การจ่ายเงิน (หน้าต่าง ID-195)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การจ่ายเงิน

ลักษณะ: ประมวลผลการจ่ายเงิน และรับเงิน

ช่วย: หน้าจอประมวลผลการจ่ายเงิน อนุญาตให้คุณใส่การจ่ายเงินและรับเงินตามใบแจ้งหนี้ ถ้าการจ่ายเงินนั้นสำหรับใบแจ้งหนี้ใบเดียวแล้วก็สามารถจะประมวลผลได้ที่นี่ แต่ถ้ามันเป็นการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้หลายๆใบที่เดียว หรือเป็นการจ่ายเงินบางส่วนแล้ว มันควรจะถูกประมวลผลในหน้าจอ การจัดสรรการจ่ายเงินTAB: การจ่ายเงิน

ลักษณะ: การจ่ายเงิน หรือ การรับเงิน


ช่วย ใส่การจ่ายเงินหรือใบเสร็จสำหรับบริษัทคู่ค้า ถ้าเป็นการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ใบเดียวมันก็สามารถจะถูกจัดสรรโดยตรงเข้ากับใบแจ้งหนี้นั้นโดยใช้หน้าจอนี้ คุณสามารถใช้ การจ่ายเงิน เกิน/ขาด ได้ด้วย:
คุณจะจ่ายเงินเกิน, ถ้าคุณได้รับเงินมากกว่าเงินถึงกำหนดสำหรับใบแจ้งหนี้เดียว แทนที่จะตัดส่วนต่างทิ้งไป (เช่น เป็นกำไร), คุณสามารถค้างจำนวนเงินที่เหลือไว้โดยไม่ถูกจัดสรรและใช้มันสำหรับใบแจ้งหนี้ใบต่อมาหรือเป็นบันทึกเครดิต โปรดสังเกตุว่า จำนวนเงินนั้นเป็นจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงิน, ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใส่ การจ่ายเงินเกิน นั้นเป็น จำนวนลบ
คุณสามารถรับการจ่ายเงินบางส่วน (การจ่ายเงินขาด) ได้ด้วย ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ตัดจำนวนเงินที่เหลือในใบแจ้งหนี้ทิ้งใบ, ให้ใส่การจ่ายเงินขาด เป็น จำนวนบวก


ไฟล์:การจ่ายเงิน - การจ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt รายรับ รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย (รายรับ) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order คำสั่งขาย คำสั่งขาย คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Prepayment The Payment/Receipt is a Prepayment Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount จำนวนเงินจ่าย จำนวนเงินที่กำลังถูกจ่ายไป แสดงจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงินนี้ จำนวนเงินจ่ายนั้นสามารถจ่ายเพื่อใบแจ้งหนี้ใบเดียวหรือหลายใบหรือจ่ายบางส่วนก็ได้ PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type ชนิดสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount จำนวนเงินส่วนลด จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount จำนวนเงินตัดบัญชี จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment การจ่ายเงิน เกิน/ขาด การจ่ายเงิน เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จ่ายเงินขาด (การจ่ายบางส่วน) การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ

การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป

IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ

การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type วิธีการจ่ายเงิน วิธีจองการจ่ายเงิน วิธีการจ่ายเงิน แสดงวิธีการจ่ายเงิน (ACH, บัตรเครดิต, เช็ค) TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access เข้าถึงแบบออนไลน์ สามรถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ เลือก เข้าถึงแบบออนไลน์ แสดงว่าโปรแกรมนี้สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บ IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No หมายเลขเส้นทาง หมายเลขเส้นทางธนาคาร หมายเลขเส้นทางธนาคาร (หมายเลข ABA) แสดงธนาคารนิติบุคคลหนึ่งๆ มันถูกใช้ในการเดินตามเส้นทางของ เช็คและธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค RoutingNo
character varying(20)
String
Account No หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี แสดง หมายเลขที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ AccountNo
character varying(20)
String
Check No หมายเลขเช็ค หมายเลขเช็ค หมายเลขเช็ค แสดงหมายเลขบนเช็ค CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combination of routing no, account and check no The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number Micr
character varying(20)
String
Credit Card บัตรเครดิต บัตรเครดิต (Visa, MC, AmEx) กล่องแสดงรายการ (drop down list) บัตรเครดิตจะถูกใช้สำหรับการเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่ใช้ในการจ่ายเงิน CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type ประเภทธุรกรรม ประเภทของธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ประเภทธุรกรรม แสดงชนิดของธุรกรรมที่จะส่งให้บริษัทบัตรเครดิต TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number หมายเลข หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต แสดงหมายเลขบนบัตรเครดิต, ไม่มีช่องว่าง CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code รหัสตรวจสอบ รหัสตรวจสอบบัตรเครดิต รหัสตรวจสอบบัตรเครดิต แสดงรหัสตรวจสอบบนบัตรเครดิต (AMEX 4 หลักข้างหน้า; MC,Visa 3 หลักข้างหลัง) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month หมดอายุเดือน เดือนหมดอายุ หมดอายุเดือน แสดงเดือนหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year หมดอายุปี ปีหมดอายุ หมดอายุปี แสดงปีหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name ชื่อบัญชี ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Name
character varying(60)
String
Account Street ถนน ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Street
character varying(60)
String
Account City จังหวัด จังหวัด ของผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัญชี จังหวัด แสดง จังหวัดของบัตรเครดิต หรือ ของผู้ถือบัญชี A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Zip
character varying(20)
String
Account State รัฐ รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_State
character varying(40)
String
Account Country ประเทศ ประเทศ ชื่อประเทศของบัญชี A_Country
character varying(40)
String
Driver License ใบอุนญาตขับขี่ ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - ใบอุนญาตขับขี่ ใบอุนญาตขับขี่ ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No หมายเลขประกันสังคม ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประกันสังคม ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail EMail บัญชี Email Address EMail Address แสดง EMail address ของผู้ถือบัตรเครดิต A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Tax Amount Tax Amount for Credit Card transaction The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing. TaxAmt
numeric
Amount
PO Number หมายเลขใบสั่งซื้อ หมายเลขของใบสั่งซื้อ หมายเลขใบสั่งซื้อ แสดงหมายเลขที่ถูกกำกับไปกับใบสั่งซื้อ PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code รหัสอนุมัติด้วยเสียง รหัสอนุมัติด้วยเสียงจากบริษัทบัตรเครดิต รหัสอนุมัติด้วยเสียง แสดงรหัสที่ได้รับจากบริษัทบัตรเครดิต VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Original Transaction ID Original Transaction ID The Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process ประมวลผลออนไลน์ null null OProcessing
character(1)
Button
Approved อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติหรือไม่ เลือก อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติก่อนที่จะถูกดำเนินการต่อไป IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ของการส่งข้อมูล ผลลัพธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แสดงผลลัพธ์ของการส่งข้อมูลไปยังบริษัทบัตรเครดิต R_Result
character varying(20)
String
Response Message ข้อความ ข้อความตอบสนอง ข้อความตอบสนอง แสดงข้อความที่กลับมาจากบริษัทบัตรเครดิตเป็นผลลัพธ์ของการส่งข้อมูล R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference อ้างอิง อ้างอิงของการจ่ายเงิน อ้างอิงของการจ่ายเงิน แสดงเลขอ้างอิงที่ถูกส่งกลับมาจากบริษัทบัตรเครดิตสำหรับการจ่ายเงิน R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code รหัสอนุมัติ รหัสอนุมัติที่ถูกส่งกลับมา รหัสอนุมัติ แสดงรหัสอนุมัติที่ถูกส่งกลับมาทางอิเล็คทรอนิค R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified ตรวจ ZIP แล้ว ตรวจสอบรหัส ZIP เรียบร้อยแล้ว ตรวจ ZIP แล้ว เป็นการระบุว่ารหัส ZIP ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยบริษัทบัตรเครดิต R_AvsZip
character(1)
List
Address verified ตรวจสอบที่อยู่แล้ว ที่อยู่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบที่อยู่แล้ว เป็นการระบุว่าที่อยู่นี้ได้รับการตรวจสอบแล้วจากบริษัทบัตรเครดิต R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน แสดงตัวประมวลผลที่จะใช้สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status สถานะเอกสาร สถานะปัจจุบันของเอกสาร สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment ประมวลผลการจ่ายเงิน null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted ลงบัญชีแล้ว สถานะการลงบัญชี ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated จัดสรรแล้ว เป็นการระบุว่าการจ่ายเงินได้รับการจัดสรรแล้วหรือไม่ เลือก จัดสรรแล้ว แสดงว่าการจ่ายเงินได้ถูกจัดสรรหรือจัดให้เข้ากับใบแจ้งหนี้ต่างๆแล้ว IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book บัญชีเงินสด บัญชีเงินสดสำหรับบันทึกรายการเงินสดทดลองจ่าย บัญชีเงินสด แสดงบัญชีเงินสดที่จำเพาะหนึ่งๆ บัญชีเงินสดจะถูกใช้เพื่อบันทึกรายการธุรกรรมเงินสด C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocate

ลักษณะ: Allocate Payments to Invoices


ช่วย You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization


ไฟล์:การจ่ายเงิน - Allocate - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Invoice Amt null null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount จำนวนเงิน จำนวนเงินในสกุลเงินที่กำหนด จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินสำหรับรายการนี้ของเอกสาร Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount จำนวนเงินส่วนลด จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount จำนวนเงินตัดบัญชี จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ

การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป

OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Remaining Amt Remaining Amount null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line รายการจัดสรร รายการจัดสรร การจัดสรร เงินสด/การจ่ายเงิน ให้กับใบแจ้งหนี้ C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Allocation

ลักษณะ: Allocation of the Payment/Receipt to invoices


ช่วย null


ไฟล์:การจ่ายเงิน - Allocation - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation การจัดสรร การจัดสรรการจ่ายเงิน null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order คำสั่งขาย คำสั่งขาย คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount จำนวนเงิน จำนวนเงินในสกุลเงินที่กำหนด จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินสำหรับรายการนี้ของเอกสาร Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount จำนวนเงินส่วนลด จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount จำนวนเงินตัดบัญชี จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ

การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา