ต้วประมวลผลคำร้องขอ (หน้าต่าง ID-203)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ต้วประมวลผลคำร้องขอ

ลักษณะ: ให้นิยามตัวู้ประมวลผลคำร้องขอ

ช่วย: หน้าจอ ต้วประมวลผลคำร้องขอ อนุญาตให้คุณกำหนดกระบวนการต่างๆที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งความถี่และจังหวะเวลาของกระบวนการเหล่านั้นTAB: ตัวประมวลผล คำร้องขอ

ลักษณะ: ตัวประมวลผลคำร้องขอ


ช่วย แท็บ ตัวประมวลผลคำร้องขอ อนุญาตให้คุณกำหนด การประมวลผลที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น ด้วยความถี่และช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าไม่พบผู้ใช้อื่นใด, รายการต่างๆจะถูกมอบหมายให้ซุปเปอร์ไวเซอร์


ไฟล์:ต้วประมวลผลคำร้องขอ - ตัวประมวลผล คำร้องขอ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request Type ประเภทคำร้องขอ แบบของคำร้องขอ (เช่น คำถาม, คำตำหนิ, ..) แบบคำร้องขอ จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลและประเภทคำร้องขอ ทางเลือกคือการสอบถามบัญชี, การออกใบประกัน เป็นต้น R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert after Days Due วันเตือนหลังเกินกำหนด ส่ง email เตือนหลังจากจำนวนวันหลังเกินกำหนด (0=ไม่มีการเตือน) ส่ง email เตือนหลังจากรายการนั้นเกินกำหนด ถ้าเป็น 0, จะไม่มีการเตือนถูกส่งออกไป OverdueAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Reminder Days วันย้ำเตือน จำนวนวันระหว่างการส่ง email ย้ำเตือนสำหรับเอกสารถึงกำหนด หรือไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อเอกสารหนึ่งถึงกำหนด หรือไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานนานเกินไป, จดหมายย้ำเตือนจะถูกส่งออกไป 0 หมายความว่า ไม่มีการย้ำเตือน

วันย้ำเตือน คือจำนวนวันเมื่อ email ย้ำเตือนฉบับต่อไปจะถูกส่งออกไป

RemindDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Escalate after Days Due วันยกระดับหลังเกินกำหนด การยกระดับให้สูงขึ้นหลังจากจำนวนวันเกินกำหนด รายการนี้จะถูกยกระดับและมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชา หลังจากจำนวนวันเกินกำหนด OverdueAssignDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Supervisor ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้ใช้นี้ - ใช้สำหรับการขยายผล ผู้บังคับบัญชา เป็นการระบุผู้ซึ่งจะถูกใช้สำหรับการส่งต่อและขยายผลสำหรับผู้ใช้นี้ Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Inactivity Alert Days วันเตือนไม่ตอบสนอง ส่งการเตือนเมื่อไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อคำร้องขอหลังจากจำนวนวันทีกำหนด (0= ไม่มีการเตือน) ส่ง email เตือนเมื่อคำร้องขอนั้น เป็นการระบุว่าไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาแล้วเป็นจำนวนวันตามที่กำหนด InactivityAlertDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Days to keep Log จำนวนวันเก็บบันทึก จำนวนวันเก็บบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลเก่าอาจถูกลบ KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date last run ประมวลผลครั้งล่าสุด วันที่ที่ทำการประมวลผลครั้งสุดท้าย ประมวลผลครั้งล่าสุด เป็นการระบุเวลาครั้งสุดท้ายที่ทำการประมวลผลนี้ DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run ประมวลผลครั้งต่อไป วันที่ที่จะทำการประมวลผลครั้งต่อไป ประมวลผลครั้งต่อไป เป็นการระบุเวลาครั้งต่อไปที่จะทำการประมวลผลนี้ DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: การกำหนด เส้นทาง

ลักษณะ: การกำหนดเส้นทางคำร้องขอ


ช่วย Define the sequence of keywords and to whom the web and mail requests should be routed to.


ไฟล์:ต้วประมวลผลคำร้องขอ - การกำหนด เส้นทาง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Request Routing กำหนดเส้นทางคำร้องขอ กำหนดเส้นทางคำร้องขอโดยอัตโนมัติ null R_RequestProcessor_Route_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor ตัวประมวลผลคำร้องขอ ตัวประมวลผลสำหรับคำร้องขอ ตัวประมวลผลสำหรับคำร้องขอ R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Request Type ประเภทคำร้องขอ แบบของคำร้องขอ (เช่น คำถาม, คำตำหนิ, ..) แบบคำร้องขอ จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลและประเภทคำร้องขอ ทางเลือกคือการสอบถามบัญชี, การออกใบประกัน เป็นต้น R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Keyword คำหลัก คำหลักไม่สนใจอักษรใหญ่หรือเล็ก คำหลักไม่สนใจอักษรใหญ่หรือเล็ก สำหรับการเปรียบเทียบ ถ้ามีสองคำ, ทั้งสองคำนั้นต้องปรากฏอยู่ Keyword
character varying(60)
String
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: บันทึก

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:ต้วประมวลผลคำร้องขอ - บันทึก - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Processor ตัวประมวลผลคำร้องขอ ตัวประมวลผลสำหรับคำร้องขอ ตัวประมวลผลสำหรับคำร้องขอ R_RequestProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary โดยสรุป เนื้อหาโดยสรุปของคำร้องขอนี้ โดยสรุป อนุญาตให้ใส่ข้อมูลสรุปของคำร้องขอนี้เป็นอักษรได้อย่างอิสระ Summary
character varying(2000)
Text
Error ผิดพลาด มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการทำงาน null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference อ้างอิง อ้างอิงสำหรับข้อมูลนี้ อ้างอิง แสดงเลขที่เอกสารต้นทาง Reference
character varying(60)
String
Text Message ข้อความ ข้อความ null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา