รูปแบบพิมพ์ (หน้าต่าง ID-240)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: รูปแบบพิมพ์

ลักษณะ: การจัดการรูปแบบพิมพ์

ช่วย: รูปแบบพิมพ์ กำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกปรับแต่งสำหรับการพิมพ์TAB: รูปแบบ พิมพ์

ลักษณะ: การจัดการรูปแบบพิมพ์


ช่วย The print format determines how data is rendered for print.


ไฟล์:รูปแบบพิมพ์ - รูปแบบ พิมพ์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Print Format รูปแบบพิมพ์ รูปแบบพิมพ์ข้อมูล รูปแบบพิมพ์ กำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกปรับแต่งสำหรับพิมพ์ AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View มุมมองรายงาน มุมมองที่จะใช้เพื่อสร้างรายงานนี้ มุมมองรายงาน เป็นการระบุมุมมองที่จะใช้เพื่อสร้างรายงานนี้ AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Form ฟอร์ม If Selected, a Form is printed, if not selected a columnar List report A form has individual elements with layout information (example: invoice, check)


A columnar list report has individual columns (example: list of invoices)

IsForm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Based แบบตาราง การรายงานค่าแบบตาราง การรายงานค่าเป็นคอลัมน์ๆแบบตาราง ซึ่งถูกเรียกจากปุ่มรายงานในหน้าจอ IsTableBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Paper กระดาษพิมพ์ นิยามกระดาษเครื่องพิมพ์ ขนาด, การตั้งกระดาษและกั้นขอบกระดาษเครื่องพิมพ์ AD_PrintPaper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Header/Footer หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ มาตรฐาน ใช้หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ มาตรฐาน ถ้าไม่ใช้ หัวกระดาษมาตรฐาน มันก็จะต้องถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน IsStandardHeaderFooter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Table Format รูปแบบตาราง รูปแบบตารางในรายงาน รูปแบบตารางพิมพ์กำหนด ฟอนท์, สีของตารางที่จะถูกพิมพ์ออกมา AD_PrintTableFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Printer Name ชื่อเครื่องพิมพ์ ชื่อของเครื่องพิมพ์ ชื่อภายใน (Opereating System) ของเครื่องพิมพ์, โปรดสังเกตุว่าชื่อเครื่องพิมพ์อาจต่างกันไปตามเครื่องลูกข่าย ใส่ชื่อเครื่องพิมพ์, ซึ่งใช้ได้กับเครื่องลูกข่ายทั้งหมด (เช่น เครื่องพิมพ์บนเซิฟเวอร์)

ถ้าไม่ใส่ชื่อใดๆเลย, ก็จะใช้เครื่องพิมพ์ปริยาย คุณสามารถกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ปริยายได้เมื่อคุณ log in คุณยังสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ปริยายได้ใน Preferences ด้วย

PrinterName
character varying(40)
String
Header Margin กั้นหัวกระดาษ กั้นหัวกระดาษในหน่วยของ 1/72 ของ 1 นิ้ว ระยะทางในหน่วยของ 1/72 ของนิ้ว ระหว่างส่วนบนสุดของหน้าในขอบเขตที่ยังพิมพ์ได้ ถึงจุดเริ่มสุดของข้อความในหน้ากระดาษ HeaderMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Footer Margin กั้นท้ายกระดาษ กั้นท้ายกระดาษในหน่วยของ 1/72 ของ 1 นิ้ว ระยะทางในหน่วยของ 1/72 ของนิ้ว ระหว่างส่วนล่างสุดของข้อความในหน้ากระดาษถึงปลายสุดของหน้าในขอบเขตที่ยังพิมพ์ได้ FooterMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Print Font ฟอนท์พิมพ์ การจัดการฟอนท์พิมพ์ ฟอนท์ที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ AD_PrintFont_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Color สีพิมพ์ สีที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ สีที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
Copy/Create คัดลอก/สร้าง คัดลอกรูปแบบการพิมพ์ที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่จากตาราง เลือกตารางเพื่อสร้างรูปแบบการพิมพ์ [สร้าง layout เริ่มต้นหยาบๆ]

หรือ เลือกรูปแบบการพิมพ์เพื่อ คัดลอกเข้าไปในรูปแบบพิมพ์ที่ใช้อยู่ [คัดลอก layout]

CreateCopy
character(1)
Button
Classname Classname Classname ภาษา Java Classname แสดง Classname ภาษา Java ที่จะถูกใช้โดยรายงานหรือกระบวนการนี้ Classname
character varying(240)
String
Args Args null null Args
character varying(510)
String
TAB: ลำดับ แสดงผล

ลักษณะ: Display Order of the Print Format Items


ช่วย null


ไฟล์:รูปแบบพิมพ์ - ลำดับ แสดงผล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
TAB: ลำดับ การเรียง

ลักษณะ: ลำดับการเรียงของรายการรูปแบบพิมพ์


ช่วย null


ไฟล์:รูปแบบพิมพ์ - ลำดับ การเรียง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
TAB: รายการ รูปแบบ

ลักษณะ: รายการรูปแบบพิมพ์


ช่วย รายการในรูปแบบการพิมพ์สำหรับการการจัดการข้อมูล layout


ไฟล์:รูปแบบพิมพ์ - รายการ รูปแบบ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format รูปแบบพิมพ์ รูปแบบพิมพ์ข้อมูล รูปแบบพิมพ์ กำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกปรับแต่งสำหรับพิมพ์ AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix อักษรตามฉลากพิมพ์ ข้อความฉลากที่จะถูกพิมพ์ใน เอกสารหรือจดหมายตอบ หลังฟิลด์ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อซึ่งจะถูกพิมพ์ใน เอกสารหรือจดหมายตอบ หลังฟิลด์ ยาวที่สุด 60 ตัวอักษร PrintNameSuffix
character varying(60)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained ดูแลโดยส่วนกลาง ข้อมูลได้รับการจัดการในตารางองค์ประกอบระบบ เลือก ดูแลโดยส่วนกลาง แสดงว่า ชื่อ, คำบรรยายและช่วยเหลือ จะได้รับการการจัดการในตาราง 'องค์ประกอบระบบ' หรือ ตาราง 'หน้าจอ' IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Null ตัดค่า Null ตัดคอลัมน์หรือองค์ประกอบที่มีค่า NULL ถ้าข้อมูลในฟอร์มเป็น NULL และเลือกนี้ถูกเลือก, ฟิลด์ (รวมทั้งฉลาก) จะไม่ถูกพิมพ์

ถ้าองค์ประกอบทั้งหมดในคอลัมน์ของตารางหนึ่งเป็น NULL และเลือกนี้ถูกเลือก, คอลัมน์นั้นจะไม่ถูกพิมพ์

IsSuppressNull
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Repeats Suppress Repeats Suppress repeated elements in column. Determines whether repeated elements in a column are repeated in a printed table. IsSuppressRepeats
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Type แบบรูปแบบ แบบรูปแบบพิมพ์ แบบรูปแบบพิมพ์ กำหนดสิ่งที่จะถูกพิมพ์ PrintFormatType
character(1) NOT NULL
List
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Width บรรทัดกว้าง ความกว้างของบรรทัด null LineWidth
numeric(10)
Integer
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Included Print Format รูปแบบพิมพ์ที่รวมไว้ รูปแบบพิมพ์ที่ถูกรวมไว้ที่นี่ รูปแบบพิมพ์ที่รวมไว้ อนุญาตให้ e.g. Lines to Header records. The Column provides the parent link. AD_PrintFormatChild_ID
numeric(10)
Table
Image Field Image Field The image is retrieved from the data column The Image URL is retrieved from the data column IsImageField
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image attached ภาพที่แนบมาด้วย ภาพที่จะถูกพิมพ์นั้นแนบมากับข้อมูล ภาพที่จะถูกพิมพ์นั้นถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลแนบมากับข้อมูล ภาพนั้นสามารถเป็นไฟล์ gif, jpeg หรือ png ได้ ImageIsAttached
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL ภาพ URL ของภาพ URL ของภาพ; ภาพไม่ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล, แต่ถูกเรียกออกมาใน runtime ภาพนั้นสามารถเป็นไฟล์ gif, jpeg หรือ png ได้ ImageURL
character varying(120)
URL
Area พื้นที่ พื้นที่พิมพ์ พื้นที่พิมพ์ของรายการนี้ PrintAreaType
character(1) NOT NULL
List
Barcode Type Barcode Type Type of barcode null BarcodeType
character(3)
List
Relative Position ตำแหน่งสัมพัทธ์ รายการนี้เป็นตำแหน่งสัมพัทธ์ (ไม่ใช่สัมบูรณ์) การกำหนดตำแหน่งของรายการนี้ถูกกำหนดโดย ที่ว่าง X-Z และบรรทัดต่อไป IsRelativePosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set NL Position ตั้งตำแหน่งบรรทัดใหม่ ตั้งตำแหน่งบรรทัดใหม่ When enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns.

The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allowing to align information also with Header and Footer with the Content.

IsSetNLPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position ตำแหน่ง X ตำแหน่งสัมบูรณ์ X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว ตำแหน่งสัมบูรณ์ X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position ตำแหน่ง Y ตำแหน่งสัมบูรณ์ Y (แนวตั้ง) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว ตำแหน่งสัมบูรณ์ Y (แนวตั้ง) ในหน่วย 1/72 ของ 1 นิ้ว YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Next Line บรรทัดต่อไป พิมพ์รายการบนบรรทัดต่อไป ถ้าไม่ถูกเลือก, รายการนี้จะถูกพิมพ์ในบรรทัดเดียวกัน IsNextLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Page หน้าต่อไป คอลัมน์จะถูกพิมพ์ในหน้าต่อไป ก่อนการพิมพ์คอลัมน์นี้, จะต้องมีตัวแบ่งหน้า IsNextPage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Below Column ใต้คอลัมน์ พิมพ์คอลัมน์นี้ใต้ดัชนีคอลัมน์ คอลัมน์จะถูกพิมพ์ในบรรทัดที่สองใต้ข้อมูลของบรรทัดแรกที่ถูกบ่งชี้ โปรดระวังไว้ว่า, อันนี้ขึ้นอยู่กับลำดับจริงๆ ให้ใส่ 1 เพื่อเพิ่มข้อมูลใต้คอลัมน์ที่1 BelowColumn
numeric(10)
Integer
Line Alignment การจัดบรรทัด การจัดบรรทัด การจัดบรรทัดสำหรับการจัดตำแหน่งสัมพัทธ์ LineAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
Field Alignment การจัดฟิลด์ การจัดฟิลด์ข้อความ การจัดฟิลด์ข้อความ ค่าปริยายจะถูกกำหนดโดย ชนิดข้อมูล/การแสดงผล: ตัวเลขจะถูกจัดขวา, ข้อมูลอื่นจะถูกจัดซ้าย FieldAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
X Space ที่ว่าง X ที่ว่าง X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของนิ้ว ที่ว่าง X (แนวนอน) ในหน่วย 1/72 ของนิ้วเทียบกับรายการที่แล้ว XSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Space ที่ว่าง Y ที่ว่าง Y (แนวตั้ง) ในหน่วย 1/72 ของนิ้ว ที่ว่าง Y (แนวตั้ง) ในหน่วย 1/72 ของนิ้วเทียบกับรายการที่แล้ว YSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Width กว้างที่สุด ความกว้างไม่เกินในหน่วยของ 1/72 นิ้ว - 0 = ไม่มีข้อจำกัด ความกว้างไม่เกินในหน่วยของ 1/72 นิ้ว (จุด) ถ้าเป็นศูนย์ (0), จะไม่มีข้อจำกัด MaxWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fixed Width ความกว้างคงที่ คอลัมน์มีความกว้างคงที่ คอลัมน์มีความกว้างคงที่, เป็นอิสระจากข้อมูลในคอลัมน์ IsFixedWidth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Shape Type Shape Type Type of the shape to be painted null ShapeType
character(1)
List
Max Height สูงที่สุด ความสูงไม่เกินในหน่วยของ 1/72 นิ้ว - 0 = ไม่มีข้อจำกัด ความสูงไม่เกินขององค์ประกอบในหน่วยของ 1/72 ของ นิ้ว (จุด) ถ้าเป็น 0 (0), จะไม่มีข้อจำกัดความสูง MaxHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
One Line Only หนึ่งบรรทัดเท่านั้น ถ้าถูกเลือก, จะพิมพ์ออกมาหนึ่งบรรทัดเท่านั้น ถ้าคอลัมน์มีข้อจำกัดทางความกว้าง, ข้อความจะถูกแบ่งเป็นหลายๆบรรทัด ถ้าเลือก หนึ่งบรรทัดเท่านั้น, บรรทัดแรกจะถูกพิมพ์ออกมาเท่านั้น IsHeightOneLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fill Shape Fill Shape Fill the shape with the color selected null IsFilledRectangle
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color สีพิมพ์ สีที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ สีที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font ฟอนท์พิมพ์ การจัดการฟอนท์พิมพ์ ฟอนท์ที่จะถูกใช้ในการพิมพ์ AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Arc Diameter Arc Diameter Arc Diameter for rounded Rectangles Width of the horizontal/vertical diameter of the arc at the four corners ArcDiameter
numeric(10)
Integer
Order by เรียงลำดับโดย รวมไว้ในลำดับการเรียง ข้อมูลถูกเรียงลำดับโดยค่าของคอลัมน์นี้ ถ้าคอลัมน์หนึ่งถูกใช้สำหรับการรวมกลุ่ม, ต้องรวมคอลัมน์นั้นไว้ในลำดับการเรียงด้วย IsOrderBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No เลขลำดับข้อมูล กำหนดลำดับของข้อมูลที่จะถูกแสดงผล เลขลำดับข้อมูล แสดงลำดับการจัดเรียงข้อมูล SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Descending Descending Sort your data using a SQL Desc Order By statement null IsDesc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group by จัดกลุ่มตาม หลังจากกลุ่มหนึ่งเปลี่ยน, ผลรวมทั้งหมด, เป็นต้น จะถูกพิมพ์ การจัดกลุ่มช่วยพิมพ์ผลรวมย่อย. ถ้ามีกลุ่มหนึ่งเปลี่ยน, ผลรวมทั้งหมดก็จะถูกพิมพ์ การจัดกลุ่มตามคอลัมน์จำเป็นต้องถูกรวมไว้ในลำดับการเรียง IsGroupBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Page break แบ่งหน้า เริ่มต้นด้วยหน้าใหม่ ก่อนการพิมพ์รายการนี้, จะสร้างหน้าใหม่ IsPageBreak
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Sum (Σ) คำนวนผลรวม คำนวนผลรวมของรายการที่เป็นตัวเลขหรือความยาว คำนวนผลรวม ของข้อมูลถ้าฟิลด์นั้นเป็นตัวเลข, ถ้าไม่เช่นนั้นก็คำนวนผลรวมทั้งหมดของความยาวของฟิลด์ IsSummarized
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total จำนวนหน้ารวม สร้างจำนวนหน้ารวม (ผลรวม) จำนวนหน้ารวม สร้างผลรวมที่ท้ายสุดของหน้าและที่บนยอดสุดของหน้าต่อไปสำหรับทุกคอลัมน์, ซึ่งมีฟังก์ชั่นผลรวม คุณควรจะกำหนดจำนวนหน้ารวมเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งรูปแบบ IsRunningTotal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Count (№) คำนวนนับ จำนวนนับขององค์ประกอบที่ไม่ว่าง คำนวนจำนวนรวมทั้งหมดขององค์ประกอบที่ไม่ว่าง (NULL) (ค่าไม่เกินของจำนวนรายการ) IsCounted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Lines จำนวนบรรทัดรวม สร้างจำนวนบรรทัดรวม (แบ่งหน้า) ทุกๆ x บรรทัด เมื่อคุณต้องการพิมพ์ จำนวนบรรทัดรวม, ใส่จำนวนบรรทัดต่อหน้าหลังจากคุณต้องการสร้างจำนวนบรรทัดรวม และตัวแบ่งหน้า คุณควรให้นิยาม จำนวนบรรทัดรวมครั้งเดียวต่อรูปแบบ RunningTotalLines
numeric(10)
Integer
Calculate Minimum (↓) คำนวนค่าขั้นต่ำ คำนวนจำนวนเงินขั้นต่ำ คำนวนค่าขั้นต่ำ ของข้อมูลถ้าฟีลด์นั้นเป็นตัวเลข, ถ้าไม่เช่นนั้นก็คำนวนค่าขั้นต่ำของความยาวของฟีลด์ IsMinCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Maximum (?) คำนวนค่าไม่เกิน คำนวนจำนวนเงินไม่เกิน คำนวนค่าไม่เกิน ของข้อมูลถ้าฟีลด์นั้นเป็นตัวเลข, ถ้าไม่เช่นนั้นก็คำนวนค่าไม่เกินของความยาวของฟีลด์ IsMaxCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Mean (μ) คำนวนค่าเฉลี่ย คำนวนค่าเฉลี่ยของตัวเลข หรือความยาว คำนวนค่าเฉลี่ยของข้อมูลถ้าฟิลด์นั้นเป็นตัวเลข, ถ้าไม่เช่นนั้นก็คำนวนค่าเฉลี่ยของความยาวของฟิลด์ IsAveraged
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Variance (σ²) คำนวนความแปรปรวน คำนวนความแปรปรวน ความแปรปรวน เป็นการวัด dispersion แบบหนึ่ง - ใช้ร่วมกับ Mean (?) IsVarianceCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Deviation (σ) คำนวนความเบี่ยงเบน คำนวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือการวัด dispersion แบบหนึ่ง - ใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ย IsDeviationCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การแปล รายการ

ลักษณะ: การแปลรูปแบบพิมพ์


ช่วย null


ไฟล์:รูปแบบพิมพ์ - การแปล รายการ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Item รายการรูปแบบพิมพ์ รายการ/คอลัมน์ ในรูปแบบพิมพ์ รายการ/คอลัมน์ ในรูปแบบพิมพ์ การจัดการช้อมูลผัง AD_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix อักษรตามฉลากพิมพ์ ข้อความฉลากที่จะถูกพิมพ์ใน เอกสารหรือจดหมายตอบ หลังฟิลด์ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อซึ่งจะถูกพิมพ์ใน เอกสารหรือจดหมายตอบ หลังฟิลด์ ยาวที่สุด 60 ตัวอักษร PrintNameSuffix
character varying(60)
String
TAB: กราฟ

ลักษณะ: กำหนด กราฟที่จะรวมเข้าไปด้วย


ช่วย null


ไฟล์:รูปแบบพิมพ์ - กราฟ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Graph กราฟ กราฟที่ถูกรวมไว้ในรายงาน กราฟ พาย/เส้น ที่จะพิมพ์ในรายงาน AD_PrintGraph_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format รูปแบบพิมพ์ รูปแบบพิมพ์ข้อมูล รูปแบบพิมพ์ กำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกปรับแต่งสำหรับพิมพ์ AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Graph Type แบบกราฟ แบบของกราฟที่จะระบายสี แบบของกราฟที่จะระบายสี GraphType
character(1) NOT NULL
List
Description Column คอลัมน์รายละเอียด คอลัมน์รายละเอียดสำหรับ Pie/Line/Bar Charts คอลัมน์รายละเอียดกราฟ สำหรับ Pie และ Line/Bar Charts Description_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column คอลัมน์ข้อมูล คอลัมน์ข้อมูล สำหรับ Pie และ Line Charts คอลัมน์ข้อมูลกราฟสำหรับ Pie และ Line/Bar Charts Data_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column 2 คอลัมน์ข้อมูล 2 คอลัมน์ข้อมูลสำหรับ Line Charts คอลัมน์ข้อมูลกราฟเพิ่มเติมสำหรับ Line/Bar Charts Data1_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 3 คอลัมน์ข้อมูล 3 คอลัมน์ข้อมูลสำหรับ Line Charts คอลัมน์ข้อมูลกราฟเพิ่มเติมสำหรับ Line/Bar Charts Data2_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 4 คอลัมน์ข้อมูล 4 คอลัมน์ข้อมูลสำหรับ Line Charts คอลัมน์ข้อมูลกราฟเพิ่มเติมสำหรับ Line/Bar Charts Data3_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 5 คอลัมน์ข้อมูล 5 คอลัมน์ข้อมูลสำหรับ Line Charts คอลัมน์ข้อมูลกราฟเพิ่มเติมสำหรับ Line/Bar Charts Data4_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา