Parts and BOMs (หน้าต่าง ID-53128)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: Parts and BOMs

ลักษณะ: Maintain Bill of Materials

ช่วย: The Bill of Materials Window defines all product bills of materials used by an organization for light manufacturing.TAB: Part

ลักษณะ: The Product that will be produced from this Bill of Materials


ช่วย null


ไฟล์:Parts and BOMs - Part - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No เวอร์ชั่น หมายเลขเวอร์ชั่น null VersionNo
character varying(20)
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN บาร์โค้ด (Universal Product Code หรือ European Article Number) ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใส่บาร์โค้ดสำหรับสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดใดๆก็ได้ (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET และ FIM, MSI/Plessey, และ Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU หน่วยการเก๋บสต๊อค (Stock Keeping Unit) SKU แสดงหน่วยการเก๋บสต๊อคที่ผู้ใช้กำหนด มันอาจจะถูกใช้สำหรับสัญลักษณ์ bar code เพิ่มเติม หรือสำหรับโครงสร้างของคุณเอง SKU
character varying(30)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category กลุ่มสินค้า ประเภทของสินค้ารายการนี้ แสดงประเภทซึ่งสินค้านี้สังกัดอยู่ กลุ่มสินค้านี้จะถูกใช้ในการกำหนดราคา M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification การแบ่งชั้น การแบ่งชั้นสำหรับการจัดกลุ่ม การแบ่งชั้น สามารถถูกใช้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดกลุ่มสินค้า Classification
character varying(12)
String
Tax Category ประเภทภาษี ประเภทภาษี ประเภทภาษี เป็นวิธีการรวมกลุ่มภาษีที่เหมือนกัน ดังตัวอย่าง, ภาษีขาย หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type ประเภทสินค้า แบบของสินค้า แบบของสินค้าเป็นตัวกำหนดการทำบัญชีที่ตามมาด้วย ProductType
character(1) NOT NULL
List
Weight น้ำหนัก น้ำหนักของสินค้า น้ำหนัก แสดงน้ำหนักของสินค้าในหน่วยวัดน้ำหนักของบริษัท Weight
numeric
Amount
Volume ปริมาตร ปริมาตรของสินค้า ปริมาตร เป็นการระบุปริมาตรของสินค้าในหน่วยวัดปริมาตรของบริษัทนี้ Volume
numeric
Amount
Stocked มีสต๊อค หน่วยงาน/สาขาสต๊อคสินค้านี้ เลือก มีสต๊อค แสดงว่าสินค้านี้ถูกเก็บสต๊อคไว้โดยหน่วยงาน/สาขานี้ IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Phantom Phantom Component Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Bill of Materials บัญชีวัสดุ สินค้านี้ประกอบด้วยวัสดุต่างๆในบัญชีวัสดุ เลือก บัญชีวัสดุ เป็นการระบุว่า สินค้านี้ประกอบด้วยวัสดุต่างๆในบัญชีวัสดุหรือไม่ IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified ตรวจสอบแล้ว The BOM configuration ได้รับการตรวจสอบแล้ว เลือก ตรวจสอบแล้ว แสดงว่า configuration ของสินค้านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วหรือไม่ เลือกนี้จะถูกใช้สำหรับสินค้าซึ่งประกอบด้วย บัญชีวัสดุ IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Standard Cost ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน (ตามแผน) CostStandard
null
Amount
Purchased สั่งซื้อ หน่วยงาน/สาขาสั่งซื้อสินค้านี้ เลือก สั่งซื้อ เป็นการระบุว่าหน่วยงาน/สาขานี้สั่งซื้อสินค้านี้หรือไม่ IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold ขาย หน่วยงาน/สาขาขายสินค้านี้ เลือก ขาย เป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงาน/สาขาขายสินค้านี้หรือไม่ IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued เลิกผลิตแลัว สินค้านี้ไม่มีอีกต่อไป เลือก เลิกผลิตแลัว แสดงสินค้าที่เลิกผลิตแลัว Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type ประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทรายงานค่าใช้จ่าย null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource ทรัพยากร ทรัพยากร null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type ประเภทการบอกรับ แบบของการบอกรับ ประเภทการบอกรับและความถี่การต่ออายุ C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude Auto Delivery Exclude from automatic Delivery The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.

But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL ภาพ URL ของภาพ URL ของภาพ; ภาพไม่ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล, แต่ถูกเรียกออกมาใน runtime ภาพนั้นสามารถเป็นไฟล์ gif, jpeg หรือ png ได้ ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL URL รายละเอียด URL สำหรับรายละเอียด null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days จำนวนวันประกัน จำนวนวันที่ประกันหรือมีสินค้า ถ้าค่าเป็น 0, จะไม่มีขีดจำกัดการมีสินค้าหรือวันประกัน, ถ้าไม่เช่นนั้นวันที่สิ้นสุดประกันจะถูกคำนวนโดยการบวกจำนวนวันเข้าไปกับวันที่ส่งมอบ GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days จำนวนวันประกันน้อยที่สุด จำนวนขั้นต่ำของจำนวนวันประกัน ในขณะเลือก ชุด/สินค้า พร้อมวันที่สิ้นสุดประกัน, จะเหลือจำนวนวันประกันขั้นต่ำสำหรับการเลือกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกชุด/สินค้า ใดๆด้วยมือได้ GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set ชุดคุณสมบัติ ชุดคุณสมบัติสินค้า กำหนดชุดคุณสมบัติสินค้าที่จะเพิ่มคุณสมบัติและค่าเพิ่มเติมให้กับสินค้านั้น คุณจำเป็นต้องกำหนดชุดคุณสมบัติถ้าคุณต้องการที่จะติดตาม Serial No. และ Lot No. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Values The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
TAB: Bill of Materials

ลักษณะ: The component products.


ช่วย null


ไฟล์:Parts and BOMs - Bill of Materials - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
BOM Type แบบบัญชีวัสดุ แบบของบัญชีวัสดุ แบบของชิ้นส่วนในบัญชีวัสดุ ชิ้นส่วนมาตรฐาน(ปริยาย)จะถูกรวมไว้ในบัญชีวัสดุเสมอ ชิ้นส่วนที่เลือกได้สามารถเลือกได้ใน "รายการบัญชีวัสดุ" ถ้าชิ้นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหนึ่งในกลุ่มทางเลือก, คุณก็สามารถเลือกชิ้นส่วนหนึ่งในกลุ่มนั้นจาก "รายการบัญชีวัสดุ" (ตัวอย่าง: หน่วยความจำขนาด 64/256/512 MB อย่างใดอย่างหนึ่ง) BOMType
character(1)
List
BOM Product สินค้าบัญชีวัสดุ สินค้าในบัญชีวัสดุ (Bill of Material) สินค้าบัญชีวัสดุ เป็นการระบุว่า องค์ประกอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีวัสดุหรือไม่ M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity จำนวนบัญชีวัสดุ จำนวนตามบัญชีวัสดุ จำนวนบัญชีวัสดุ เป็นการระบุจำนวนของสินค้าในหน่วยวัด (การคูณ) ของสินค้านั้น BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน (ตามแผน) CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum ผลรวมจำนวนเงินต้นทุนมาตรฐาน ผลรวมจำนวนเงินแจ้งหนี้ต้นทุนมาตรฐาน (ภายใน) จำนวนเงินสะสมถึงปัจจุบันสำหรับการคำนวนความแตกต่างต้นทุนมาตรฐานตามราคาแจ้งหนี้(จริง) CostStandardCumAmt
null
Amount


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา