รูปแบบตัวอ่านนำเข้า (หน้าต่าง ID-189)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: รูปแบบตัวอ่านนำเข้า

ลักษณะ: การจัดการรูปแบบตัวอ่านนำเข้า

ช่วย: หน้าจอ รูปแบบตัวอ่านนำเข้า จะถูกใช้ในการกำหนด ผังไฟล์ สำหรับข้อมูลสินค้าซึ่งจะถูกนำเข้าTAB: รูปแบบ นำเข้า

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:รูปแบบตัวอ่านนำเข้า - รูปแบบ นำเข้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Format รูปแบบ รูปแบบของข้อมูล รูปแบบ คือกล่องแสดงรายการ (drop down list) สำหรับการเลือกประเภทของรูปแบบ (ข้อความ, แยกด้วยแท็บ, XML, เป็นต้น) ของไฟล์ที่จะถูกนำเข้า FormatType
character(1) NOT NULL
List
Separator Character Separator Character null null SeparatorChar
character varying(1)
String
Copy Lines คัดลอกรายการ คัดลอกรายการจาก รูปแบบนำเข้าอื่น null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: ฟิลด์รูปแบบ

ลักษณะ: การจัดการฟิลด์รูปแบบ


ช่วย ให้นิยามฟิลด์ต่างๆตามนิยามของตาราง โปรดสังเกตุว่าคุณต้องให้แน่ใจว่า ค่าคงที่จะต้องมีประเภทข้อมูล SQL ที่ถูกต้อง (เช่นถ้าเป็น 'string' คุณก็จำเป็นต้องปิดด้วย ' ' ดังนี้ 'this').

การกำนหดสินค้า (ดูรายละเอียดในเอกสาร):

H_Item => ค่า
H_ItemDesc => ชื่อ / รายละเอียด
H_ItemDefn => ช่วยเหลือ
H_ItemType => กลุ่มสินค้า
H_PartnrID => ค่าของบริษัทคู่ค้า
H_Commodity1 => รหัสสินค้าของผู้จำหน่าย
H_Commodity2 => SKU
H_ItemClass => Classification (A,B,C..)
V_OperAmt_T_Cur => สกุลเงิน
V_OperAmt_T => ราคา


ไฟล์:รูปแบบตัวอ่านนำเข้า - ฟิลด์รูปแบบ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Format Field ฟิลด์รูปแบบ null null AD_ImpFormat_Row_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Format รูปแบบนำเข้า null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Data Type ประเภทข้อมูล ประเภทของข้อมูล null DataType
character(1) NOT NULL
List
Data Format รูปแบบวันที่ ตัวอักษรรูปแบบในระบบสัญลักษณ์ภาษา Java , เช่น ddMMyy รูปแบบวันที่ แสดงวิธีที่วันที่ถูกกำหนดไว้ในข้อมูลที่จะถูกนำเข้า มันต้องอยู่ในระบบสัญลักษณ์ภาษา Java DataFormat
character varying(20)
String
Start No เลขเริ่มต้น เลข/ตำแหน่ง ของการเริ่มต้น เลขเริ่มต้นแสดง หมายเลขเริ่มต้นของเอกสารหรือตำแหน่ง StartNo
numeric(10)
Integer
End No หมายเลขสิ้นสุด null null EndNo
numeric(10)
Integer
Decimal Point จุดทศนิยม จุดทศนิยมในไฟล์ข้อมูล - ถ้ามี null DecimalPoint
character(1) NOT NULL
String
Divide by 100 หารด้วย 100 หารจำนวนด้วย 100 เพื่อให้ได้จำนวนที่ถูกต้อง null DivideBy100
character(1) NOT NULL
Yes-No
Constant Value ค่าคงที่ ค่าคงที่ null ConstantValue
character varying(60)
String
Callout Callout ชื่อเต็มของ class names และ method - แยกด้วย semicolons Callout อนุญาตให้คุณสร้างโปรแกรมภาษา java เพิ่มเติมเพื่อทำงานที่แน่นนอนซึ่งมักจะเป็นการเปลี่ยนค่าบางอย่างเสมอ Callout ไม่ควรจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบค่าหลังจากที่ผู้ใช้เลือกค่าแน่นอนอันหนึ่ง

Callout เป็น Java class ที่ประยุกต์ใช้ org.compiere.model Callout และชื่อ method ที่จะเรียก ดังตัวอย่าง: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" แสดงตัวอย่างของ class "CalloutRequest" และเรียก method "copyText" คุณสามารถมี Callout หลายๆโปรแกรมได้โดยการแยกด้วย semicolon

Callout
character varying(60)
String
Script สคริป สคริปภาษา Java เพื่อการคำนวนหาผลลัพท์ ใช้โปรแกรมภาษา Java เพื่อกำหนดผลลัพท์ของการคำนวน Script
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา