines tax base for a tax
Icon mWindow.png Tax Rate Parent - Maintain Taxes and their Rates
Icon mWindow.png Tax Definition - Lets you define different tax combinations.
Icon mProcess.png C_Invoce Calculate Tax
Icon mWindow.png เอกสารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี - เอกสารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี
Icon mProcess.png ยกเลิกระบบบัญชี - ยกเลิกรายการทางบัญชีต่างๆ ** หยุดเซิฟเวอร์บัญชีก่อนเริ่มต้น **
Icon mProcess.png Client Accounting Processor - Client Accounting Processor
Icon mOpen.png การรายงานทางการเงิน
Icon mWindow.png ชุดบรรทัดรายงาน - การจัดการชุดบรรทัดรายงานทางการเงิน
Icon mWindow.png ชุดคอลัมน์รายงาน - การจัดการชุดคอลัมน์รายงานทางการเงิน
Icon mWindow.png Reporting Hierarchy - Define Reporting Hierarchy
Icon mWindow.png Report Cube - Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.
Icon mProcess.png Recalculate Cube - Recalculate summary facts based on report cube definitions.
Icon mWindow.png รายงานทางการเงิน - การจัดการรายงานทางการเงิน
Icon mReport.png ใบแจ้งยอดบัญชี - รายงานยอดบัญชีเริ่มต้นและรายการธุรกรรม
Icon mReport.png งบทดลอง - งบทดลองสำหรับงวดหรือช่วงวันที่หนึ่งๆ
Icon mOpen.png การวัดผลงาน
Icon mWindow.png เตือน - คำเตือนในระบบ Adempiere
Icon mWorkFlow.png ตั้งระบบวัดผลงาน - ตั้งระบบวัดผลงานของคุณ
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png การวัดผลงาน - กำหนดการวัดผลงานของคุณ
Icon mWindow.png การคำนวนวัดผลงาน - กำหนดวิธีที่คุณคำนวนเพื่อวัดผลงานของคุณ
Icon mWindow.png Performance Ratio - Maintain Performance Ratios
Icon mWindow.png เป้าหมายผลงาน - ให้นิยามเป้าหมายผลงาน
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Performance Indicators - View Performance Indicators
Icon mOpen.png ต้นทุน
Icon mWindow.png แบบต้นทุน - การจัดการแบบต้นทุน
Icon mWindow.png Cost Element - Maintain Product Cost Element
Icon mWindow.png ต้นทุนสินค้า - จัดการต้นทุนสินค้า
Icon mProcess.png Create Costing Records - Create Costing Records
Icon mProcess.png ปรับปรุงต้นทุนสินค้า - ตั้งราคาต้นทุนอนาคตและราคาต้นทุนมาตรฐาน
Icon mReport.png Product Cost Summary - Product Cost Summary Report
Icon mReport.png Product Cost - Product Cost Report
Icon mReport.png Product Cost Detail - Product Invoice Cost Detail Report
Icon mWindow.png GL Journal - Enter and change Manual Journal Entries
Icon mWindow.png บัญชีแยกประเภทรายวัน - ใส่ และ เปลี่ยนแปลง รายการบัญชีรายวันด้วยตัวเอง
Icon mProcess.png Automatic account reconciliation - Reconcile account transactions according to standard rules
Icon mWindow.png Accounting Fact Reconcilation (manual)
Icon mReport.png Unreconciled accounting facts
Icon mWindow.png รายละเอียดข้อเท็จจริงทางบัญชี - สอบถามข้อเท็จจริงทางบัญชี
Icon mReport.png รายละเอียดข้อเท็จจริงทางบัญชี - รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงทางบัญชี
Icon mWindow.png ยอดบัญชีตามข้อเท็จจริง - สอบถามยอดบัญชีประจำวัน
Icon mReport.png ข้อเท็จจริงทางบัญชีประจำวัน - รายละเอียดข้อเท็จจริงทางบัญชีรวบรวมตามวันที่ลงบัญชี
Icon mWindow.png GL Journal Generator
Icon mReport.png ข้อเท็จจริงทางบัญชีประจำงวด - รายละเอียดข้อเท็จจริงทางบัญชีรวบรวมตามงวดบัญชีManufacturing

Icon mOpen.png Manufacturing
Icon mWindow.png Quality Test
Icon mWindow.png Part Type - Manufacturing Part Types
Icon mWindow.png Parts and BOMs - Maintain Bill of Materials
Icon mProcess.png Validate BOM Flags - Validate BOM Flags
Icon mProcess.png Verify BOM Structure - Verify BOM for correctness
Icon mProcess.png Universal substitution - Substitute one product for another in all BOMs
Icon mWindow.png BOM Viewer - Shows the parent-component relationship for the product entered in the Product field.
Icon mReport.png Indented Bill of Material - Indented BOM report
Icon mReport.png Replenish Report incl. Production - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png การผลิต - การผลิตสินค้าตามบัญชีวัสดุ (Bill of Materials)
Icon mWindow.png Production (Single Product)สินทรัพย์

Icon mOpen.png สินทรัพย์
Icon mOpen.png Fixed Assets' - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain' - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup' - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mWindow.png กลุ่มสินทรัพย์ - กลุ่มของสินทรัพย์
Icon mWindow.png สินทรัพย์ - สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า
Icon mProcess.png Inbound Charges for GL - Process invoice charges from GL
Icon mProcess.png Inbound Charges for AP - Process invoice charges from AP
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup' - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing' - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing' - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast -
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals' - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mWindow.png Asset Split - Split Assets Process
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mWindow.png Asset Transfers - Process transfers of assets
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mWindow.png Asset Disposal - Dispose of Assets
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation' - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting' - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Icon mOpen.png Customer Service' - Customer Related Assets
Icon mWindow.png การขึ้นทะเบียน - การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ผู้ใช้
Icon mWindow.png คุณสมบัติขึ้นทะเบียน - คุณสมบัติสำหรับขึ้นทะเบียนสินทรัพย์
Icon mReport.png ส่งมอบสินทรัพย์รายเดือน - รายงานสรุปการส่งมอบสินทรัพย์รายเดือน
Icon mReport.png รายละเอียดการส่งมอบสินทรัพย์ - รายงานรายละเอียดการส่งมอบสินทรัพย์
Icon mReport.png สินทรัพย์ลูกค้า - รายงานสินทรัพย์ลูกค้าพร้อมการนับส่งมอบ
Icon mProcess.png ส่งมอบสินทรัพย์ - ส่งมอบสินทรัพย์ลูกค้าทางอิเล็คทรอนิคส์