ใบแจ้งรายการเดินบัญชี (หน้าต่าง ID-194)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ใบแจ้งรายการเดินบัญชี

ลักษณะ: ประมวลผลใบแจ้งรายการเดินบัญชี

ช่วย: หน้าจอ ประมวลผลใบแจ้งรายการเดินบัญชี อนุญาตให้คุณกระทบยอดใบแจ้งรายการเดินบัญชีของคุณ เคุณสามารถเลือกใส่ข้อมูลจากใบแจ้งยอดลงในแท็บรายการใบแจ้งยอด หรือ เลือกใช้ปุ่ม 'สร้างจาก' เพื่อสร้างใบแจ้งยอดโดยอัตโนมัติจาก การจ่ายเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารนี้ที่ยังไม่ได้กระทบยอดทั้งหมด อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อคุณกระมบยอดสมบูรณ์แล้ว, เลือกปุ่ม 'ประมวลผลใบแจ้งยอด' เพื่อทำเครื่องหมายการจ่ายเงินนั้นว่าได้ถูกกระทบยอดแล้ว พร้อมทั้งปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เหมาะสมต่อไปTAB: รายการเดินบัญชีธนาคาร

ลักษณะ: รายการเดินบัญชีธนาคาร


ช่วย แท็บรายการเดินบัญชีธนาคารให้นิยามรายการเดินบัญชีธนาคารที่จะใช้กระทบยอด


ไฟล์:ใบแจ้งรายการเดินบัญชี - รายการเดินบัญชีธนาคาร - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date วันที่แจ้งยอด วันที่ของใบแจ้งยอด ฟิลด์ วันที่แจ้งยอด ให้นิยามวันที่ของใบแจ้งยอดที่กำลังถูกประมวลผล StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual ด้วยมือ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทำด้วยมือ เลือก ด้วยมือ แสดงว่ากระบวนการนี้จะถูกดำเนินการด้วยมือ IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance ยอดยกมา ยอดคงเหลือก่อนที่จะมีธุรกรรมใดๆ ยอดยกมา คือ ยอดคงเหลือก่อนทำการปรับการจ่ายเงินหรือการกระทบยอดใดๆ BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from สร้างบรรทัดจาก กระบวนการซึ่งจะสร้างบรรทัดเอกสารตามเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้ว กระบวนการ สร้างบรรทัดจาก จะสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ข้อมูลในเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้วซึ่งถูกเลือกโดยผู้ใช้ CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference ความแตกต่างใบแจ้งยอด ความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือสิ้นรอบบัญชีตามเอกสารแจ้งยอดกับยอดคงเหลือสิ้นรอบบัญชีจริง ความแตกต่างใบแจ้งยอด สะท้อนความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือสิ้นรอบบัญชีตามเอกสารแจ้งยอดกับยอดคงเหลือสิ้นรอบบัญชีจริง StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement จับคู่ใบแจ้งยอดธนาคาร จับคู่ข้อมูลในใบแจ้งยอดธนาคาร กับบริษัทคู่ค้าธุรกิจ, ใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงิน null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance ยอดยกไป ยอดคงเหลือ สิ้นสุด หรือ ปิด ยอดยกไป คือผลลัพธ์ของการปรับยอดยกมาโดยการจ่ายเงินหรือการชำระเงินใดๆ EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference อ้างอิงเอกสารแจ้งยอด EFT อ้างอิงเอกสารแจ้งยอดเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date วันที่เอกสารแจ้งยอด EFT วันที่เอกสารแจ้งยอดเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status สถานะเอกสาร สถานะปัจจุบันของเอกสาร สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement ประมวลผลเอกสารแจ้งยอด null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติหรือไม่ เลือก อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติก่อนที่จะถูกดำเนินการต่อไป IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted ลงบัญชีแล้ว สถานะการลงบัญชี ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: รายการเดินบัญชี

ลักษณะ: รายการเดินบัญชี


ช่วย แท็บ รายการเดินบัญชี ให้นิยามรายการบนรายการเดินบัญชีธนาคาร รายการเหล่านี้สามารถบันทึกเข้าไปด้วยมือหรือถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลการจ่ายเงินที่บันทึกเข้าไป


ไฟล์:ใบแจ้งรายการเดินบัญชี - รายการเดินบัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement ใบแจ้งรายการเดินบัญชี ใบแจ้งรายการเดินบัญชีของบัญชี ใบแจ้งรายการเดินบัญชี แสดงใบแจ้งรายการเดินบัญชีที่จำเพาะหนึ่งสำหรับคาบเวลาที่กำหนด ใบแจ้งยอดนั้นแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual ด้วยมือ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทำด้วยมือ เลือก ด้วยมือ แสดงว่ากระบวนการนี้จะถูกดำเนินการด้วยมือ IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date วันที่รายการแจ้งยอด วันที่ของรายการแจ้งยอด null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date วันที่ยังผล วันที่เมื่อมีเงินใช้ได้ วันที่ยังผล แสดงวันที่ซึ่งเงินจากธนาคารมีให้ใช้ได้ ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount จำนวนเงินใบแจ้งยอด จำนวนเงินใบแจ้งยอด จำนวนเงินใบแจ้งยอด แสดงจำนวนเงินของหนึ่งรายการในใบแจ้งยอด StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount จำนวนเงินธุรกรรม จำนวนเงินของการทำธุรกรรม จำนวนเงินธุรกรรม แสดงจำนวนเงินสำหรับธุรกรรมรายการหนึ่งๆ TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม แสดงจำนวนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount จำนวนเงินดอกเบี้ย จำนวนเงินดอกเบี้ย จำนวนเงินดอกเบี้ย แสดงดอกเบี้ยใดๆที่ถูกคิดหรือได้รับตามเอกสารแจ้งรายการเดินบัญชี InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No หมายเลขอ้างอิง หมายเลขลูกค้า หรือ ผู้จำหน่ายของคุณ ที่ที่ทำการของบริษัทคู่ค้านั้นๆ หมายเลขอ้างอิง สามารถพิมพ์ลงบนใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ เพื่อทำให้ บริษัทคู่ค้าของคุณสามารถบ่งชี้ข้อมูลของคุณได้เร็วขึ้น ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo บันทึก ข้อความบันทึกช่วยจำ null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement จับคู่ใบแจ้งยอดธนาคาร จับคู่ข้อมูลในใบแจ้งยอดธนาคาร กับบริษัทคู่ค้าธุรกิจ, ใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงิน null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment สร้างการจ่ายเงิน สร้างการจ่ายเงิน จากข้อมูลใบแจ้งยอดธนาคาร null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID รหัสธุรกรรม EFT รหัสธุรกรรมเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type ชนิดธุรกรรม EFT ชนิดธุรกรรมเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No หมายเลขเช็ค EFT หมายเลขเช็คเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference อ้างอิง EFT อ้างอิงเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo บันทึกช่วยจำ EFT บันทึกช่วยจำเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee ผู้รับเงิน EFT ข้อมูลผู้รับเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account บัญชีผู้รับเงิน EFT ข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date วันที่รายการแจ้งยอด EFT วันที่รายการแจ้งยอดเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date วันที่ยังผล EFT วันที่กำหนดค่า (ยังผล) เงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency สกุลเงิน EFT สกุลเงินสำหรับเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค ข้อมูลจากตัวกลาง EFT EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount จำนวนเงิน EFT จำนวนเงินโอนทางอิเล็คทรอนิค null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา