การกระจายบัญชีแยกประเภท (หน้าต่าง ID-323)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การกระจายบัญชีแยกประเภท

ลักษณะ: การกระจายบัญชีแยกประเภท

ช่วย: ถ้าเงื่อนไขการรวมบัญชีของการกระจายถูกต้อง การบันทึกลงบัญชีรวมจะถูกแทนที่โดยบัญชีรวมของรายการการกระจาย การกระจายนี้ is prorated ตามอัตราส่วนของรายการ การกระจายต้องถูกต้องจึงจะใช้ำด้TAB: การกระจาย

ลักษณะ: การกระจายบัญชีแยกประเภท


ช่วย ถ้าเงื่อนไขการรวมบัญชีของการกระจายถูกต้อง การบันทึกลงบัญชีรวมจะถูกแทนที่โดยบัญชีรวมของรายการการกระจาย การกระจายนี้ is prorated ตามอัตราส่วนของรายการ การกระจายต้องถูกต้องจึงจะใช้ำด้


ไฟล์:การกระจายบัญชีแยกประเภท - การกระจาย - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Reversal Create Reversal Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. null IsCreateReversal
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType ประเภทการลงบัญชี ชนิดของจำนวนเงินที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง ประเภทการลงบัญชี เป็นการระบุชนิดของจำนวนเงิน (ค่าจริง, ภาระหนี้, งบประมาณ) ที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง PostingType
character(1)
List
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Organization หน่วยงานใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนหน่วยงาน ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization หน่วยงาน/สาขา Entity ที่เป็นหน่วยงาน/สาขาในบริษัทนี้ หน่วยงาน/สาขา เป็นหน่วยหนึ่งของบริษัทของคุณหรือนิติบุคคล - ตัวอย่างเช่น ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า Org_ID
numeric(10)
Table
Any Account บัญชีใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนบัญชี ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account บัญชี บัญชีที่ใช้ บัญชี (ธรรมชาติ) ที่ใช้ Account_ID
numeric(10)
Table
Any Activity กิจกรรมใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนกิจกรรม ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Product สินค้าใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนสินค้า ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Any Bus.Partner บริษัทคู่ค้าใดๆ จับคู่กับค่าใดๆ ของบริษัทคู่ค้า ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆ ของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Any Project โครงการใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนโครงการ ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Search
Any Campaign แคมเปญใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนแคมเปญ ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Location From ที่ตั้งต้นทางใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนที่ตั้งต้นทาง ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From จากตำแหน่ง ตำแหน่งซึ่งถูกย้ายสินค้าคงคลังออกไป จากตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายออกไป C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Any Location To ที่ตั้งปลายทาง จับคู่กับค่าใดๆของส่วนที่ตั้งปลายทาง ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To ไปตำแหน่ง ตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายเข้าไป ไปตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายเข้าไป C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Any Sales Region เขตการขายใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนเขตการขาย ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnySalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region เขตการขาย เขตครอบคุมการขาย เขตการขาย แสดงพื้นที่ครอบคลุมเขตการขายจำเพาะ C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Trx Organization หน่วยงานธุรกรรมใดๆ จับคู่กับค่าใดๆของส่วนหน่วยงานธุรกรรม ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Any User 1 ผู้ใช้ใดๆ 1 จับคู่กับค่าใดๆของส่วนผู้ใช้ 1 ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
Any User 2 ผู้ใช้ใดๆ 2 จับคู่กับค่าใดๆของส่วนผู้ใช้ 2 ถ้าถูกเลือก, ค่าใดๆของส่วนบัญชีจะจับคู่ได้ ถ้าไม่ถูกเลือก, แต่ไม่มีค่าของส่วนบัญชีถูกเลือก, ค่าที่จับคู่ได้ต้องเป็น null (หมายความว่า ไม่ได้กำหนด) AnyUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table
Total Percent เปอร์เซนต์รวม ผลรวมของเปอร์เซนต์รายละเอียด null PercentTotal
numeric NOT NULL
Number
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify ตรวจสอบ ตรวจสอบการกระจายบัญชีแยกประเภท null Processing
character(1)
Button
TAB: รายการ

ลักษณะ: General Ledger Distribution Line


ช่วย If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines.


ไฟล์:การกระจายบัญชีแยกประเภท - รายการ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Distribution การกระจายบัญชีแยกประเภท การกระจายบัญชีแยกประเภท (General Ledger Distribution) ถ้าสอดคล้องกับเงื่อนไขบัญชีรวมของการกระจาย, การลงบัญชีในบัญชีรวมจะถูกแทนด้วยบัญชีรวมของรายการกระจายนั้น การกระจายจะถูกแบ่งตามสัดส่วนตามอัตราส่วนของรายการนั้น การกระจายนั้นต้องถูกต้องที่จะถูกใช้ได้ GL_Distribution_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Percent เปอร์เซ็นต์ จำนวนเปอร์เซนต์การหัก ณ ที่จ่าย เปอร์เซนต์ แสดงจำนวนเปอร์เซนต์ที่จะถูกใช้ในการหัก ณ ที่จ่าย Percent
numeric NOT NULL
Number
Overwrite Organization เขียนทับหน่วยงาน เขียนทับส่วนบัญชีของหน่วยงานด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization หน่วยงาน/สาขา Entity ที่เป็นหน่วยงาน/สาขาในบริษัทนี้ หน่วยงาน/สาขา เป็นหน่วยหนึ่งของบริษัทของคุณหรือนิติบุคคล - ตัวอย่างเช่น ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า Org_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Account เขียนทับบัญชี เขียนทับส่วนบัญชีของบัญชีด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account บัญชี บัญชีที่ใช้ บัญชี (ธรรมชาติ) ที่ใช้ Account_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Activity เขียนทับกิจกรรม เขียนทับส่วนบัญชีของกิจกรรมด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Product เขียนทับสินค้า เขียนทับส่วนบัญชีของสินค้าด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Bus.Partner เขียนทับบริษัทคู่ค้า เขียนทับส่วนบัญชีของบริษัทคู่ค้าด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Project Overwrite Project Overwrite the account segment Project with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Campaign เขียนทับแคมเปญ เขียนทับส่วนบัญชีของแคมเปญด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Location From เขียนทับที่ตั้งต้นทาง เขียนทับส่วนบัญชีของที่ตั้งต้นทางด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From จากตำแหน่ง ตำแหน่งซึ่งถูกย้ายสินค้าคงคลังออกไป จากตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายออกไป C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Location To เขียนทับที่ตั้งปลายทาง เขียนทับส่วนบัญชีของที่ตั้งปลายทางด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To ไปตำแหน่ง ตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายเข้าไป ไปตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่สินค้าถูกย้ายเข้าไป C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sales Region เขียนทับเขตการขาย เขียนทับส่วนบัญชีของเขตการขายด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region เขตการขาย เขตครอบคุมการขาย เขตการขาย แสดงพื้นที่ครอบคลุมเขตการขายจำเพาะ C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Trx Organuzation เขียนทับหน่วยงานธุรกรรม เขียนทับส่วนบัญชีของหน่วยงานธุรกรรมด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User1 เขียนทับผู้ใช้1 เขียนทับส่วนบัญชีของผู้ใช้1 ด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User2 เขียนทับผู้ใช้2 เขียนทับส่วนบัญชีของผู้ใช้2 ด้วยค่าที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเขียนทับ, จะใช้ค่าของบัญชีรวมเดิม ถ้าถูกเลือก, แต่ไม่ได้กำหนดค่า, ส่วนนั้นจะถูกตั้งค่าเป็น null OverwriteUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา