บริษัทคู่ค้า (หน้าต่าง ID-123)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: บริษัทคู่ค้า

ลักษณะ: การจัดการบริษัทคู่ค้า

ช่วย: หน้าจอ บริษัทคู่ค้า อนุญาตให้คุณกำหนดกลุ่มคนที่คุณติดต่อด้วย กลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วย ลูกค้า, ผู้จำหน่ายสินค้า และพนักงาน ก่อนที่คุณจะใส่หรือนำเข้าข้อมูลสินค้า, คุณต้องกำหนดผู้จำหน่ายสินค้า ก่อนที่จะสร้างใบสั่งสินค้าคุณต้องกำหนดลูกค้า หน้าจอนี้มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้าของคุณและค่าต่างๆที่ถูกใส่เข้าไปจะถูกใช้เพื่อสร้างเอกสารธุรกรรมทั้งหมด
TAB: บริษัทคู่ค้า

ลักษณะ: บริษัทคู่ค้า


ช่วย แท็บ บริษัทคู่ค้า ให้นิยาม Entity ใดๆซึ่งหน่วยงานทำธุรกรรมด้วย


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - บริษัทคู่ค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Employee พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานหรือไม่ เลือก พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงาน ถ้าถูกเลือก, ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขี้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติพนักงานต่อไป IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Greeting คำทักทาย คำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ คำทักทาย แสดงคำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 ชื่อ 2 ชื่อเพิ่มเติม null Name2
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level ระดับสรุป Entity นี้เป็น Entity สรุป Entity สรุป แสดงสาขาของ tree มากกว่าจะเป็น end-node. Entity สรุป จะถูกใช้สำหรับการรายงานและไม่มีค่าของมันเอง IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status สถานะเครดิต สถานะเครดิตบริษัทคู่ค้า การบริหารเครดิตจะไม่ทำงานถ้าสถานะเครดิตเป็น ไม่ตรวจสอบเครดิต, หยุดเครดิต หรือถ้า วงเงินเครดิต เป็น 0

ถ้าทำงาน, สถานะจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้เป็น พักเครดิต, ถ้ายอดค้างรวม (รวมทั้งกิจกรรมของผู้จำหน่าย) สูงกว่าวงเงินเครดิต สถานะเครดิตนี้จะถูกตั้งค่าเป็น เฝ้าระวังเครดิต, ถ้าเกิน 90% ของวงเงินเครดิต และถ้าไม่เป็นเช่นนั้น, ก็จะตั้งค่าเป็น เครดิต OK

SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance ยอดคงค้าง จำนวนเงินยอดคงค้างทั้งหมดในสกุลเงินของบัญชีหลัก จำนวนเงินยอดคงค้าง คือจำนวนเงินยอดคงค้างจากการคำนวนค่าสินค้าสำหรับกิจกรรมของลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่าศูนย์, เราเป็นหนี้บริษัทคู่ค้า จำนวนเงินนี้จะถูกใช้สำหรับการบริหารเครดิต

การจัดสรรใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงินจะเป็นตัวกำหนดยอดคงค้าง (หมายความว่า ไม่ใช่ใบสั่งสินค้าหรือการจ่ายเงิน)

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID รหัสภาษี รหัสภาษี ฟิลด์ รหัสภาษี แสดงหมายเลขแสดงตัวทางกฏหมายของ Entity นี้ TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt ยกเว้นภาษี บริษัทคู่ค้าได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าบริษัทคู่ค้าได้รับการยกเว้นภาษี, อัตรายกเว้นภาษีก็จะถูกใช้ ในการนี้,คุณจำเป็นต้องตั้งอัตราภาษี 0% และเป็นการระบุว่าอัตราภาษีนี้คือ อัตรายกเว้นภาษี อัตราภาษีนี้จำเป็นสำหรับการรายงานภาษี, เพื่อว่าคุณจะสามารถติดตามธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษี IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
PO Tax exempt PO Tax exempt Business partner is exempt from tax on purchases If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsPOTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Group Tax Group null null C_TaxGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
D-U-N-S D-U-N-S หมายเลข Dun & Bradstreet ใช้สำหรับ EDI - สำหรับรายละเอียดให้ดู www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No หมายเลขอ้างอิง หมายเลขลูกค้า หรือ ผู้จำหน่ายของคุณ ที่ที่ทำการของบริษัทคู่ค้านั้นๆ หมายเลขอ้างอิง สามารถพิมพ์ลงบนใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ เพื่อทำให้ บริษัทคู่ค้าของคุณสามารถบ่งชี้ข้อมูลของคุณได้เร็วขึ้น ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. NAICS
character(6)
String
Rating การแบ่งชั้น การแบ่งชั้น หรือ กำหนดความสำคัญ การแบ่งชั้น จะถูกใช้เพื่อแบ่งแยกความสำคัญ Rating
character(1)
String
Business Partner Group กลุ่มบริษัทคู่ค้า รหัสกลุ่มบริษัทคู่ค้า กลุ่มบริษัทคู่ค้า ให้วิธีของการกำหนดค่าปริยายที่จะใช้กับบริษัทคู่ค้า C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับบริษัทคู่ค้านี้ถ้าทำงาน หลายภาษา The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
URL URL URL URL ให้นิยามที่อยู่ online ของบริษัทคู่ค้านี้ URL
character varying(120)
URL
Prospect เป้าหมายลูกค้า/ลูกค้า เป็นการระบุว่าเป็น เป้าหมายลูกค้า หรือ ลูกค้า เลือก เป้าหมายลูกค้า เป็นการระบุ entity หนึ่งว่าเป็นเป้าหมายลูกค้า หรือ ลูกค้า IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Link Organization เชื่อมโยงหน่วยงาน เชื่อมโยงบริษัทคู่ค้ากับหน่วยงาน ถ้าบริษัทคู่ค้าธุรกิจเป็นหน่วยงานอื่น, เลือกหน่วยงานนั้น หรือตั้งค่าเป็นศูนย์เพื่อสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้น คุณเชื่อมโยงบริษัทคู่ค้าธุรกิจหนึ่งกับหน่วยงานหนึ่งเพื่อสร้างเอกสารใหม่สำหรับธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน

ถ้าคุณสร้างหน่วยงานใหม่, คุณต้องกำหนดชนิดหน่วยงานด้วย ถ้าคุณเลือกบทบาทหนึ่ง, การเข้าถึงหน่วยงานใหม่นี้จะถูกจำกัดตามบทบาทนั้น, ถ้าไม่เช่นนั้นทุกบทบาท (ที่ไม่ใช่ทำด้วยมือ) ของบริษัมนั้นจะเข้าถึงหน่วยงานใหม่ได้

AD_OrgBP_ID
numeric(10)
Button
Potential Life Time Value ศักยภาพมูลค่าชั่วชีวิต รายได้มุ่งหวังทั้งหมด ศักยภาพมูลค่าชั่วชีวิต คือรายได้มุ่งหวังที่จะได้จากบริษัทคู่ค้ารายนี้ PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value มูลค่าจริงชั่วชีวิต รายได้จริงชั่วชีวิต มูลค่าจริงชั่วชีวิต คือรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากบริษัทคู่ค้านี้ ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost ต้นทุนการได้ลูกค้า ต้นทุนในการทำให้เป้าหมายกลายเป็นลูกค้า ต้นทุนการได้ลูกค้า แสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำเป้าหมายลูกค้าให้เป็นลูกค้า AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees พนักงาน จำนวนของพนักงาน เป็นการระบุ จำนวนของพนักงานสำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ฟิลด์นี้จะแสดงผลเฉพาะสำหรับศักยภาพลูกค้าเท่านั้น NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่งในธุรกิจของลูกค้าเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ ส่วนแบ่งแสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าที่ซื้อจากบริษัทคู่ค้านี้ ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 ปริมาณการขาย ปริมาณรวมของการขาย ปริมาณการขาย แสดงปริมาณการขายรวมสำหรับบริษัทคู่ค้าหนึ่งๆ SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale ขายครั้งแรก วันที่ของการขายครั้งแรก วันที่ขายครั้งแรก แสดงวันที่ของการขายครั้งแรกให้กับบริษัทคู่ค้านี้ FirstSale
timestamp without time zone
Date
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: ลูกค้า

ลักษณะ: ให้นิยามพารามิเตอร์ของลูกค้า


ช่วย แท็บ ลูกค้า ให้นิยามบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นลูกค้าของหน่วยงานนี้ ถ้ากล่องเลือก ลูกค้า ถูกเลือกแล้วฟิลด์ต่างๆที่จำเป็นจะแสดงผลออกมา


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - ลูกค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer ลูกค้า ตัวบ่งชี้ว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นลูกค้ารายหนึ่ง เลือก ลูกค้า เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้าเป็นลูกค้าหรือไม่ ถ้าถูกเลือกฟิลด์เพิ่มเติมจะแสดงผลออกมาซึ่งจะกำหนดลูกค้ารายนี้ยิ่งขึ้นไป IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Copies สำเนาเอกสาร จำนวนสำเนาที่จะถูกพิมพ์ออกมา สำเนาเอกสารแสดงจำนวนของสำเนาของแต่ละเอกสารที่จะถูกสร้างขึ้น DocumentCopies
numeric(10)
Integer
Invoice Rule กฏเกณฑ์การแจ้งหนี้ ความถี่และวิธีการของการแจ้งหนี้ กฏเกณฑ์การแจ้งหนี้ กำหนดวิธีแจ้งหนี้หุ้นส้วนธุรกิจ และกำหนดความถี่ของการแจ้งหนี้ InvoiceRule
character(1)
List
Invoice Schedule กำหนดการแจ้งหนี้ กำหนดการสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ กำหนดการแจ้งหนี้ กำหนดความถี่ที่จะใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Rule กฎเกณฑ์การส่งมอบ การกำหนดเวลาการส่งมอบ กฎเกณฑ์การส่งมอบ แสดงเวลาที่จะส่งมอบสินค้า ตัวอย่างเช่น ควรจะส่งมอบสินค้าเมื่อใบสั่งสินค้ามีสินค้าครบทั้งหมด, เมื่อสินค้าเฉพาะรายการครบ หรือเมื่อสินค้ามีพอ DeliveryRule
character(1)
List
Delivery Via ส่งมอบโดย วิธีที่จะส่งมอบสินค้า ส่งมอบโดย แสดงวิธีที่สินค้าจะถูกส่งมอบ เช่น, ลูกค้าจะมารับสินค้าเองหรือสินค้าจะถูกส่งไป DeliveryViaRule
character(1)
List
Price List รายการราคา ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Schema โครงสร้างส่วนลด โครงสร้างเพื่อการคำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้า หลังการคำนวนราคา(มาตรฐาน), จำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้าถูกคำนวนและใช้ลงในราคาสุดท้าย M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Flat Discount % % ส่วนลดคงที่ จำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดคงที่ null FlatDiscount
numeric
Number
Payment Rule กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ PaymentRule
character(1)
List
Payment Term ระยะเวลาจ่ายเงิน ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้ C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Sales Representative พนักงานขาย พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัท พนักงานขาย แสดงพนักงานขายสำหรับเขตการขายนี้ พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Dunning การเร่งรัดหนี้ กฏเกณฑ์การเร่งรัดหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้เกินกำหนด การเร่งรัดหนี้ แสดงกฏเกณฑ์และวิธีการของการเร่งรัดหนี้สำหรับการจ่ายเงินที่พ้นกำหนดแล้ว C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference อ้างอิงใบสั่งสินค้า หมายเลขอ้างอิงของรายการธุรกรรม (ใบสั่งขาย, ใบสั่งซื้อ) ของบริษัทคู่ค้าของคุณ อ้างอิงใบสั่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า คือ อ้างอิงใบสั่งสินค้าสำหรับรายการธุรกรรมนี้; โดยปกติจะกำหนดหมายเลขใบสั่งสินค้าเพื่อพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้เพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น หมายเลขมาตรฐานหนึ่งๆจะถูกกำหนดได้ในหน้าจอบริษัทคู่ค้า(ลูกค้า) POReference
character varying(20)
String
Discount Printed พิมพ์ส่วนลด พิมพ์ส่วนลดลงในใบแจ้งหนี้และใบสั่งสินค้า เลือก พิมพ์ส่วนลด เป็นการระบุว่าส่วนลดจะถูกพิมพ์ลงในเอกสารนั้นหรือไม่ IsDiscountPrinted
character(1)
Yes-No
Order Description รายละเอียด รายละเอียดที่จะพิมพ์ลงบนใบสั่งสินค้า รายละเอียด แสดงรายละเอียดมาตรฐานที่จะพิมพ์ลงบนใบสั่งสินค้าของลูกต้ารายนี้ SO_Description
character varying(255)
String
Invoice Print Format รูปแบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ รูปแบบพิมพ์สำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์เอกสาร Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Min Shelf Life % % อายุบนชั้นน้อยที่สุด อายุบนชั้นขั้นต่ำ เป็นเปอร์เซนต์นับถึงวันทีประกันตัวอย่างสินค้า อายุบนชั้นขั้นต่ำของสินค้าเทียบกับวันทีประกันตัวอย่างสินค้า ถ้า > 0 คุณจะไม่สามารถเลือกสินค้าที่มีอายุบนชั้น ((วันทีประกันสินค้า-วันนี้) / จำนวนวันประกัน) น้อยกว่าอายุบนชั้นขั้นต่ำ, นอกจากคุณจะเลือก "แสดงทั้งหมด" ShelfLifeMinPct
numeric(10)
Integer
Credit Limit วงเงินเครดิต จำนวนเงินแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ยอมให้คงค้างได้ วงเงินเครดิต เป็นการระบุจำนวนเงินรวมที่อนุญาตให้ใช้ได้ 'ในบัญชี' ในสกุลเงินของบัญชีหลัก. ถ้าวงเงินเครดิต เป็น 0, จะไม่มีการตรวจเครดิต การบริหารเครดิตจะเป็นไปตามจำนวนเงินคงค้างรวม, ซึ่งรวมกิจกรรมต่างๆของผู้จำหน่ายสินค้า SO_CreditLimit
numeric
Amount
Credit Used เครดิตที่ใช้ ยอดคงเหลือที่ยังค้างอยู่ เครดิตที่ใช้ เป็นการระบุจำนวนเงินทั้งหมดของใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่หรือยังไม่ได้จ่ายเงินในสกุลเงินตามบัญชีหลักของบริษัทคู่ค้า การบริหารเครดิตจะเป็นไปตามจำนวนเงินค้างทั้งหมด, ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมของผู้จำหน่าย SO_CreditUsed
numeric
Amount
Dunning Grace Date Dunning Grace Date null null DunningGrace
date
Date
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
TAB: บัญชี ลูกค้า

ลักษณะ: ให้นิยามบัญชีลูกค้า


ช่วย แท็บ บัญชีลูกค้า ให้นิยามบัญชีปริยายที่จะใช้เมื่อบริษัทคู่ค้านี้ถูกอ้างอิงกับธุรกรรมในบัญชีลูกหนี้


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - บัญชี ลูกค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables ลูกหนี้การค้า บัญชีสำหรับลูกหนี้การค้า บัญชีลูกหนี้ลูกค้าแสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกธุรกรรมสำหรับรายการรับจากลูกค้า C_Receivable_Acct
numeric(10)
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment บัญชีลูกค้าจ่ายล่วงหน้า บัญชีสำหรับลูกค้าจ่ายล่วงหน้า บัญชีลูกค้าจ่ายล่วงหน้า แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกการจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า C_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: ผู้จำหน่าย

ลักษณะ: ให้นิยามพารามิเตอร์ของผู้จำหน่าย


ช่วย แท็บ ผู้จำหน่าย ให้นิยามบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าสำหรับหน่วยงานนี้ ถ้ากล่องเลือก ผู้จำหน่าย ถูกเลือกฟิลด์ต่างๆที่จำเป็นจะแสดงผลออกมา


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - ผู้จำหน่าย - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor ผู้จำหน่าย เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้ารายนี้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า เลือก ผู้จำหน่าย แสดงว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ถ้าเลือกนี้ถูกเลือก, ฟิลด์เพิ่มเติมจะถูกแสดงผลขึ้นซึ่งจะเป็นการระบุผู้จำหน่ายสินค้านี้ยิ่งขึ้น IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative พนักงานขาย เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานขายหรือคัวแทนบริษัท เลือก พนักงานขาย เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานขาย พนักงานขายอาจจะเป็นพนักงานของบริษัทด้วย, แต่ก็ไม่จำเป็น IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน ทางเลือกการจ่ายเงินสำหรับการจัดซื้อ กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีการจ่ายเงินสำหรับการจัดซื้อ PaymentRulePO
character(1)
List
PO Payment Term เงื่อนไขการชำระเงินใน PO กฏเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับใบสั่งซื้อ เงื่อนไขการชำระเงินใน PO แสดงระยะเวลาการจ่ายเงินซึ่งจะถูกใช้เมื่อใบสั่งซื้อกลายเป็นใบแจ้งหนี้ PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Purchase Pricelist รายการราคาซื้อ รายการราคาที่ใช้โดยบริษัทคู่ค้านี้ รายการราคาซื้อ แสดงรายการราคาที่ถูกใช้โดยผู้จำหน่ายสำหรับสินค้าที่ขายให้กับหน่วยงาน/สาขานี้ PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema โครงสร้างส่วนลดซื้อ โครงสร้างเพื่อคำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้าซื้อ null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1)
Yes-No
TAB: บัญชี ผู้จำหน่าย

ลักษณะ: ให้นิยามบัญชีผู้จำหน่าย


ช่วย แท็บ บัญชีผู้จำหน่าย ให้นิยามบัญชีปริยายที่จะใช้เมื่อบริษัทคู่ค้านี้ถูกอ้างอิงกับธุรกรรมในบัญชีเจ้าหนี้


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - บัญชี ผู้จำหน่าย - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Liability เจ้าหนี้การค้า บัญชีสำหรับเจ้าหนี้การค้า บัญชีสำหรับเจ้าหนี้การค้า แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกธุรกรรมสำหรับเจ้าหนี้การค้า V_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Service Liability เจ้าหนี้ผู้ให้บริการ บัญชีสำหรับเจ้าหนี้ผู้ให้บริการ บัญชีเจ้าหนี้ผู้ให้บริการ แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกหนี้สินบริการ มันจะถูกใช้ถ้าคุณต้องการแยกแยะหนี้สินสำหรับสินค้ากับหนี้สินสำหรับบริการ V_Liability_Services_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Prepayment ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า บัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า แสดงบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้า V_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: พนักงาน

ลักษณะ: ให้นิยามพารามิเตอร์ของพนักงาน


ช่วย แท็บ พนักงาน ให้นิยามบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นพนักงานของหน่วยงานนี้ ถ้าพนักงานเป็นพนักงานขายด้วยก็จะต้องเลือกกล่องเลือกนั้นด้วย


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - พนักงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานหรือไม่ เลือก พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงาน ถ้าถูกเลือก, ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขี้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติพนักงานต่อไป IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative พนักงานขาย เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานขายหรือคัวแทนบริษัท เลือก พนักงานขาย เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานขาย พนักงานขายอาจจะเป็นพนักงานของบริษัทด้วย, แต่ก็ไม่จำเป็น IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: บัญชี พนักงาน

ลักษณะ: ให้นิยามบัญชีพนักงาน


ช่วย แท็บ บัญชีพนักงาน ให้นิยามบัญชีปริยายที่จะใช้เมื่อบริษัทคู่ค้านี้ถูกอ้างอิงกับค่าใช้จ่ายการชดเชย


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - บัญชี พนักงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: บัญชี ธนาคาร

ลักษณะ: ให้นิยามบัญชีธนาคาร


ช่วย แท็บ บัญชีธนาคาร ให้นิยามข้อมูลทางการธนาคารสำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ข้อมูลนี้ถูกใช้สำหรับการประมวลผลการจ่ายเงินและการชำระเงิน


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - บัญชี ธนาคาร - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ACH ACH ศูนย์เคลียริ่งอัตโนมัติ เลือก ACH เป็นการระบุว่า บัญชีธนาคาร นี้รับธุรกรรมผ่าน ศูนย์เคลียริ่งอัตโนมัติ หรือไม่ IsACH
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Usage Account Usage Business Partner Bank Account usage Determines how the bank account is used. BPBankAcctUse
character(1)
List
Bank ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของธนาคารหนึ่งสำหรับหน่วยงาน/สาขานี้ หรือสำหรับบริษัทคู่ค้าผู้ซึ่งหน่วยงาน/สาขานี้ทำธุรกรรมด้วย C_Bank_ID
numeric(10)
Search
Bank Account Type ชนิดบัญชีธนาคาร ชนิดบัญชีธนาคาร ฟิลด์ ชนิดบัญชีธนาคาร แสดงชนิดของบัญชีธนาคาร (สะสมทรัพย์, กระแสรายวัน เป็นต้น) ที่ถูกกำหนดให้ใช้กับบัญชีนี้ BankAccountType
character(1)
List
Routing No หมายเลขเส้นทาง หมายเลขเส้นทางธนาคาร หมายเลขเส้นทางธนาคาร (หมายเลข ABA) แสดงธนาคารนิติบุคคลหนึ่งๆ มันถูกใช้ในการเดินตามเส้นทางของ เช็คและธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค RoutingNo
character varying(20)
String
Account No หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี แสดง หมายเลขที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ AccountNo
character varying(20)
String
Credit Card บัตรเครดิต บัตรเครดิต (Visa, MC, AmEx) กล่องแสดงรายการ (drop down list) บัตรเครดิตจะถูกใช้สำหรับการเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่ใช้ในการจ่ายเงิน CreditCardType
character(1)
List
Number หมายเลข หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต แสดงหมายเลขบนบัตรเครดิต, ไม่มีช่องว่าง CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code รหัสตรวจสอบ รหัสตรวจสอบบัตรเครดิต รหัสตรวจสอบบัตรเครดิต แสดงรหัสตรวจสอบบนบัตรเครดิต (AMEX 4 หลักข้างหน้า; MC,Visa 3 หลักข้างหลัง) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month หมดอายุเดือน เดือนหมดอายุ หมดอายุเดือน แสดงเดือนหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year หมดอายุปี ปีหมดอายุ หมดอายุปี แสดงปีหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name ชื่อบัญชี ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Name
character varying(60)
String
Account Street ถนน ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Street
character varying(60)
String
Account City จังหวัด จังหวัด ของผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัญชี จังหวัด แสดง จังหวัดของบัตรเครดิต หรือ ของผู้ถือบัญชี A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Zip
character varying(20)
String
Account State รัฐ รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_State
character varying(40)
String
Account Country ประเทศ ประเทศ ชื่อประเทศของบัญชี A_Country
character varying(40)
String
Driver License ใบอุนญาตขับขี่ ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - ใบอุนญาตขับขี่ ใบอุนญาตขับขี่ ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No หมายเลขประกันสังคม ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประกันสังคม ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail EMail บัญชี Email Address EMail Address แสดง EMail address ของผู้ถือบัตรเครดิต A_EMail
character varying(60)
String
Address verified ตรวจสอบที่อยู่แล้ว ที่อยู่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบที่อยู่แล้ว เป็นการระบุว่าที่อยู่นี้ได้รับการตรวจสอบแล้วจากบริษัทบัตรเครดิต R_AvsAddr
character(1)
List
Zip verified ตรวจ ZIP แล้ว ตรวจสอบรหัส ZIP เรียบร้อยแล้ว ตรวจ ZIP แล้ว เป็นการระบุว่ารหัส ZIP ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยบริษัทบัตรเครดิต R_AvsZip
character(1)
List
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
TAB: ที่ตั้ง

ลักษณะ: ให้นิยามที่ตั้ง


ช่วย แท็บ ที่ตั้ง ให้นิยามที่ตั้งทางกายภาพของบริษัทคู่ค้า บริษัทคู่ค้าหนึ่งอาจจะมีข้อมูลที่ตั้งหลายๆข้อมูลได้


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - ที่ตั้ง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address ที่อยู่ ที่ตั้ง หรือ ที่อยู่ ฟิลด์ ที่ตั้ง / ที่อยู่ แสดงที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขา C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Phone โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ ฟิลด์ โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ Phone
character varying(40)
String
2nd Phone โทรศัพท์ที่ 2 แสดงหมายเลขโทรศัพท์ทางเลือก ฟิลด์ โทรศัพท์ที่ 2 แสดงหมายเลขโทรศัพท์ทางเลือก Phone2
character varying(40)
String
Fax แฟกซ์ หมายเลขแฟกซ์ Fax แสดง หมายเลขแฟกซ์ของบริษัทคู่ค้านี้หรือที่ตั้งนี้ Fax
character varying(40)
String
ISDN ISDN ISDN or modem line The ISDN identifies a ISDN or Modem line number. ISDN
character varying(40)
String
Ship Address ที่ส่งสินค้า ที่อยู่ส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า ถ้า ที่ส่งสินค้า ถูกเลือก, สถานที่นี้จะถูกใช้เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่รับสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้า IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address ที่อยู่แจ้งหนี้ ที่อยู่ แจ้งหนี้/ส่งบิล ของหุ้นส้วนธุรกิจ ถ้า ที่อยู่แจ้งหนี้ ถูกเลือก ,สถานที่นี้จะถูกใช้เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้า ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นที่อยู่ที่จะรับใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายสินค้า IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address ที่อยู่จ่าย-จาก บริษัทคู่ค้าจ่ายเงินจากที่อยู่นี้ และบริษัทจะส่งหนังสือเร่งรัดหนี้ไปที่นั่น ถ้า ที่อยู่จ่าย-จาก ถูกเลือก, สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ที่บริษัทคู่ค้าใช้ในการจ่ายเงินและที่ซึ่งจดหมายเร่งรัดหนี้จะถูกส่งไปถึง IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address ที่อยู่ส่งเงิน-ถึง ที่อยู่จ่ายเงินให้บริษัทคู่ค้า ถ้า ที่อยู่ส่งเงิน-ถึง ถูกเลือก, ที่ตั้งนี้จะถูกใช้เพื่อส่งการจ่ายเงินไปให้ผู้จำหน่ายสินค้า IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region เขตการขาย เขตครอบคุมการขาย เขตการขาย แสดงพื้นที่ครอบคลุมเขตการขายจำเพาะ C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
TAB: ติดต่อ (ผู้ใช้)

ลักษณะ: การจัดการผู้ใช้ภายในระบบ - ภายใน หรือ ติดต่อบริษัทคู่ค้า


ช่วย ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะหนึ่งๆในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็น ผู้ใช้ภายใน หรือ ผู้ติดต่อหุ้นของส่วนธุรกิจก็ได้


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - ติดต่อ (ผู้ใช้) - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comments คำอธิบาย คำอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติม ฟิลด์ คำอธิบาย อนุญาตให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมแบบอิสระได้ Comments
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Address Email Electronic Mail Address Email Address คือ รหัส Email สำหรับผู้ใช้นี้และควรจะถูกต้องสมบูรณ์ (เช่น joe.smith@company.com) Email Address นี้จะถูกใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นบริการตนเองจากเว็บ EMail
character varying(60)
String
Password รหัสผ่าน รหัสผ่านที่ความยาวใดๆ (case sensitive) รหัสผ่าน แสดงรหัสผ่านสำหรับรหัสผู้ใช้นี้ รหัสผ่านจำเป็นในการระบุผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้ระบบ Password
character varying(1024)
String
Greeting คำทักทาย คำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ คำทักทาย แสดงคำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Title คำนำหน้าชื่อ ชื่อที่ entity นี้ถูกอ้างอิงถึง คำนำหน้าชื่อ เป็นการระบุชื่อที่ entity นี้ถูกอ้างอิงถึง Title
character varying(40)
String
Birthday วันเกิด วันเกิด หรือ วันครบรอบปี วันเกิด หรือ วันครบรอบปี Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ ฟิลด์ โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ Phone
character varying(40)
String
2nd Phone โทรศัพท์ที่ 2 แสดงหมายเลขโทรศัพท์ทางเลือก ฟิลด์ โทรศัพท์ที่ 2 แสดงหมายเลขโทรศัพท์ทางเลือก Phone2
character varying(40)
String
Fax แฟกซ์ หมายเลขแฟกซ์ Fax แสดง หมายเลขแฟกซ์ของบริษัทคู่ค้านี้หรือที่ตั้งนี้ Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Verification Info การตรวจสอบ Email ตรวจสอบ Email Address ฟิลด์มีวันที่ที่ตรวจสอบ EMail Address EMailVerify
character varying(40)
String
Last Contact ติดต่อครั้งสุดท้าย วันที่ที่บุคคลผู้นี้ได้รับการติดต่อครั้งสุดท้าย ติดต่อครั้งสุดท้าย แสดง วันที่ที่บริษัทคู่ค้านี้ได้รับการติดต่อครั้งสุดท้าย LastContact
timestamp without time zone
Date
Last Result ผลลัพท์ครั้งสุดท้าย ผลลัพท์การติดต่อครั้งสุดท้าย ผลลัพท์ครั้งสุดท้าย แสดง ผลลัพท์ของการติดต่อครั้งสุดท้าย LastResult
character varying(255)
String
TAB: BP Access

ลักษณะ: Access of the User/Contact to Business Partner information and resources


ช่วย If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here.


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - BP Access - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Access Type Type of Access of the user/contact to Business Partner information and resources If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly BPAccessType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType ประเภทเอกสารต้นแบบ แบบเชิงตรรกของเอกสาร ประเภทเอกสารต้นแบบ แสดงฐานหรือจุดเริ่มต้นสำหรับเอกสารหนึ่ง เอกสารหลายชนิดอาจใช้ประเภทเอกสารต้นแบบเดียวกันได้ DocBaseType
character(3)
List
Request Type ประเภทคำร้องขอ แบบของคำร้องขอ (เช่น คำถาม, คำตำหนิ, ..) แบบคำร้องขอ จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลและประเภทคำร้องขอ ทางเลือกคือการสอบถามบัญชี, การออกใบประกัน เป็นต้น R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: เรื่องที่ สนใจ

ลักษณะ: เรื่องที่สนใจของคนติดต่อของบริษัทคู่ค้า


ช่วย เรื่องที่สนใจ สามารถใช้สำหรับการรณณรงค์ทางการตลาดต่างๆได้


ไฟล์:บริษัทคู่ค้า - เรื่องที่ สนใจ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area เรื่องที่สนใจ เรื่องที่สนใจ เรื่องที่สนใจ แสดงความสนใจในหัวเรื่องของผู้ติดต่อ เรื่องที่สนใจสามารถใช้ได้สำหรับแคมเปญทางการตลาด R_InterestArea_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date วันที่บอกรับ วันที่ของการติดต่อได้เริ่มบอกรับ วันที่ของการติดต่อบอกรับเรื่องที่สนใจ SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date วันที่ Opt-out วันที่ที่ผู้ติดต่อได้ opt-out ถ้าฟิลด์มีวันที่, ลูกค้าได้ opt-out (เลิกบอกรับ) และไม่สามารถรับ mail ของเรื่องที่สนใจได้อีกต่อไป OptOutDate
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา