รูปแบบการพิมพ์ตาราง (หน้าต่าง ID-243)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: รูปแบบการพิมพ์ตาราง

ลักษณะ: กำหนดรูปแบบตารางรายงาน

ช่วย: รูปแบบการพิมพ์ตาราง ทำให้คุณกำหนดได้ว่า หัวกระดาษของตาราง, เป็นต้น จะถูกพิมพ์ออกมาอย่างไรTAB: รูปแบบ ตารางพิมพ์

ลักษณะ: กำหนดรูปแบบตารางรายงาน


ช่วย The Print Table Format lets you define how table header, etc. is printed. If you leave the entries empty, the default colors and fonts are used:
Fonts are based on the Font used in the Report; Page Header and Table Header will be bold, the Function Font is Bold-Italic, the Footer Font is two points smaller, the Parameter Font is Italic.


ไฟล์:รูปแบบการพิมพ์ตาราง - รูปแบบ ตารางพิมพ์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Row Color สีแถวหัวตาราง สีของแถวหัวตาราง สีของแถวหัวตาราง HdrTextFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row BG Color สีพื้นหลังแถวหัวตาราง สีพื้นหลังของแถวหัวตาราง สีพื้นหลังของแถวหัวตาราง HdrTextBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row Font ฟอนท์แถวหัวตาราง ฟอนท์แถวหัวตาราง ฟอนท์ของแถวหัวตาราง Hdr_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Multi Line Header Multi Line Header Print column headers on mutliple lines if necessary. If selected, column header text will wrap onto the next line -- otherwise the text will be truncated. IsMultiLineHeader
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Header Lines Paint Header Lines Paint Lines over/under the Header Line If selected, a line is painted above and below the header line using the stroke information IsPaintHeaderLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Line Color สีบรรทัดหัวกระดาษ สีบรรทัดของแถวหัวกระดาษตาราง สีของบรรทัดแถวหัวกระดาษตาราง HdrLine_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Stroke Type Header Stroke Type Type of the Header Line Stroke Type of the line printed HdrStrokeType
character(1)
List
Header Stroke Header Stroke Width of the Header Line Stroke The width of the header line stroke (line thickness) in Points. HdrStroke
numeric
Number
Paint Vertical Lines ให้สีเส้นตั้ง ให้สีเส้นตั้ง ให้สีเส้นตั้งของตาราง IsPaintVLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Horizontal Lines ให้สีเส้นนอน ให้สีเส้นนอน ให้สีเส้นนอนของตาราง IsPaintHLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Boundary Lines ให้สีเส้นกรอบ ให้สีเส้นกรอบตาราง ให้สีเส้นรอบๆตาราง IsPaintBoundaryLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line Color สีเส้น สีเส้นตาราง null Line_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Line Stroke Type แบบการตีเส้น แบบของการตีเส้น แบบของเส้นที่จะถูกพิมพ์ออกมา LineStrokeType
character(1)
List
Line Stroke เส้นกว้าง ความกว้างของเส้น ความกว้างของการตีเส้น (ความหนาของเส้น) เป็น จุด (Points) LineStroke
numeric
Number
Print Function Symbols พิมพ์สัญลักษณ์ฟังก์ชั่น พิมพ์สัญลักษณ์สำหรับฟังก์ชั่น (ผลรวม, เฉลี่ย, นับ) ถ้าถูกเลือก, จะพิมพ์สัญลักษณ์ - ถ้าไม่เช่นนั้น จะพิมพ์ชื่อของฟังก์ชั่น IsPrintFunctionSymbols
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Color สีฟังก์ชั่น สีของตัวฟังก์ชั่น สีพิ้นหน้าของแถวฟังก์ชั่น FunctFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function BG Color สีพื้นฟังก์ชั่น สีพื้นฟังก์ชั่น สีพื้นของแถวฟังก์ชั่น FunctBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function Font Function Font Function row Font Font of the function row Funct_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Image attached ภาพที่แนบมาด้วย ภาพที่จะถูกพิมพ์นั้นแนบมากับข้อมูล ภาพที่จะถูกพิมพ์นั้นถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลแนบมากับข้อมูล ภาพนั้นสามารถเป็นไฟล์ gif, jpeg หรือ png ได้ ImageIsAttached
character(1)
Yes-No
Image URL URL ภาพ URL ของภาพ URL ของภาพ; ภาพไม่ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล, แต่ถูกเรียกออกมาใน runtime ภาพนั้นสามารถเป็นไฟล์ gif, jpeg หรือ png ได้ ImageURL
character varying(120)
URL
Image ภาพ ภาพของระบบหรือ icon null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา