ขอราคา (หน้าต่าง ID-315)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ขอราคา

ลักษณะ: จัดการคำขอราคา

ช่วย: จัดการ คำขอราคาที่จะส่งไปยังผู้จำหน่ายของหัวข้อในคำขอราคา หลังจากการเลือกผู้จำหน่าย, อาจจะเลือกสร้าง คำสั่งขาย หรือใบเสนอราคาให้ลูกค้า พร้อมกับ ใบสั่งซื้อให้ผู้จำหน่ายTAB: คำขอราคา

ลักษณะ: คำขอราคา


ช่วย Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)


ไฟล์:ขอราคา - คำขอราคา - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
RfQ คำขอราคา คำขอราคา คำขอราคา ที่จะถูกส่งไปยังผู้จำหน่ายสินค้าในหัวข้อคำขอราคา หลังจากการเลือกผู้จำหน่าย, ก็อาจจะเลือกสร้างคำสั่งขายหรือใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าและสร้างใบสั่งซื้อสำหรับผู้จำหน่ายสินค้า C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative พนักงานขาย พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัท พนักงานขาย แสดงพนักงานขายสำหรับเขตการขายนี้ พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
RfQ Topic หัวข้อขอราคา หัวข้อสำหรับการขอราคา หัวข้อขอราคา อนุญาตให้คุณการจัดการรายชื่อผู้บอกรับของผู้ที่มีศักยภาพจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อตอบสนองต่อคำขอราคา C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Type แบบคำขอราคา แบบคำขอราคา null QuoteType
character(1) NOT NULL
List
Quote All Quantities Quote All Quantities Suppliers are requested to provide responses for all quantities If selected, the response to the Request for Quotation needs to have a price for all Quantities IsQuoteAllQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quote Total Amt Quote Total Amt The respnse can have just the total amount for the RfQ If not selected, the resonse must be provided per line IsQuoteTotalAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invited Vendors Only ผู้จำหน่ายที่เชิญเท่านั้น เฉพาะผู้จำหน่ายที่ถูกเชิญเท่านั้นที่จะตอบใบคำขอราคาได้ คำขอราคา จะเห็นได้เฉพาะกับผู้จำหน่ายที่ได้รับเชิญเท่านั้น IsInvitedVendorsOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Responses Accepted รับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหตุผลของคำขอราคาได้รับการยอมรับหรือไม่ ถ้าถูกเลือก, ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับคำขอราคาได้รับการยอมรับ IsRfQResponseAccepted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Response Date วันที่ตอบสนอง วันที่ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันที่ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน DateResponse
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Work Start งานเริ่ม วันทีที่งาน (ถูกวางแผน) จะเริ่ม null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Delivery Days วันส่งมอบ จำนวนวัน (ตามแผน) จนถึงวันส่งมอบ null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete งานสมบูรณ์ วันที่ที่งาน (ถูกวางแผน) จะสมบูรณ์ null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Create & Invite สร้างและเชิญ สร้างคำขอราคา และเชิญผู้จำหน่าย สร้างคำขอราคา (ส่วนที่หายไป) และเลือกส่ง EMail เชิญ/ย้ำเตือน ให้ผู้จำหน่ายสินค้าตอบสนองต่อคำขอราคา PublishRfQ
character(1)
Button
Rank Responses จัดชั้นการตอบสนอง จัดชั้นการตอบสนองต่อคำขอราคาที่สมบูรณ์แล้ว การตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจะถูกจัดชั้นด้วย 999 ต่อจำนวน. การตอบสนองจำนวนจะถูกจัดชั้นในกลุ่มซึ่งกันและกันและการตอบสนองคำขอราคาดีที่สุดจะถูกปรับปรุง รายการตอบสนองจะถูกทำเครื่องหมายเป็น ผู้ชนะที่ถูกเลือก, ซึ่งจำนวนการจัดซื้อถูกเลือก

แล้วการจัดชั้นของการตอบสนองจำนวนทั้งหมดจะถูกบวกเพิ่มเข้าไปสำหรับการจัดชั้นรวมของการตอบสนอง การตอบสนองที่ได้การจัดชั้นต่ำที่สุดจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น ผู้ชนะที่ถูกเลือก

RankRfQ
character(1)
Button
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Margin % % กำไร กำไรสำหรับสินค้าหนึ่งๆ เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ % กำไร แสดงกำไรสำหรับสินค้านี้เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ของราคาขั้นต่ำและราคาขาย Margin
numeric
Number
Create Sales Order สร้างคำสั่งขาย สร้างคำสั่งขาย คำสั่งขายจะถูกสร้างขึ้นสำหรับบริษัทคู่ค้าธุรกิจที่ถูกใส่ชื่อเข้าไป รายการสั่งขายหนึ่งๆถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละจำนวนในรายการคำขอราคา ซึ่ง "จำนวนเสนอ" ถูกเลือก ถ้าไม่มีจำนวนในรายการคำขอราคา, จำนวนเงินที่เสนอจะถูกใส่เข้าไป (ไม่เป็น 0), ราคานั้นก็จะถูกใช้

ถ้าใส่กำไรไว้กับจำนวนในรายการคำขอราคาด้วย, กำไรนั้นจะเขียนทับกำไรทั่วไป กำไรนั้นเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้าไปกับจำนวนเงินตอบสนองดีที่สุด

CreateSO
character(1)
Button
Order คำสั่งขาย คำสั่งขาย คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป C_Order_ID
numeric(10)
Search
Create Purchase Order สร้างใบสั่งซื้อ สร้างใบสั่งซื้อสำหรับผู้ชนะคำขอราคา สร้างใบสั่งซื้อสำหรับการตอบสนองและรายการที่ถูกทำเครื่องหมายว่า ผู้ชนะซึ่งถูกเลือก โดยการใช้จำนวนจัดซื้อที่เลือก (จากจำนวนในรายการคำขอราคา) .ถ้าการตอบสนองหนึ่งถูกทำเครื่องหมายว่า ผู้ชนะซึ่งถูกเลือก, รายการทั้งหมดจะถูกสร้วงขึ้น (และผู้ชนะซึ่งถูกเลือกของการตอบสนองอื่นจะถูกตัดทิ้งไป) ถ้าไม่มีการตอบสนองที่ถูกทำเครื่องหมายว่า ผู้ชนะซึ่งถูกเลือก, รายการนั้นก็จะถูกใช้ CreatePO
character(1)
Button
Copy Lines คัดลอกรายการ คัดลอกรายการจากคำขอราคาอื่น null CopyLines
character(1)
Button
Close RfQ ปิดคำขอราคา ปิดคำขอราคาและการตอบสนอง ปิดคำขอราคาและการตอบสนองทั้งหมดของคำขอราคานั้น Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: รายการ

ลักษณะ: รายการคำขอราคา


ช่วย รายการคำขอราคา


ไฟล์:ขอราคา - รายการ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
RfQ Line รายการคำขอราคา รายการคำขอราคา รายการคำขอราคา C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ คำขอราคา คำขอราคา คำขอราคา ที่จะถูกส่งไปยังผู้จำหน่ายสินค้าในหัวข้อคำขอราคา หลังจากการเลือกผู้จำหน่าย, ก็อาจจะเลือกสร้างคำสั่งขายหรือใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าและสร้างใบสั่งซื้อสำหรับผู้จำหน่ายสินค้า C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Work Start งานเริ่ม วันทีที่งาน (ถูกวางแผน) จะเริ่ม null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days วันส่งมอบ จำนวนวัน (ตามแผน) จนถึงวันส่งมอบ null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete งานสมบูรณ์ วันที่ที่งาน (ถูกวางแผน) จะสมบูรณ์ null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
TAB: จำนวน

ลักษณะ: จำนวนในบรรทัดคำขอราคา


ช่วย Request for Quotation Line Quantity - You may request a quotation for different quantities


ไฟล์:ขอราคา - จำนวน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line รายการคำขอราคา รายการคำขอราคา รายการคำขอราคา C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric NOT NULL
Quantity
RfQ Quantity จำนวนคำขอราคา จำนวนที่จะถูกใช้เมื่อสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา เมื่อสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา, จะใช้จำนวนนี้ IsRfQQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Benchmark Price ราคากลาง ราคาที่จะใช้เปรียบเทียบกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน null BenchmarkPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Purchase Quantity จำนวนจัดซื้อ จำนวนนี้ถูกใช้ในใบสั่งซื้อสินค้าที่ส่งไปยังผู้จำหน่าย เมื่อมีการใช้จำนวนหลายจำนวนในคำขอราคา, จำนวนที่ถูกเลือกจะถูกใช้สำหรับการออกใบสั่งซื้อ ถ้าไม่มีการเลือกใดๆ จะใช้จำนวนต่ำที่สุด IsPurchaseQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Best Response Amount จำนวนเงินตอบสนองดีที่สุด จำนวนเงินตอบสนองดีที่สุด ถูกเติมเข้ามาโดยกระบวนการจัดชั้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน BestResponseAmt
numeric
Amount
Offer Quantity จำนวนข้อเสนอ จำนวนนี้จะถูกใช้ในข้อเสนอให้ลูกค้า เมื่อใช้หลายๆจำนวนในคำขอราคา, จำนวนที่ถูกเลือกจะถูกใช้สำหรับการออกข้อเสนอ ถ้าไม่มีจำนวนใดถูกเลือกไว้เลยจะใช้จำนวนขั้นต่ำ IsOfferQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Offer Amount จำนวนเงินข้อเสนอ จำนวนเงินของข้อเสนอ null OfferAmt
numeric
Amount
Margin % % กำไร กำไรสำหรับสินค้าหนึ่งๆ เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ % กำไร แสดงกำไรสำหรับสินค้านี้เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ของราคาขั้นต่ำและราคาขาย Margin
numeric
Number


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา