ฉลากพิมพ์ (หน้าต่าง ID-263)

จาก iDempiere th



หน้าต่าง: ฉลากพิมพ์

ลักษณะ: รูปแบบของฉลากพิมพ์

ช่วย: การจัดการรูปแบบเพื่อพิมพ์ฉลากพิมพ์



TAB: ฉลาก

ลักษณะ: ฉลากพิมพ์


ช่วย Maintain the Format for printing Labels


ไฟล์:ฉลากพิมพ์ - ฉลาก - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Print Label ฉลากพิมพ์ รูปแบบฉลากที่จะพิมพ์ รูปแบบสำหรับการพิมพ์ฉลาก AD_PrintLabel_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Label printer เครื่องพิมพ์ฉลาก นิยามเครื่องพิมพ์ฉลากพิมพ์ null AD_LabelPrinter_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Printer Name ชื่อเครื่องพิมพ์ ชื่อของเครื่องพิมพ์ ชื่อภายใน (Opereating System) ของเครื่องพิมพ์, โปรดสังเกตุว่าชื่อเครื่องพิมพ์อาจต่างกันไปตามเครื่องลูกข่าย ใส่ชื่อเครื่องพิมพ์, ซึ่งใช้ได้กับเครื่องลูกข่ายทั้งหมด (เช่น เครื่องพิมพ์บนเซิฟเวอร์)

ถ้าไม่ใส่ชื่อใดๆเลย, ก็จะใช้เครื่องพิมพ์ปริยาย คุณสามารถกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ปริยายได้เมื่อคุณ log in คุณยังสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ปริยายได้ใน Preferences ด้วย

PrinterName
character varying(40)
String
Landscape แนวนอน ทิศทางแนวนอน null IsLandscape
character(1) NOT NULL
Yes-No
Label Height ฉลากสูง ความสูงของฉลาก ความสูงทางกายภาพของฉลาก LabelHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
Label Width ฉลากกว้าง ความกว้างของฉลาก ความกว้างทางกายภาพของฉลาก LabelWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer




TAB: บรรทัด

ลักษณะ: บรรทัดในฉลากพิมพ์


ช่วย ดูแลรูปแบบของบรรทัดในฉลากพิมพ์


ไฟล์:ฉลากพิมพ์ - บรรทัด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Print Label Line บรรทัดฉลากพิมพ์ รูปแบบบรรทัดฉลากพิมพ์ รูปแบบของบรรทัดบนฉลากพิมพ์ AD_PrintLabelLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Label ฉลากพิมพ์ รูปแบบฉลากที่จะพิมพ์ รูปแบบสำหรับการพิมพ์ฉลาก AD_PrintLabel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Label Format Type ชนิดรูปแบบฉลากพิมพ์ ชนิดรูปแบบฉลากพิมพ์ null LabelFormatType
character(1) NOT NULL
List
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(60)
String
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
X Position ตำแหน่ง X ตำแหน่งสัมบูรณ์ X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว ตำแหน่งสัมบูรณ์ X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position ตำแหน่ง Y ตำแหน่งสัมบูรณ์ Y (แนวตั้ง) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว ตำแหน่งสัมบูรณ์ Y (แนวตั้ง) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Label printer Function ฟังก์ชั่นเครื่องพิมพ์ฉลาก ฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์ฉลากพิมพ์ null AD_LabelPrinterFunction_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct




TAB: การแปล

ลักษณะ: การแปลบรรทัดในฉลากพิมพ์


ช่วย Maintain the translation for Label Line formats


ไฟล์:ฉลากพิมพ์ - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Label Line บรรทัดฉลากพิมพ์ รูปแบบบรรทัดฉลากพิมพ์ รูปแบบของบรรทัดบนฉลากพิมพ์ AD_PrintLabelLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(60)
String


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา