คำร้องขอ (หน้าต่าง ID-201)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: คำร้องขอ

ลักษณะ: ทำงานเกี่ยวกับคำร้องขอของคุณ

ช่วย: หน้าจอ คำร้องขอ จะถูกใช้เพื่อให้นิยามและติดตามคำร้องใดๆที่ได้มอบหมายให้คุณTAB: คำร้องขอ

ลักษณะ: กำหนดนิยามคำร้องขอ


ช่วย The Request Tab defines any Request submitted by a Business Partner.


ไฟล์:คำร้องขอ - คำร้องขอ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Due type แบบการถึงกำหนด สถานะของขั้นตอนการปฏิบัติงานครั้งต่อไปสำหรับคำร้องขอนี้ แบบการถึงกำหนด แสดงว่าคำร้องขอนี้ ถึงกำหนด, เกินกำหนด หรืออยู่ในกำหนดการ DueType
character(1) NOT NULL
List
Request Type ประเภทคำร้องขอ แบบของคำร้องขอ (เช่น คำถาม, คำตำหนิ, ..) แบบคำร้องขอ จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลและประเภทคำร้องขอ ทางเลือกคือการสอบถามบัญชี, การออกใบประกัน เป็นต้น R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Group กลุ่ม Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category ประเภท กลุ่มคำร้อง ประเภทหรือหัวข้อของคำร้อง R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Request เกี่ยวข้องกับคำร้องขอ Related Request (Master Issue, ..) Request related to this request R_RequestRelated_ID
numeric(10)
Search
Status สถานะ Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution การแก้ปัญหา Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority ความเร่งด่วน เป็นการระบุว่าคำร้องขอนี้มีความเร่งด่วน สูง,กลาง หรือต่ำ ความเร่งด่วน แสดงความสำคัญของคำร้องขอนี้ Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance ความสำคัญต่อผู้ใช้ Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary โดยสรุป เนื้อหาโดยสรุปของคำร้องขอนี้ โดยสรุป อนุญาตให้ใส่ข้อมูลสรุปของคำร้องขอนี้เป็นอักษรได้อย่างอิสระ Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Confidentiality ระดับของความลับ Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1) NOT NULL
List
Invoiced แจ้งหนี้แล้ว รายการนี้ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว ตัวบ่งชี้ว่าได้แจ้งหนี้แล้วหรือยัง IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Escalated ยกระดับ คำร้องขอนี้ถูกยกระดับแล้ว เลือก ยกระดับ เป็นการระบุว่าคำร้องขอนี้ได้รับการยกระดับความสำคัญขึ้นแล้ว IsEscalated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative พนักงานขาย พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัท พนักงานขาย แสดงพนักงานขายสำหรับเขตการขายนี้ พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action ตอบสนองครั้งต่อไป วันที่ที่คำร้องขอควรได้รับขั้นตอนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ตอบสนองครั้งต่อไป แสดงวันที่ตามกำหนดการครั้งต่อไปที่จะทำขั้นตอนการปฏิบัติงานคำร้องขอนี้ DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Entry Confidentiality ระบุระดับของความลับ Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Standard Response คำตอบมาตรฐาน Request Standard Response Text blocks to be copied into request response text R_StandardResponse_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Template แผ่นแบบ Mail แผ่นแบบข้อความสำหรับการส่ง Mail แผ่นแบบ Mail แสดงแผ่นแบบ Mailสำหรับข้อความตอบกลับ R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Result ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่ทำกับคำร้องขอนี้ Result
character varying(2000)
Text
Product Used ใช้สินค้า Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Search
Quantity Used ใช้จำนวน Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced จำนวนแจ้งหนี้ จำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว จำนวนแจ้งหนี้ แสดงจำนวนสินค้าที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date วันที่เริ่มต้น วันยังผลที่หนึ่ง (รวมวันที่นี้ด้วย) วันที่เริ่มต้น แสดงวันที่แรกสุดหรือวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลาหนึ่ง StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
Close Date วันปิด วันปิด The Start Date indicates the last or final date CloseDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order คำสั่งขาย คำสั่งขาย คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt ส่ง/รับ เอกสารส่งวัสดุ ส่ง/รับ วัสดุ M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization Return Material Authorization อาจจะจำเป็นต้องรับสินค้าคืนและออกบันทึกเครดิตคืนให้ลูกค้า M_RMA_ID
numeric(10)
Search
Request Amount จำนวนเงินคำร้องขอ จำนวนเงินที่มากับคำร้องขอนี้ จำนวนเงินคำร้องขอ แสดงจำนวนเงินใดๆที่มากับคำร้องขอนี้ ดังตัวอย่าง, จำนวนเงินประกันสินค้า หรือจำนวนเงินคืน RequestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID รหัสข้อมูล รหัสข้อมูลภายในโดยตรง รหัสข้อมูล เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะภายในของข้อมูล โปรดสังเกตว่าการขยายข้อมูลอาจจะไม่สำเร็จสำหรับ ใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้ และการส่งสินค้า/การรับสินค้า ในขณะบางครั้งที่ไม่ทราบแบบคำสั่งขาย Record_ID
numeric(10)
Button
Date last action ตอบสนองล่าสุด วันที่คำร้องขอนี้ได้รับขั้นตอนการปฏิบัติงานครั้งล่าสุด ตอบสนองล่าสุด แสดงวันที่เมื่อครั้งล่าสุดที่คำร้องขอนั้นได้รับขั้นตอนการปฏิบัติงาน DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Alert เตือนครั้งล่าสุด วันทีที่การเตือนครั้งล่าสุดถูกส่งออกไป วันทีการเตือนครั้งล่าสุด ถูกปรับปรุงเมื่อ email เตือนช่วยจำถูกส่งออกไป DateLastAlert
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result ผลลัพท์ครั้งสุดท้าย ผลลัพท์การติดต่อครั้งสุดท้าย ผลลัพท์ครั้งสุดท้าย แสดง ผลลัพท์ของการติดต่อครั้งสุดท้าย LastResult
character varying(2000)
String
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By สร้างโดย ผู้ใช้ซึ่งสร้างข้อมูลนี้ขึ้น ฟิลด์ สร้างโดย แสดงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้สร้างข้อมูลนี้ CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Search
Updated ปรับปรุงเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง ฟิลด์ ปรับปรุงเมื่อ เป็นการระบุวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By ปรับปรุงโดย ผู้ใช้ซึ่งปรับปรุงข้อมูลนี้ ฟิลด์ ปรับปรุงโดย แสดงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลนี้ UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Change Request Change Request BOM (Engineering) Change Request Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group referres to a Bill of Materials M_ChangeRequest_ID
numeric(10)
Search
Request Invoice Invoice Request The generated invoice for this request null C_InvoiceRequest_ID
numeric(10)
Search
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Updates

ลักษณะ: Request Updates


ช่วย Updated of the Request


ไฟล์:คำร้องขอ - Updates - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request คำร้องขอ คำร้องขอจากบริษัทคู่ค้าหรือศักยภาพลูกค้า คำร้องขอ แสดงคำร้องขอจำเพาะหนึ่งจากบริษัทคู่ค้าหรือศักยภาพลูกค้า R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entry Confidentiality ระบุระดับของความลับ Confidentiality of the individual entry null ConfidentialTypeEntry
character(1) NOT NULL
List
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By สร้างโดย ผู้ใช้ซึ่งสร้างข้อมูลนี้ขึ้น ฟิลด์ สร้างโดย แสดงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้สร้างข้อมูลนี้ CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Result ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่ทำกับคำร้องขอนี้ Result
character varying(2000)
Memo
Quantity Used ใช้จำนวน Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Quantity Invoiced จำนวนแจ้งหนี้ จำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว จำนวนแจ้งหนี้ แสดงจำนวนสินค้าที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว QtyInvoiced
numeric
Quantity
Product Used ใช้สินค้า Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
TAB: ประวัติ การตอบสนอง

ลักษณะ: ประวัติการตอบสนอง


ช่วย The Action History Tab displays any actions which have been taken for a Request.


ไฟล์:คำร้องขอ - ประวัติ การตอบสนอง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request คำร้องขอ คำร้องขอจากบริษัทคู่ค้าหรือศักยภาพลูกค้า คำร้องขอ แสดงคำร้องขอจำเพาะหนึ่งจากบริษัทคู่ค้าหรือศักยภาพลูกค้า R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By สร้างโดย ผู้ใช้ซึ่งสร้างข้อมูลนี้ขึ้น ฟิลด์ สร้างโดย แสดงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้สร้างข้อมูลนี้ CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Request Type ประเภทคำร้องขอ แบบของคำร้องขอ (เช่น คำถาม, คำตำหนิ, ..) แบบคำร้องขอ จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลและประเภทคำร้องขอ ทางเลือกคือการสอบถามบัญชี, การออกใบประกัน เป็นต้น R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Group กลุ่ม Request Group Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category ประเภท กลุ่มคำร้อง ประเภทหรือหัวข้อของคำร้อง R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status สถานะ Request Status Status if the request (open, closed, investigating, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution การแก้ปัญหา Request Resolution Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority ความเร่งด่วน เป็นการระบุว่าคำร้องขอนี้มีความเร่งด่วน สูง,กลาง หรือต่ำ ความเร่งด่วน แสดงความสำคัญของคำร้องขอนี้ Priority
character(1)
List
User Importance ความสำคัญต่อผู้ใช้ Priority of the issue for the User null PriorityUser
character(1)
List
Summary โดยสรุป เนื้อหาโดยสรุปของคำร้องขอนี้ โดยสรุป อนุญาตให้ใส่ข้อมูลสรุปของคำร้องขอนี้เป็นอักษรได้อย่างอิสระ Summary
character varying(2000)
Text
Confidentiality ระดับของความลับ Type of Confidentiality null ConfidentialType
character(1)
List
Invoiced แจ้งหนี้แล้ว รายการนี้ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว ตัวบ่งชี้ว่าได้แจ้งหนี้แล้วหรือยัง IsInvoiced
character(1)
List
Escalated ยกระดับ คำร้องขอนี้ถูกยกระดับแล้ว เลือก ยกระดับ เป็นการระบุว่าคำร้องขอนี้ได้รับการยกระดับความสำคัญขึ้นแล้ว IsEscalated
character(1)
List
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1)
List
Sales Representative พนักงานขาย พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัท พนักงานขาย แสดงพนักงานขายสำหรับเขตการขายนี้ พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Date next action ตอบสนองครั้งต่อไป วันที่ที่คำร้องขอควรได้รับขั้นตอนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ตอบสนองครั้งต่อไป แสดงวันที่ตามกำหนดการครั้งต่อไปที่จะทำขั้นตอนการปฏิบัติงานคำร้องขอนี้ DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time
Product Used ใช้สินค้า Product/Resource/Service used in Request Invoicing uses the Product used. M_ProductSpent_ID
numeric(10)
Table
Quantity Used ใช้จำนวน Quantity used for this event null QtySpent
numeric
Quantity
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced จำนวนแจ้งหนี้ จำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว จำนวนแจ้งหนี้ แสดงจำนวนสินค้าที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว QtyInvoiced
numeric
Quantity
Task Status Task Status Status of the Task Completion Rate and Status of the Task TaskStatus
character(1)
List
Quantity Plan Quantity Plan Planned Quantity Planned Quantity QtyPlan
numeric
Quantity
Start Plan Start Plan Planned Start Date Date when you plan to start DateStartPlan
timestamp without time zone
Date
Complete Plan Complete Plan Planned Completion Date Date when the task is planned to be complete DateCompletePlan
timestamp without time zone
Date
Start Date วันที่เริ่มต้น วันยังผลที่หนึ่ง (รวมวันที่นี้ด้วย) วันที่เริ่มต้น แสดงวันที่แรกสุดหรือวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลาหนึ่ง StartDate
timestamp without time zone
Date+Time
End Date วันที่สิ้นสุด วันที่ยังผลสุดท้าย (รวมวันที่นี้ด้วย) วันที่สิ้นสุด แสดงวันที่สุดท้ายในช่วงเวลานี้ EndDate
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Order คำสั่งขาย คำสั่งขาย คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt ส่ง/รับ เอกสารส่งวัสดุ ส่ง/รับ วัสดุ M_InOut_ID
numeric(10)
Search
RMA RMA Return Material Authorization Return Material Authorization อาจจะจำเป็นต้องรับสินค้าคืนและออกบันทึกเครดิตคืนให้ลูกค้า M_RMA_ID
numeric(10)
Table Direct
Null Columns Null Columns Columns with NULL value Null values are used for showing "no change" NullColumns
character varying(255)
String
TAB: Update Notification

ลักษณะ: List Recipients for to receive Request Updates


ช่วย null


ไฟล์:คำร้องขอ - Update Notification - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request คำร้องขอ คำร้องขอจากบริษัทคู่ค้าหรือศักยภาพลูกค้า คำร้องขอ แสดงคำร้องขอจำเพาะหนึ่งจากบริษัทคู่ค้าหรือศักยภาพลูกค้า R_Request_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา