การวัดผลงาน (หน้าต่าง ID-215)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การวัดผลงาน

ลักษณะ: กำหนดการวัดผลงานของคุณ

ช่วย: หน้าจอ การวัดผลงาน อนุญาตให้คุณให้นิยามกฏเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการวัดผลงาน เพื่อเป็นตัวอย่าง, คุณสามารถ, จำกัดการวัดผลงานลงที่การขายสินค้าบางประเภทในกรอบเวลาที่กำหนดTAB: วัดผล

ลักษณะ: วัดผลงาน


ช่วย The Performance Measure Tab defines the date range and method to be used for measuring performance.


ไฟล์:การวัดผลงาน - วัดผล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Measure Data Type Measure Data Type Type of data - Status or in Time Status represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.

Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained

MeasureDataType
character(1) NOT NULL
List
Measure Type วิธีวัด กำหนดวิธีที่จะวัดผลงานจริง วิธีวัด เป็นการระบุวิธีที่การวัดจริงๆถูกกำหนด ตัวอย่าง, การวัดหนึ่งอาจทำด้วยมือ ในขณะที่อีกการวัดหนึ่งจะเป็นการคำนวน MeasureType
character(1) NOT NULL
List
Manual Actual ค่าจริงด้วยมือ ใส่ข้อมูลค่าจริงด้วยมือ ค่าจริงด้วยมือ แสดง ค่าการวัดจริงที่ถูกใส่เข้ามาด้วยมือ ManualActual
numeric
Number
Note บันทึก บันทึกสำหรับการใส่ข้อมูลด้วยมือ บันทึก อนุญาตให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลด้วยมือ ManualNote
character varying(2000)
Text
Measure Calculation การคำนวนวัดผล วิธีการคำนวนสำหรับการวัดผลงาน การคำนวนวัดผล แสดงวิธีของการวัดผลงาน PA_MeasureCalc_ID
numeric(10)
Table Direct
Calculation Class Class การคำนวน Class ของภาษา Java สำหรับการคำนวน, implementing Interface Measure Class การคำนวน แสดง Class ของภาษา Java ซึ่งถูกใช้สำหรับการคำนวนการวัด CalculationClass
character varying(60)
String
Ratio Ratio Performance Ratio Calculation instruction set for a performance ratio PA_Ratio_ID
numeric(10)
Table Direct
Request Type ประเภทคำร้องขอ แบบของคำร้องขอ (เช่น คำถาม, คำตำหนิ, ..) แบบคำร้องขอ จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลและประเภทคำร้องขอ ทางเลือกคือการสอบถามบัญชี, การออกใบประกัน เป็นต้น R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Type ประเภทโครงการ แบบของโครงการ แบบของโครงการ พร้อมเฟสที่เลือกได้ต่างๆของโครงการพร้อมด้วยข้อมูลผลงานมาตรฐาน C_ProjectType_ID
numeric(10)
Table Direct
Benchmark Benchmark Performance Benchmark Data Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...) PA_Benchmark_ID
numeric(10)
Table Direct
Reporting Hierarchy Reporting Hierarchy Optional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used. Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report.

Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business.

PA_Hierarchy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: ความสำเร็จ ในผลงาน

ลักษณะ: ความสำเร็จในผลงาน


ช่วย The Performance Achievement Tab defines the Tasks to be achieved. The performance is measured by the percentage of reached achievements.


ไฟล์:การวัดผลงาน - ความสำเร็จ ในผลงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Measure วัด การวัดผลงานที่แน่นอน วัด แสดงตัวชี้วัดที่แน่นอน, วัดได้สำหรับผลงาน. ตัวอย่างเช่น, ยอดขาย, เป้าหมายลูกค้าที่ได้ติดต่อไปแล้ว PA_Measure_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Date วันที่เอกสาร วันที่ของเอกสาร วันที่เอกสาร แสดงวันที่ที่เอกสารถูกสร้างขึ้น มันอาจจะเป็นวันที่เดียวกับวันที่บัญชีหรือไม่ก็ได้ DateDoc
timestamp without time zone
Date
Note บันทึก ทางเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้กำหนด ฟิลด์ บันทีก อนุญาตให้ใส่ข้อมูลทางเลือกเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ Note
character varying(2000)
Text
Achieved สำเร็จแล้ว สำเร็จตามเป้าหมายแล้ว เลือก สำเร็จแล้ว แสดงว่าสำเร็จตามเป้าหมายแล้วหรือไม่ IsAchieved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Actual ค่าจริงด้วยมือ ใส่ข้อมูลค่าจริงด้วยมือ ค่าจริงด้วยมือ แสดง ค่าการวัดจริงที่ถูกใส่เข้ามาด้วยมือ ManualActual
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา