โครงสร้างรายการราคา (หน้าต่าง ID-337)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: โครงสร้างรายการราคา

ลักษณะ: การจัดการโครงสร้างรายการราคา

ช่วย: โครงสร้างรายการราคา ให้นิยามกฏเกณฑ์การคำนวนสำหรับรายการราคาTAB: โครงสร้าง รายการราคา

ลักษณะ: โครงสร้างรายการราคา


ช่วย โครงสร้างรายการราคากำหนดกฏเกณฑ์การคำนวนรายการราคา


ไฟล์:โครงสร้างรายการราคา - โครงสร้าง รายการราคา - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Type แบบส่วนลด แบบของการคำนวนส่วนลดการค้า แบบของกระบวนการที่ถูกใช้เพื่อคำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้า DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Renumber จัดหมายเลขใหม่ จัดหมายเลขรายการส่วนลดใหม่ null Processing
character(1)
Button
TAB: รายการ ส่วนลด

ลักษณะ: รายการราคาส่วนลดการค้า


ช่วย รายการราคา ถูกสร้างขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของ สินค้าซื้อและประเภทส่วนลด พารามิเตอร์ที่แสดงไว้ในที่นี้ อนุญาตให้คัดลอกและคำนวนรายการราคา
การคำนวน:

  • คัดลอกและเปลี่ยนราคาจากรายการราคาอ้างอิง
  • ผลลัพท์ บวก จำนวนเงิน Surcharge
  • ผลลัพท์ ลบ ส่วนลด
  • ถ้าผลลัพท์ราคา น้อยกว่าขีดจำกัดราคาที่ตั้งไว้เดิม บวกกับ ส่วนต่างกำไรน้อยที่สุด, ใช้ราคานี้ (เฉพาะเมื่อส่วนต่างกำไรไม่เป็นศูนย์)
  • ถ้าผลลัพท์ราคา มากกว่าขีดจำกัดราคาที่ตั้งไว้เดิม บวกกับ ส่วนต่างกำไรมากสุด, ใช้ราคานี้ (เฉพาะเมื่อส่วนต่างกำไรไม่เป็นศูนย์)
  • ปัดเศษผลลัพท์ราคา

สูตร คือ
ราคาใหม่ = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-ส่วนลด) / 100;
if ส่วนต่างน้อยที่สุด <> 0 แล้ว ราคาใหม่ = Max (ราคาใหม่, Convert(OrigLimitPrice) + ส่วนต่างน้อยที่สุด);
if ส่วนต่างมากที่สุด <> 0 แล้ว ราคาใหม่ = Min (ราคาใหม่, Convert(OrigLimitPrice) + ส่วนต่างมากที่สุด);


ตัวอย่าง: (กำหนดให้ใช้สกุลเงินเดียวกัน)
ราคาเดิม: ขายปลีก=300, มาตรฐาน=250, ขีดจำกัด=200;
ราคาใหม่: ฐาน=ขายปลีก, Surcharge=0, ส่


ไฟล์:โครงสร้างรายการราคา - รายการ ส่วนลด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Schema โครงสร้างรายการราคา โครงสร้างที่จะคำนวนรายการราคา null M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Currency Type ชนิดสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Conversion Date วันที่แลกเปลี่ยน วันที่เลือกอัตราแลกเปลี่ยน วันที่แลกเปลี่ยน แสดงวันที่ที่ทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนที่เลือกใช้ต้องรวมวันที่นี้ไว้ในพิสัยวันที่ของมันด้วย ConversionDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category กลุ่มสินค้า ประเภทของสินค้ารายการนี้ แสดงประเภทซึ่งสินค้านี้สังกัดอยู่ กลุ่มสินค้านี้จะถูกใช้ในการกำหนดราคา M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Classification การแบ่งชั้น การแบ่งชั้นสำหรับการจัดกลุ่ม การแบ่งชั้น สามารถถูกใช้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดกลุ่มสินค้า Classification
character varying(12)
String
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
List price Base ฐานราคาขายปลีก ราคาที่ใช้เป็นฐานสำหรับการคำนวนรายการราคาใหม่ ฐานราคาขายปลีก แสดงราคาที่จะใช้เป็นฐานสำหรับการคำนวนรายการราคาใหม่ List_Base
character(1) NOT NULL
List
List price min Margin ส่วนต่าง่ราคาปลีกขั้นต่ำ ส่วนต่าง่ขั้นต่ำสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่าง่ราคาปลีกขั้นต่ำ แสดงส่วนต่าง่ขั้นต่ำสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างนี้จะคำนวนได้โดยการลบราคาขายปลีกเดิมจากราคาที่คำนวนได้ใหม่ ถ้าฟิลด์นี้เป็น 0.00 ค่านี้ก็จะไม่ถูกใช้ในการคำนวน List_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Surcharge Amount ค่าธรรมเนียมพิเศษราคาปลีก ค่าธรรมเนียมพิเศษราคาปลีก ค่าธรรมเนียมพิเศษราคาปลีก เป็นการระบุ จำนวนเงินที่จะถูกเพิ่มเข้าไปกับราคาก่อนการคูณ List_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price max Margin ส่วนต่างราคาปลีกไม่เกิน ส่วนต่างไม่เกินสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างราคาปลีกไม่เกิน แสดงส่วนต่างไม่เกินสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างนี้จะคำนวนได้โดยการลบราคาขายปลีกเดิมจากราคาที่คำนวนได้ใหม่ ถ้าฟิลด์นี้เป็น 0.00 ค่านี้ก็จะไม่ถูกใช้ในการคำนวน List_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Discount % % ส่วนลดราคาขายปลีก ส่วนลดจากราคาขายปลีกเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ % ส่วนลดราคาขายปลีก แสดงจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดซึ่งจะถูกลบจากราคาฐาน จำนวนเงินที่เป็นลบหมายถึงจำนวนเปอร์เซนต์ที่จะถูกบวกเข้ากับราคาฐาน List_Discount
numeric NOT NULL
Number
List price Rounding การปัดเศษราคาขายปลีก กฏเกณฑ์การปัดเศษสำหรับราคาขายปลีกสุดท้าย การปัดเศษราคาขายปลีก แสดงวิธีปัดเศษราคาขายปลีกสุดท้าย List_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed List Price ราคาปลีกคงที่ ราคาปลีกคงที่ (ไม่คำนวน) null List_Fixed
numeric
Amount
Standard price Base ฐานราคามาตรฐาน ฐานราคาสำหรับการคำนวนราคามาตรฐานใหม่ ฐานราคามาตรฐาน เป็นการระบุราคาที่จะถูกใช้เป็นฐานสำหรับการคำนวนราคามาตรฐานใหม่ Std_Base
character(1) NOT NULL
List
Standard price min Margin ส่วนต่างราคามาตรฐานขั้นต่ำ ส่วนต่างขั้นต่ำที่ยอมได้สำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างราคามาตรฐานน้อยที่สุด แสดงส่วนต่าง่ขั้นต่ำสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างนี้จะคำนวนได้โดยการลบราคามาตรฐานเดิมจากราคาที่คำนวนได้ใหม่ ถ้าฟิลด์นี้เป็น 0.00 ค่านี้ก็จะไม่ถูกใช้ในการคำนวน Std_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Surcharge Amount ค่าธรรมเนียมพิเศษราคามาตรฐาน จำนวนเงินที่จะถูกเพิ่มเข้าไปกับราคาเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษราคามาตรฐาน เป็นการระบุ จำนวนเงินที่จะถูกเพิ่มเข้าไปกับราคาก่อนการคูณ Std_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard max Margin ส่วนต่างมาตรฐานไม่เกิน ส่วนต่างสูงสุดที่ยอมได้สำหรับสินค้าหนึ่ง ส่วนต่างราคามาตรฐานไม่เกิน แสดงส่วนต่างไม่เกินสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างนี้จะคำนวนได้โดยการลบราคามาตรฐานเดิมจากราคาที่คำนวนได้ใหม่ ถ้าฟิลด์นี้เป็น 0.00 ค่านี้ก็จะไม่ถูกใช้ในการคำนวน Std_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Discount % % ส่วนลดราคามาตรฐาน จำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดที่จะหักจากฐานราคา % ส่วนลดราคามาตรฐาน เป็นการระบุจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดซึ่งจะถูกลบจากฐานราคา ถ้าจำนวนเงินเป็นลบ แสดงว่าจำนวนเปอร์เซนต์นั้นจะถูกบวกเข้ากับฐานราคา Std_Discount
numeric NOT NULL
Number
Standard price Rounding การปัดเศษราคามาตรฐาน กฏเกณฑ์การปัดเศษสำหรับการคำนวนราคา การปัดเศษราคามาตรฐาน แสดงวิธีปัดเศษราคามาตรฐานสุดท้าย Std_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Standard Price ราคามาตรฐานคงที่ ราคามาตรฐานคงที่ (ไม่ใช่คำนวน) null Std_Fixed
numeric
Amount
Limit price Base ขีดจำกัดฐานราคา ฐานราคาสำหรับการคำนวนราคาใหม่ แสดงราคาที่จะใช้เป็นฐานสำหรับการคำนวนรายการราคาใหม่ Limit_Base
character(1) NOT NULL
List
Limit price min Margin ส่วนต่างราคาขั้นต่ำขั้นต่ำ ความแตกต่างขั้นต่ำกับราคาขั้นต่ำเดิม; ละทิ้งถ้าเป็นศูนย์ ส่วนต่างราคาขั้นต่ำขั้นต่ำ แสดงส่วนต่างขั้นต่ำสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างนี้จะคำนวนได้โดยการลบราคาขั้นต่ำเดิมจากราคาที่คำนวนได้ใหม่ ถ้าฟิลด์นี้เป็น 0.00 ค่านี้ก็จะไม่ถูกใช้ในการคำนวน Limit_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Surcharge Amount ค่าธรรมเนียมพิเศษราคาขั้นต่ำ จำนวนเงินที่บวกเพิ่มเข้ากับราคาที่ แปลง/ลอก ก่อนที่จะทำการคูณ ค่าธรรมเนียมพิเศษราคาขั้นต่ำ แสดงจำนวนเงินที่จะถูกบวกเพิ่มเข้ากับราคาขั้นต่ำก่อนการคูณ Limit_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price max Margin ส่วนต่างราคาขั้นต่ำไม่เกิน ความแตกต่างไม่เกินกับราคาขั้นต่ำเดิม; ละทิ้งถ้าเป็นศูนย์ ส่วนต่างราคาขั้นต่ำไม่เกิน แสดงส่วนต่างไม่เกินสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ส่วนต่างนี้จะคำนวนได้โดยการลบราคาขั้นต่ำเดิมจากราคาที่คำนวนได้ใหม่ ถ้าฟิลด์นี้เป็น 0.00 ค่านี้ก็จะไม่ถูกใช้ในการคำนวน Limit_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Discount % ขีดจำกัดส่วนลดราคา % ส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์ที่จะถูกลบออกจากฐานราคา ถ้าจำนวนนี้เป็นลบ,มันจะถูกบวกเข้ากับฐานราคา แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์ที่จะลบออกจากฐานราคา ถ้าจำนวนนี้เป็นลบ,มันจะถูกบวกเข้ากับฐานราคา Limit_Discount
numeric NOT NULL
Number
Limit price Rounding การป้ดเศษราคาขั้นต่ำ การปัดเศษผลลัพท์สุดท้าย กล่องแสดงรายการซึ่งแสดงการปัดเศษ (ถ้ามี) ที่จะใช้กับราคาสุดท้ายในรายการราคา Limit_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Limit Price ราคาขั้นต่ำคงที่ ราคาขั้นต่ำคงที่ (ไม่ใช่คำนวน) null Limit_Fixed
numeric
Amount


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา