การคำนวนวัดผลงาน (หน้าต่าง ID-213)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การคำนวนวัดผลงาน

ลักษณะ: กำหนดวิธีที่คุณคำนวนเพื่อวัดผลงานของคุณ

ช่วย: กรุณาทดลองโปรแกรมใน SQL*Plus ก่อน โปรแกรมที่เลือกจำเป็นต้องส่งกลับค่าเดียว! ข้อจำกัดใดๆสำหรับ พิสัยวันที่, หน่วยงาน/สาขา, บริษัทคู่ค้า, สินค้า ควรจะถูกทำผ่านหน้าจอ "การวัดผลงาน" อันนี้เป็นการคำนวนทั่วไป โดยเหตุที่สิ่งนี้มีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับเท็คนิคในระดับหนึ่ง, ระบบจึงมีตัวอย่างกำหนดไว้ให้ดู 2-3 ตัวอย่างTAB: การคำนวน วัดผลงาน

ลักษณะ: การจัดการการคำนวนวัดผลงานของคุณ


ช่วย The Performance Measure Calculation defines how performance measures will be calculated. Please test the statement in SQL*Plus first. The select statement needs to return a single value! Any restrictions for Date range, Organizations, Business Partners, Products should be done via the "Performance Measure" window. This is the generic calculation. As this tends to be somewhat technical, the system has a few examples predefined.


ไฟล์:การคำนวนวัดผลงาน - การคำนวน วัดผลงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sql SELECT Select Clause SQL SELECT clause The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE SQL Where clause Fully qualified WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date Column คอลัมน์วันที่ คอลัมน์วันที่เต็มรูปแบบ คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่ที่จะถูกใช้เมื่อกำลังคำนวนการวัดนี้ DateColumn
character varying(60) NOT NULL
String
Org Column คอลัมน์หน่วยงาน/สาขา คอลัมน์หน่วยงาน/สาขาเขียนด้วยชื่อเต็ม (AD_Org_ID) คอลัมน์หน่วยงาน/สาขา แสดงหน่วยงาน/สาขาที่จะถูกใช้ในการคำนวนการวัดนี้ OrgColumn
character varying(60)
String
B.Partner Column คอลัมน์บริษัทคู่ค้า ชื่อเต็มของคอลัมน์บริษัทคู่ค้าหลัก (C_BPartner_ID) คอลัมน์บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้าที่จะใช้เมื่อคำนวนการวัดนี้ BPartnerColumn
character varying(60)
String
Product Column คอลัมน์สินค้า คอลัมน์สินค้าเขียนด้วยชื่อเต็ม (M_Product_ID) คอลัมน์สินค้า แสดงสินค้าที่จะถูกใช้ในขณะคำนวนการวัดนี้ ProductColumn
character varying(60)
String
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Key Column Key Column Key Column for Table null KeyColumn
character varying(60) NOT NULL
String


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา