รายการราคา (หน้าต่าง ID-146)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: รายการราคา

ลักษณะ: การจัดการรายการราคาสินค้า

ช่วย: หน้าจอ รายการราคา อนุญาตให้คุณสร้างรายการราคาสินค้าสำหรับบริษัทคู่ค้าของคุณ รายการราคากำหนดสกุลเงินและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี เวอร์ขั่นของรายการราคาอนุญาตให้คุณการจัดการรายการราคาหลายๆรายการสำหรับช่วงวันที่ที่ต่างกันไปพร้อมๆกันได้ รายการราคาปัจจุบันที่สุดจะถูกใช้ตามวันที่บนเอกสาร
รายการราคาทั้งหมดมี 3 ราคา: ขายปลีก, มาตรฐาน และ ขีดจำกัด
ขั้นแรกคือการสร้างรายการราคาฐาน คุณสามารถเพิ่มสินค้าเองและใส่ราคา หรือสร้างข้อมูลเหล่านนั้นโดยอัตโนมัติได้ รายการราคาฐานมักจะเป็นรายการราคาซื้อพร้อมด้วยราคาขายปลีก (ราคาขายปลีก 'อย่างเป็นทางการ'), ราคามาตรฐาน (ราคาซื้อของคุณ) ขีดจำกัดราคาสามารถใช้ในการสอบต้นทุนซื้อขั้นสุดท้ายหลังจากส่วนลด, เงินคืน เป็นต้น
รายการราคาสามารถคำนวนและคัดลอกได้ เพื่อที่จะทำให้การคำนวนเร็วขึ้น, พารามิเตอร์ต่างๆจะถูกเก็บเอาไว้ใช้เมือจะสร้างรายการาคาเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นTAB: รายการ ราคา

ลักษณะ: นิยามรายการราคา


ช่วย รายการราคา กำหนดสกุลเงินของเอกสารและการคำนวนภาษี


ไฟล์:รายการราคา - รายการ ราคา - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price Precision Price Precision Precision (number of decimals) for the Price The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Sales Price list รายการราคาขาย ข้อมูลนี้เป็นรายการราคาขาย เลือก รายการราคาขาย แสดงว่ารายการราคานี้จะถูกใช้สำหรับธุรกรรมการขาย IsSOPriceList
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax ราคารวมภาษี ภาษีถูกรวมไว้ในราคาแล้ว เลือก ราคารวมภาษี เป็นการระบุว่าราคานี้รวมภาษีด้วยหรือไม่ องค์ประกอบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ราคารวม IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce price limit บังคับใช้ราคาขั้นต่ำ ไม่อนุญาตให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ เลือก บังคับใช้ราคาขั้นต่ำ แสดงว่าราคาในใบสั่งซื้อไม่สามารถต่ำกว่าราคาขั้นต่ำได้ ใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกตรวจสอบ EnforcePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: เวอร์ชั่น

ลักษณะ: การจัดการเวอร์ชั่นของรายการราคา


ช่วย รายการราคา ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามข้อมูลการซื้อสินค้าและประเภทส่วนลดของผู้จำหน่ายสินค้า อีกทางเลือกหนึ่งคือการคัดลอกรายการราคานั้นจากรายการราคาที่มีอยู่แล้วและคำนวนใหม่ คุณสามารถคำนวนรายการราคาใหม่ด้วยโดยการอ้างอิงไปยังรายการราคาอื่นหรือรายการราคาเดียวกัน ถ้าไม่มีราคาฐานถูกเลือก, ราคาซื้อสินค้านั้นจะถูกใช้เป็นตัวอ้างอิงแทน


ไฟล์:รายการราคา - เวอร์ชั่น - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Price List Version รายการราคาเวอร์ชั่น เป็นการระบุตัวอย่างจำเพาะของรายการราคา รายการราคาแต่ละอันสามารถมีได้หลายเวอร์ชั่น โดยปกติจะใช้เวอร์ชั่น เพื่อแสดงวันที่ซึ่งรายการราคานั้นใช้ได้ M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List รายการราคา ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Schema โครงสร้างรายการราคา โครงสร้างที่จะคำนวนรายการราคา null M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Base Price List ฐานรายการราคา แหล่งข้อมูลสำหรับการคำนวนรายการราคา ฐานรายการราคา แสดงฐานรายการราคา ที่จะถูกใช้สำหรับการคำนวนราคา (แหล่งข้อมูล) M_Pricelist_Version_Base_ID
numeric(10)
Table
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Create Price List สร้างรายการราคา สร้างรายการราคาตามพารามิเตอร์ของเวอร์ชั่นนี้ สร้างราคาสำหรับรายการราคาเวอร์ชั่นนี้ในลำดับของโครงสร้างส่วนลดรายการราคา

รายการที่มีลำดับสูงกว่าจะเขียนทับราคาที่ปรากฏอยู่ ลำดับนั้นควรจะเริ่มจาก แบบทั่วๆไป ไปจนถึง จำเพาะเจาะจง

ProcCreate
character(1)
Button
TAB: ราคา สินค้า

ลักษณะ: การจัดการราคาสินค้า


ช่วย แท็บ ราคาสินค้า แสดงราคาสำหรับสินค้าตามรายการราคาที่ถูกเลือกนั้น


ไฟล์:รายการราคา - ราคา สินค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version รายการราคาเวอร์ชั่น เป็นการระบุตัวอย่างจำเพาะของรายการราคา รายการราคาแต่ละอันสามารถมีได้หลายเวอร์ชั่น โดยปกติจะใช้เวอร์ชั่น เพื่อแสดงวันที่ซึ่งรายการราคานั้นใช้ได้ M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน เป็นการระบุราคามาตรฐานหรือราคาปกติสำหรับสินค้าหนึ่งๆในรายการราคานี้ PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price ราคาขั้นต่ำ ราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ราคาขั้นต่ำ แสดงราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆที่แสดงในสกุลเงินตามรายการราคา PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Product Price Break

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:รายการราคา - Product Price Break - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version รายการราคาเวอร์ชั่น เป็นการระบุตัวอย่างจำเพาะของรายการราคา รายการราคาแต่ละอันสามารถมีได้หลายเวอร์ชั่น โดยปกติจะใช้เวอร์ชั่น เพื่อแสดงวันที่ซึ่งรายการราคานั้นใช้ได้ M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Break Value มูลค่าแบ่งขั้น มูลค่าด้านต่ำของระดับแบ่งขั้นส่วนลดการค้า จำนวนหรือจำนวนเงินเริ่มต้นสำหรับระดับแบ่งขั้น BreakValue
numeric NOT NULL
Number
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน เป็นการระบุราคามาตรฐานหรือราคาปกติสำหรับสินค้าหนึ่งๆในรายการราคานี้ PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price ราคาขั้นต่ำ ราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ราคาขั้นต่ำ แสดงราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆที่แสดงในสกุลเงินตามรายการราคา PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา