ฟอร์มพิมพ์ (หน้าต่าง ID-224)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ฟอร์มพิมพ์

ลักษณะ: การจัดการฟอร์มพิมพ์ (ใบแจ้งหนี้, เช็ค, ..)

ช่วย: ให้นิยามเอกสารที่คุณจะใช้สำหรับบริษัทนี้ โปรดสังเกตุว่ารูปแบบเช็คถูกกำหนดในหน้าจอ (บัญชี) ธนาคาร

ความสำคัญระดับสูงสุดคือ รูปแบบพิมพ์, คุณให้นิยามตามประเภทเอกสารหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น รูปแบบใบแจ้งหนี้ส่งออก) ระดับต่อไปคือชุดของรูปแบบพิมพ์, ที่คุณได้ให้นิยามสำหรับหน่วยงาน/สาขาของเอกสารที่พิมพ์ออกมานั้น ค่าปริยายคือชุดของรูปแบบพิมพ์ที่นิยามไว้สำหรับทุกหน่วยงาน/สาขาของบริษัทนั้น (หน่วยงาน/สาขา=*)

TAB: รูปแบบ พิมพ์

ลักษณะ: การจัดการข้อมูลรูปแบบพิมพ์ (ใบแจ้งหนี้, เช็ค, ..)


ช่วย การเลือกนี้ กำหนดสิ่งที่รูปแบบพิมพ์จะถูกใช้เพื่อพิมพ์ฟอร์มของหน่วยงานของท่าน


ไฟล์:ฟอร์มพิมพ์ - รูปแบบ พิมพ์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Print Format รูปแบบพิมพ์ใบสั่งสินค้า รูปแบบพิมพ์สำหรับ ใบสั่งสินค้า, ใบเสนอราคา, ข้อเสนอ คุณจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์เอกสาร Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Order Mail Text ข้อความ Mail ตอบรับ ข้อความ Email ที่จะถูกใช้สำหรับส่งการตอบรับใบสั่งสินค้าหรือใบเสนอราคา แผ่นแบบ email มาตราฐานที่จะถูกใช้สำหรับส่งตอบรับหรือใบเสนอราคาเป็นเอกสารแนบ Order_MailText_ID
numeric(10)
Table
Shipment Print Format รูปแบบพิมพ์การส่งสินค้า รูปแบบพิมพ์สำหรับ การส่ง,การรับ,รายการจัดสินค้า คุณจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสาร Shipment_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Shipment Mail Text ข้อความ Mail ส่งสินค้า ข้อความ Email ที่ใช้สำหรับส่งบันทึกการส่งมอบ แผ่นแบบ Eamil มาตรฐานที่จะถูกใช้ส่งบันทึกการส่งมอบเป็นเอกสารแนบ Shipment_MailText_ID
numeric(10)
Table
Invoice Print Format รูปแบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ รูปแบบพิมพ์สำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์เอกสาร Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Invoice Mail Text ข้อความ Mail แจ้งหนี้ ข้อความ Mail ใช้สำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ แผ่นแบบ email มาตรฐานใช้เพื่อการส่งใบแจ้งหนี้เป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย Invoice_MailText_ID
numeric(10)
Table
Remittance Print Format รูปแบบพิมพ์การส่งเงิน รูปแบบพิมพ์สำหรับการส่งเงินต่างๆ คุณจำเป็นต้องให้นิยามรูปแบบการพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสาร Remittance_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Remittance Mail Text ข้อความ Mail ส่งเงิน ข้อความ Email ที่ถูกใช้สำหรับส่งการส่งเงินจ่ายค่าสินค้า แผ่นแบบ Eamil มาตรฐานที่จะถูกใช้ส่งการส่งเงินเป็นเอกสารแนบ Remittance_MailText_ID
numeric(10)
Table
Project Print Format รูปแบบพิมพ์โครงการ รูปแบบพิมพ์โครงการมาตรฐาน รูปแบบพิมพ์โครงการมาตรฐาน Project_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Project Mail Text ข้อความ Mail โครงการ ข้อความมาตรฐานสำหรับ EMail โครงการ ข้อความมาตรฐานสำหรับ EMail โครงการ Project_MailText_ID
numeric(10)
Table
Distribution Order Print Format Distribution Order Print Format Print Format for printing Distribution Order You need to define a Print Format to print the document. Distrib_Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Distribution Order Mail Text Distribution Order Mail Text Email text used for sending Distribution Order Standard email template used to send Manufacturing Order as attachments. Distrib_Order_MailText_ID
numeric(10)
Table
Manufacturing Order Print Format Manufacturing Order Print Format Print Format for printing Manufacturing Order You need to define a Print Format to print the document. Manuf_Order_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Manufacturing Order Mail Text Manufacturing Order Mail Text Email text used for sending Manufacturing Order Standard email template used to send Manufacturing Order as attachments. Manuf_Order_MailText_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา