Product Cost (รายงาน ID-329)

จาก iDempiere thรายงาน: Product Cost

ลักษณะ: Product Cost Report


ช่วย: The Product Cost report lists the product costs for the product, cost type and cost element


ไฟล์:Product Cost - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา