โครงสร้างส่วนลด (หน้าต่าง ID-233)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: โครงสร้างส่วนลด

ลักษณะ: การจัดการโครงสร้างส่วนลดการค้า

ช่วย: โครงสร้างส่วนลด คำนวนจำนวนเปอร์ส่วนลดการค้าTAB: โครงสร้าง ส่วนลด

ลักษณะ: โครงสร้างส่วนลดการค้า


ช่วย โครงสร้างส่วนลดการค้า คำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้า


ไฟล์:โครงสร้างส่วนลด - โครงสร้าง ส่วนลด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discount Type แบบส่วนลด แบบของการคำนวนส่วนลดการค้า แบบของกระบวนการที่ถูกใช้เพื่อคำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้า DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Script สคริป สคริปภาษา Java เพื่อการคำนวนหาผลลัพท์ ใช้โปรแกรมภาษา Java เพื่อกำหนดผลลัพท์ของการคำนวน Script
character varying(2000)
Text
B.Partner Flat Discount ส่วนลดบริษัทคู่ค้าตายตัว ใช้ส่วนลดตายตัวที่กำหนดให้ตามระดับของบริษัทคู่ค้า สำหรับการคำนวนส่วนลด, ใช้ส่วนลดที่ถูกกำหนดให้ตามระดับของบริษัทคู่ค้า IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Flat Discount % % ส่วนลดคงที่ จำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดคงที่ null FlatDiscount
numeric
Number
Quantity based ตามจำนวน ส่วนลดการค้าแบ่งระดับตามจำนวน (ไม่ใช่มูลค่า) การคำนวนระดับส่วนลดการค้า เป็นไปตามจำนวนสินค้าในใบสั่งสินค้าไม่ใช่ตามมูลค่าจำนวนงินของใบสั่งสินค้านั้น IsQuantityBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accumulation Level ระดับสะสม ระดับสำหรับการคำนวนสะสม null CumulativeLevel
character(1)
List
Renumber จัดหมายเลขใหม่ จัดหมายเลขรายการส่วนลดใหม่ null Processing
character(1)
Button
TAB: ขั้นส่วนลด

ลักษณะ: ส่วนลดการค้า เป็นขั้นๆ


ช่วย null


ไฟล์:โครงสร้างส่วนลด - ขั้นส่วนลด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount Schema โครงสร้างส่วนลด โครงสร้างเพื่อการคำนวนจำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้า หลังการคำนวนราคา(มาตรฐาน), จำนวนเปอร์เซนต์ส่วนลดการค้าถูกคำนวนและใช้ลงในราคาสุดท้าย M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Category กลุ่มสินค้า ประเภทของสินค้ารายการนี้ แสดงประเภทซึ่งสินค้านี้สังกัดอยู่ กลุ่มสินค้านี้จะถูกใช้ในการกำหนดราคา M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Break Value มูลค่าแบ่งขั้น มูลค่าด้านต่ำของระดับแบ่งขั้นส่วนลดการค้า จำนวนหรือจำนวนเงินเริ่มต้นสำหรับระดับแบ่งขั้น BreakValue
numeric NOT NULL
Number
B.Partner Flat Discount ส่วนลดบริษัทคู่ค้าตายตัว ใช้ส่วนลดตายตัวที่กำหนดให้ตามระดับของบริษัทคู่ค้า สำหรับการคำนวนส่วนลด, ใช้ส่วนลดที่ถูกกำหนดให้ตามระดับของบริษัทคู่ค้า IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Break Discount % % ขั้นส่วนลด ส่วนลดการค้าเป็นเปอร์เซนต์สำหรับระดับขั้น ส่วนลดการค้าเป็นเปอร์เซนต์สำหรับระดับขั้น BreakDiscount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา