ปีและรอบบัญชีปฏิทิน (หน้าต่าง ID-117)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ปีและรอบบัญชีปฏิทิน

ลักษณะ: การจัดการปีและรอบบัญชีปฏิทิน

ช่วย: ปีและรอบบัญชีปฏิทิน ให้นิยามของปฏิทินซึ่งจะถูกใช้ในการควบคุมรอบบัญชี และการรายงาน คุณยังสามารถกำหนด ปฏิทินที่ไม่มาตรฐาน (เช่น ปีธุรกิจ จาก กรกฎาคม ไปเป็น มิถุนายน)TAB: ปฏิทิน

ลักษณะ: ให้นิยามปฏิทินของคุณ


ช่วย แท็บ ปฏิทิน ให้นิยามแต่ละปฏิทินที่หน่วยงานจะใช้


ไฟล์:ปีและรอบบัญชีปฏิทิน - ปฏิทิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Calendar ปฏิทิน ชื่อปฏิทินของบัญชี ปฏิทิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของปฏิทินบัญชี สามารถใช้หลายๆปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องการปฏิทินมาตรฐานที่เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม และปฏิทินงบประมาณที่เริ่มต้นจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: ปี

ลักษณะ: ให้นิยามปีปฏิทิน


ช่วย หน้าจอ ปี ใช้เพื่อให้นิยามแต่ละปีของปฏิทินที่กำหนด


ไฟล์:ปีและรอบบัญชีปฏิทิน - ปี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Year ปี ปีปฏิทิน ปี แสดงปีบัญชีสำหรับปฏิทินหนึ่งอย่างจำเพาะ C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar ปฏิทิน ชื่อปฏิทินของบัญชี ปฏิทิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของปฏิทินบัญชี สามารถใช้หลายๆปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องการปฏิทินมาตรฐานที่เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม และปฏิทินงบประมาณที่เริ่มต้นจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year Year The Fiscal Year The Year identifies the accounting year for a calendar. FiscalYear
character varying(10) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Periods สร้างงวด สร้างงวดปฏิทินมาตรฐาน 12 งวด (มค.-ธค.) null Processing
character(1)
Button
TAB: รอบบัญชี ปฏิทิน

ลักษณะ: ให้นิยามรอบบัญชีปฏิทิน


ช่วย แท็บ รอบบัญชีปฏิทิน ให้นิยามหมายเลข, ชื่อ และวันที่เริ่มรอบบัญชีของแต่ละปีปฏิทิน แต่ละรอบบัญชีปฏิทินเริ่มต้น ณ วันที่เริ่มต้นที่กำหนด และสิ้นสุดหนึ่งวันก่อนวันที่เริ่มต้นของรอบบัญชีต่อไป


ไฟล์:ปีและรอบบัญชีปฏิทิน - รอบบัญชี ปฏิทิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Period รอบบัญชี รอบบัญชีตามปฏิทิน รอบบัญชี เป็นการระบุช่วงเวลาเฉพาะหนึ่งๆในปฏิทิน C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year ปี ปีปฏิทิน ปี แสดงปีบัญชีสำหรับปฏิทินหนึ่งอย่างจำเพาะ C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period No รหัสรอบบัญชี หมายเลขจำเพาะของรอบบัญชี รหัสรอบบัญชี แสดงรอบบัญชีจำเพาะสำหรับปีนี้ แต่ละรอบบัญชีจะถูกกำหนดโดยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด พิสัยวันที่สำหรับปฏิทินและปีไม่สามารถจะทับซ้อนกันได้ PeriodNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date วันที่เริ่มต้น วันยังผลที่หนึ่ง (รวมวันที่นี้ด้วย) วันที่เริ่มต้น แสดงวันที่แรกสุดหรือวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลาหนึ่ง StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
End Date วันที่สิ้นสุด วันที่ยังผลสุดท้าย (รวมวันที่นี้ด้วย) วันที่สิ้นสุด แสดงวันที่สุดท้ายในช่วงเวลานี้ EndDate
timestamp without time zone
Date
Period Type แบบรอบบัญชี แบบรอบบัญชี แบบรอบบัญชี เป็นการระบุแบบ (มาตรฐาน หรือ การปรับ) ของรอบบัญชี PeriodType
character(1) NOT NULL
List
Open/Close All เปิด/ปิด ทั้งหมด เปิด/ปิด ชนิดเอกสารฐานทั้งหมดสำหรับงวดนี้ null Processing
character(1)
Button
TAB: ควบคุม รอบบัญชี

ลักษณะ: ให้นิยามการควบคุมรอบบัญชี


ช่วย แท็บ ควบคุมรอบบัญชี แสดงสถานะของรอบบัญชี (ไม่เคยเปิด, เปิด, ปิดแล้ว)


ไฟล์:ปีและรอบบัญชีปฏิทิน - ควบคุม รอบบัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Period Control ควบคุมรอบบัญชี null null C_PeriodControl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period รอบบัญชี รอบบัญชีตามปฏิทิน รอบบัญชี เป็นการระบุช่วงเวลาเฉพาะหนึ่งๆในปฏิทิน C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document BaseType ประเภทเอกสารต้นแบบ แบบเชิงตรรกของเอกสาร ประเภทเอกสารต้นแบบ แสดงฐานหรือจุดเริ่มต้นสำหรับเอกสารหนึ่ง เอกสารหลายชนิดอาจใช้ประเภทเอกสารต้นแบบเดียวกันได้ DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Status สถานะรอบบัญชี สถานะปัจจุบันของรอบบัญชีนี้ สถานะรอบบัญชี แสดงสถานะของรอบบัญชีนี้ ดังตัวอย่าง 'ปิดแล้ว', 'เปิด', 'ไม่เคยเปิด' PeriodStatus
character(1)
List
Period Action การกระทำประจำรอบบัญชี การกระทำสำหรับรอบบัญชีนี้ การกระทำประจำรอบบัญชี แสดงการกระทำที่จะถูกกระทำสำหรับรอบบัญชีนี้ ตัวอย่างเช่น 'ปิดรอบบัญชี' หรือ 'เปิดรอบบัญชี' PeriodAction
character(1) NOT NULL
List
Open/Close เปิด/ปิด เปลี่ยนสถานะของงวด null Processing
character(1)
Button
TAB: ไม่ใช่ วันทำการ

ลักษณะ: ให้นิยามวันที่ไม่ใช่วันทำการ


ช่วย แท็บ ไม่ใช่วันทำการ ให้นิยามวันซึ่งไม่ถูกรวมเข้าไปเมื่อคำนวณวันที่ครบกำหนดสำหรับระยะเวลาการจ่ายเงิน เช่น ถ้าระยะเวลาใบแจ้งหนี้คือสุทธิ 10 วัน และวันที่ใบแจ้งหนี้คือ 2/17/2000 วันที่ครบกำหนดจะเป็น 2/27/2000, ถ้าวันที่ 2/27/2000 ไม่ใช่วันทำการแล้ววันที่ครบกำหนดจะเป็นวันที่ 2/28/2000.


ไฟล์:ปีและรอบบัญชีปฏิทิน - ไม่ใช่ วันทำการ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Non Business Day ไม่ใช่วันทำการ วันซึ่งไม่ใช่วันที่ทำธุรกิจ ไม่ใช่วันทำการ กำหนดวันซึ่งกำหนดว่าไม่เป็นวันที่จะทำธุรกิจ C_NonBusinessDay_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar ปฏิทิน ชื่อปฏิทินของบัญชี ปฏิทิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของปฏิทินบัญชี สามารถใช้หลายๆปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องการปฏิทินมาตรฐานที่เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม และปฏิทินงบประมาณที่เริ่มต้นจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Date วันที่ วันที่เมื่อไม่ได้มีการทำธุรกิจ ฟิลด์ วันที่ แสดงวันที่ตามปฏิทินซึ่งไม่ได้มีการทำธุรกิจ Date1
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา