ที่ตั้ง (หน้าต่าง ID-121)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ที่ตั้ง

ลักษณะ: การจัดการที่อยู่ของที่ตั้ง

ช่วย: หน้าจอ ที่ตั้ง กำหนดข้อมูลที่อยู่ภายในระบบ หน้าจอนี้สำหรับ System Admin เท่านั้น ผู้ใช้ต่างๆจะเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งโดยใช้ปุ่มหรือแท็บ ที่ตั้ง บนหน้าจอที่เหมาะสม (เช่น ใส่ข้อมูลใบสั่งสินค้า หรือบริษัทคู่ค้า)TAB: ที่ตั้ง

ลักษณะ: กำหนดที่ตั้ง


ช่วย The Location Tab defines the location of an Organization.


ไฟล์:ที่ตั้ง - ที่ตั้ง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address 1 ที่อยู่ 1 ที่อยู่สำหรับที่ตั้งนี้ ที่อยู่ 1 แสดงที่อยู่สำหรับที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขา Address1
character varying(60)
String
Address 2 ที่อยู่ 2 ที่อยู่ 2 สำหรับที่ตั้งนี้ ที่อยู่ 2 ให้ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมสำหรับหน่วยงาน/สาขาหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใช้ในการกำหนด ที่ตั้ง, เลขที่ หรือข้อมูลในทำนองเดียวกัน Address2
character varying(60)
String
Address 3 ที่อยู่ 3 ที่อยู่บรรทัดที่ 3 ที่อยู่ 3 ให้ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใช้ในการกำหนด ที่ตั้ง, เลขที่ หรือข้อมูลในทำนองเดียวกัน Address3
character varying(60)
String
Address 4 ที่อยู่ 4 ที่อยู่บรรทัดที่ 4 ที่อยู่ 4 ให้ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใช้ในการกำหนด ที่ตั้ง, เลขที่ หรือข้อมูลในทำนองเดียวกัน Address4
character varying(60)
String
City จังหวัด เป็นการระบุจังหวัดหนึ่งๆ จังหวัด แสดงจังหวัดที่จำเพาะหนึ่งๆสำหรับประเทศหรือรัฐนี้ City
character varying(60)
String
City จังหวัด จังหวัด จังหวัดในประเทศหนึ่งๆ C_City_ID
numeric(10)
Search
ZIP รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ฟิลด์ รหัสไปรษณีย์ แสดงรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของ Entity นี้ Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
รหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม รหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม แสดง ข้อมูลรหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม (ถ้ามี) Postal_Add
character varying(10)
String
Region รัฐ เป็นการระบุเขตทางภูมิศาสตร์ รัฐ แสดงรัฐจำเพาะหนึ่งสำหรับประเทศนี้ C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
Region ชื่อรัฐ ชื่อของรัฐนี้ ชื่อรัฐ แสดงชื่อที่จะพิมพ์เมื่อจะใช้รัฐนี้ในเอกสาร RegionName
character varying(40)
String
Country ประเทศ ประเทศ ประเทศ ให้นิยามประเทศหนึ่งๆ แต่ละประเทศต้องถูกนิยามไว้ก่อนที่จะถูกใช้ในเอกสารใดๆ C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา