รวม Entities (Form ID-112)

จาก iDempiere thForm: รวม Entities

ลักษณะ: รวม Entity ต้นทางไปเป็น Entity ปลายทาง - ลบ Entity ต้นทาง


ช่วย: อันตราย - ให้แน่ใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่! ตัวอย่างทั้งหมดของ Entity ต้นทาง (ตัวอย่างเช่น ลูกค้า A) จะถูกเปลี่ยนเป็น Entity ปลายทาง (ตัวอย่างเช่น ลูกค้า B) Entity ต้นทาง (ตัวอย่างเช่น ลูกค้า A) จะถูกลบออกไป

ไม่สามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ! กรุณาทำสำรองข้อมูลไว้ก่อน โปรดระลึกไว้เสมอว่าคุณอาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงข้อมูลระเบียนประวัติ (ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้, เป็นต้น) !

ผลข้างเคียง: การรวมสินค้านั้นคล้ายกับว่าจะทำให้ต้นทุนสินค้าผิดเพี้ยนไป; การรวมบริษัทคู่ค้าธุรกิจอาจทำให้ยอดคงค้างไม่ถูกต้อง ตรวจสอบกับฝ่ายสนับสนุนการขายในเรื่องของสมนาคุณ

ข้อจำกัด: ข้อขัดแย้งระหว่างบัญชีกับสินค้าคงคลังจะไม่ถูกแก้ไขในเวอร์ชั่นนี้ ไฟล์:รวม Entities - Form (iDempiere 1.0.0).png

Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา