ประเภทเอกสาร (หน้าต่าง ID-135)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ประเภทเอกสาร

ลักษณะ: การจัดการประเภทเอกสาร

ช่วย: หน้าจอ ประเภทเอกสาร ให้นิยามเอกสารที่จะถูกใช้ในระบบ เอกสารแต่ละแบบจะเป็นพื้นฐานสำหรับการประมวลผลของแต่ละเอกสารและความคุมชื้อที่ถูกพิมพ์และลำดับเอกสารที่ใช้TAB: ประเภท เอกสาร

ลักษณะ: กำหนดประเภทเอกสาร


ช่วย แท็บ ประเภทเอกสาร ให้นิยามพารามิเตอร์ของการประมวลผลและการควบคุมสำหรับเอกสาร


ไฟล์:ประเภทเอกสาร - ประเภท เอกสาร - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
GL Category ประเภทบัญชีแยกประเภท ประเภทบัญชีแยกประเภท ประเภทบัญชีแยกประเภท เป็นทางเลือก, วิธีที่ผู้ใช้กำหนดในการจัดกลุ่มรายการบัญชีรายวัน GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction ธุรกรรมขาย รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย เลือก ธุรกรรมขาย เป็นการระบุว่ารายการนี้ธุรกรรมขาย IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document BaseType ประเภทเอกสารต้นแบบ แบบเชิงตรรกของเอกสาร ประเภทเอกสารต้นแบบ แสดงฐานหรือจุดเริ่มต้นสำหรับเอกสารหนึ่ง เอกสารหลายชนิดอาจใช้ประเภทเอกสารต้นแบบเดียวกันได้ DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
SO Sub Type แบบย่อยคำสั่งขาย แบบย่อยคำสั่งขาย แบบย่อยคำสั่งขาย แสดงแบบของคำสั่งขายที่เอกสารนี้อ้างถึง ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อประเภทเอกสารต้นแบบเป็นคำสั่งขาย การเลือกที่เกิดขึ้นที่นี่จะกำหนดเอกสารซึ่ง จะถูกสร้างขึ้นเมื่อใบสั่งสินค้าหนึ่งถูกประมวลผล และเอกสารซึ่งต้องถูกสร้างขึ้นด้วยมือหรือถูกสร้างขึ้นเป็นชุด

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นกรอบของกระบวนการนี้
แบบย่อยคำสั่งขาย ของใบสั่งสินค้ามาตรฐานจะสร้างเพียงเอกสารใบสั่งสินค้าเมื่อใบสั่งสินค้านั้นถูกประมวลผล
บันทึกการส่งมอบ, ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จ ต้องถูกสร้างผ่านกระบวนการอื่นๆ
แบบย่อยคำสั่งขาย ของใบสั่งคลังสินค้า จะสร้างใบสั่งสินค้าและบันทึกการส่งมอบ
ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จต้องถูกสร้างผ่านกระบวนการอื่นๆ
แบบย่อยคำสั่งขาย ของใบสั่งสินค้าเครดิตจะสร้างใบสั่งสินค้า, บันทึกการส่งมอบและ ใบแจ้งหนี้.
ใบเสร็จต้องถูกสร้างผ่านกระบวนการอื่นๆ
แบบย่อยคำสั่งขาย ของPOS (Point of Sale) จะสร้างเอกสารทั้งหมด

DocSubTypeSO
character(2)
List
Pro forma Invoice Pro forma Invoice เป็นการระบุว่าจะสามารถออก Pro Forma Invoices จากเอกสารนี้ได้หริอไม่ เลือก Pro Forma Invoice เป็นการระบุว่าจะสามารถออก pro forma invoices จากเอกสารการขายนี้ได้หรือไม่ เอกสาร pro forma invoice นี้แสดงจำนวนเงินที่จะถูกเรียกเก็บเมื่อสินค้าตามใบสั่งสินค้าถูกส่งออกไป HasProforma
character(1)
Yes-No
Document Type for ProForma ประเภทเอกสารสำหรับ ProForma ประเภทเอกสารที่ใช้สำหรับ ProForma invoice ที่ถูกสร้างขึ้นจากเอกสารการขายนี้ ประเภทเอกสารสำหรับ ProForma Invoice แสดงประเภทเอกสารที่จะถูกใช้เมื่อ จะสร้างใบแจ้งหนี้หนึ่งขึ้นจากเอกสารการขายนี้ ฟิลด์นี้จะถูกแสดงผลเฉพาะเมื่อประเภทเอกสารต้นแบบเป็นใบสั่งขาย และเลือก Pro Forma Invoice ถูกเลือก C_DocTypeProforma_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Invoice ประเภทเอกสารสำหรับใบแจ้งหนี้ ประเภทเอกสารที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นจากเอกสารการขายนี้ ประเภทเอกสารสำหรับใบแจ้งหนี้ แสดงประเภทเอกสารที่จะถูกใช้เมื่อจะสร้างใบแจ้งหนี้จากเอกสารการขายนี้ ฟิลด์นี้จะแสดงผลเฉพาะเมื่อประเภทเอกสารต้นแบบเป็นใบสั่งชายเท่านั้น C_DocTypeInvoice_ID
numeric(10)
Table
Document Type for Shipment ประเภทเอกสารสำหรับการส่งสินค้า ประเภทเอกสารที่ใช้สำหรับใบส่งสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นจากเอกสารการขายนี้ ประเภทเอกสารสำหรับการส่งสินค้า แสดงประเภทเอกสารที่จะถูกใช้เมื่อสร้างเอกสารส่งสินค้าขึ้นจากเอกสารการขายนี้ ฟิลด์นี้จะแสดงผลเฉพาะเมื่อประเภทเอกสารต้นแบบเป็นใบสั่งขายเท่านั้น C_DocTypeShipment_ID
numeric(10)
Table
Document is Number Controlled มีการควบคุมลำดับเอกสาร เอกสารมีการเรียงลำดับ เลือก มีการควบคุมลำดับเอกสาร แสดงว่าประเภทเอกสารนี้จะมีลำดับหมายเลขหรือไม่ IsDocNoControlled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Sequence ลำดับเอกสาร ลำดับเอกสารกำหนดการให้หมายเลขของเอกสาร ลำดับเอกสารแสดงกฏเกณฑ์การเรียงลำดับที่จะใช้สำหรับเอกสารชนิดนี้ DocNoSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sequence on Complete Overwrite Sequence on Complete null null IsOverwriteSeqOnComplete
character(1)
Yes-No
Definite Sequence Definite Sequence null null DefiniteSequence_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Date on Complete Overwrite Date on Complete null null IsOverwriteDateOnComplete
character(1)
Yes-No
Pick/QA Confirmation การยืนยัน Pick/QA ต้องการการยืนยัน Pick หรือ QA ก่อนการประมวลผล การประมวลผลการส่ง(การรับ)สินค้าต้องการการยืนยัน จัดสินค้า(Pick)หรือQA IsPickQAConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation ยืนยัน จัดส่ง/รับ ต้องการการยืนยัน จัดส่ง หรือ รับ ก่อนการประมวลผล การประมวลผลของการจัดส่ง (การรับ) ต้องการ การยืนยัน จัดส่ง (รับ) IsShipConfirm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Split when Difference Split when Difference Split document when there is a difference If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. IsSplitWhenDifference
character(1) NOT NULL
Yes-No
Difference Document เอกสารความแตกต่าง ชนิดเอกสารสำหรับบันทึกข้อโต้แย้งในการส่งสินค้า ถ้าการยืนยันมีความแตกต่าง, เอกสารต้นฉบับจะถูกแยกเป็น 2 ส่วน ทำให้เอกสารส่วนแรกคือเอกสารต้นฉบับ (ส่งสินค้า) ประมวลผลและปรับปรุงสินค้าคงคลังได้ - และเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่สำหรับการจัดการกับการโต้แย้งในภายหลัง จนกว่าการยืนยันจะถูกประมวลผล, สินค้าคงคลังจะไม่ถูกปรับปรุง C_DocTypeDifference_ID
numeric(10)
Table
Prepare Split Document Prepare Split Document Prepare generated split shipment/receipt document null IsPrepareSplitDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit ระหว่างการขนส่ง ความเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างการขนส่ง ความเคลื่อนไหวของวัสดุอยู่ในระหว่างการขนส่ง - จัดส่งออกมาแล้ว, แต่ยังไม่ได้รับ IsInTransit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Counter Document สร้างเอกสารตรงกันข้าม สร้างเอกสารตรงกันข้าม ถ้าถูกเลือก, จะสร้างเอกสารตรงข้ามตามที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเลือก, จะไม่สร้างเอกสารตรงข้ามสำหรับประเภทเอกสารนั้น IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Counter Document เอกสารตรงกันข้ามปริยาย ชนิดเอกสารเป็นชนิดเอกสารตรงกันข้ามปริยาย เมื่อใช้เอกสารที่แยกกันอย่างชัดเจนสำหรับธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน (หลังการเชื่อมโยงบริษัทคู่ค้าเข้ากับหน่วยงาน), คุณสามารถกำหนดชนิดเอกสารที่จะให้เป็นไปตามชนิดเอกสารของธุรกรรมต้นทาง ตัวอย่าง: เมื่อสร้างใบสั่งขายสินค้า, จะใช้ชนิดเอกสารคำสั่งขายนี้

ค่าปริยายนี้จะถูดเขียนทับได้โดยการนิยามความสัมพันธ์เอกสารตรงกันข้ามอย่างชัดเจน

IsDefaultCounterDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Charge or Product Mandatory Charge or Product null null IsChargeOrProductMandatory
character(1)
Yes-No
Print Format รูปแบบพิมพ์ รูปแบบพิมพ์ข้อมูล รูปแบบพิมพ์ กำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกปรับแต่งสำหรับพิมพ์ AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Copies สำเนาเอกสาร จำนวนสำเนาที่จะถูกพิมพ์ออกมา สำเนาเอกสารแสดงจำนวนของสำเนาของแต่ละเอกสารที่จะถูกสร้างขึ้น DocumentCopies
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: การแปล

ลักษณะ: การแปล


ช่วย แท็บ การแปล ให้นิยามประเภทเอกสารในภาษาใหม่


ไฟล์:ประเภทเอกสาร - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา