ตรวจสอบกระบวนการ (หน้าต่าง ID-332)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ตรวจสอบกระบวนการ

ลักษณะ: กระบวนการตรวจสอบที่ใช้

ช่วย: ข้อมูลตัวอย่างกระบวนการTAB: ตรวจสอบ การประมวลผล

ลักษณะ: ตรวจสอบการประมวลผลที่ใช้


ช่วย null


ไฟล์:ตรวจสอบกระบวนการ - ตรวจสอบ การประมวลผล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated ปรับปรุงเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง ฟิลด์ ปรับปรุงเมื่อ เป็นการระบุวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง Updated
timestamp without time zone
Date+Time
Process กระบวนการ กระบวนการ หรือ รายงาน ฟิลด์ กระบวนการ เป็นการระบุว่า เป็นกระบวนการ หรือ เป็นรายงาน จำเพาะหนึ่งๆในระบบ AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID รหัสข้อมูล รหัสข้อมูลภายในโดยตรง รหัสข้อมูล เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะภายในของข้อมูล โปรดสังเกตว่าการขยายข้อมูลอาจจะไม่สำเร็จสำหรับ ใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้ และการส่งสินค้า/การรับสินค้า ในขณะบางครั้งที่ไม่ทราบแบบคำสั่งขาย Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Integer
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Error Msg ข้อความผิดพลาด null null ErrorMsg
character varying(2000)
String
Result ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่ทำกับคำร้องขอนี้ Result
numeric(10)
Integer
Processing กำลังประมวลผล null null IsProcessing
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: ตรวจสอบ พารามิเตอร์

ลักษณะ: ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของการประมวลผล


ช่วย null


ไฟล์:ตรวจสอบกระบวนการ - ตรวจสอบ พารามิเตอร์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Instance ตัวอย่างกระบวนการ ตัวอย่างของกระบวนการ null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
ID
Parameter Name ชื่อพารามิเตอร์ null null ParameterName
character varying(60)
String
Info ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบรรทัดเอกสาร Info
character varying(60)
String
Info To ข้อมูลถึง null null Info_To
character varying(60)
String
Process String ตัวอักษรกระบวนการ พารามิเตอร์ของกระบวนการ null P_String
character varying(255)
String
Process String To P_String_To null null P_String_To
character varying(255)
String
Process Date วันที่ประมวลผล พารามิเตอร์ของการประมวลผล null P_Date
timestamp without time zone
Date+Time
Process Date To ประมวลผลถึงวันที่ พารามิเตอร์ของการประมวลผล null P_Date_To
timestamp without time zone
Date+Time
Process Number หมายเลขกระบวนการ พารามิเตอร์ของกระบวนการ null P_Number
numeric
Number
Process Number To ประมวลผลถึงหมายเลข พารามิเตอร์ของการประมวลผล null P_Number_To
numeric
Number
TAB: บันทึก

ลักษณะ: บันทึกการประมวลผล


ช่วย null


ไฟล์:ตรวจสอบกระบวนการ - บันทึก - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Process Instance ตัวอย่างกระบวนการ ตัวอย่างของกระบวนการ null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Log บันทึก null null Log_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process ID รหัสกระบวนการ null null P_ID
numeric(10)
ID
Process Date วันที่ประมวลผล พารามิเตอร์ของการประมวลผล null P_Date
timestamp without time zone
Date
Process Number หมายเลขกระบวนการ พารามิเตอร์ของกระบวนการ null P_Number
numeric
Number
Process Message ข้อความกระบวนการ null null P_Msg
character varying(2000)
String
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID รหัสข้อมูล รหัสข้อมูลภายในโดยตรง รหัสข้อมูล เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะภายในของข้อมูล โปรดสังเกตว่าการขยายข้อมูลอาจจะไม่สำเร็จสำหรับ ใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้ และการส่งสินค้า/การรับสินค้า ในขณะบางครั้งที่ไม่ทราบแบบคำสั่งขาย Record_ID
numeric(10)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา