เวิร์คโฟล (หน้าต่าง ID-113)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: เวิร์คโฟล

ลักษณะ: การจัดการเวิร์คโฟล

ช่วย: หน้าจอเวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลในระบบ, ระดับการเข้าถึงสำหรับเวิร์คโฟลและโหนด หรือ ขั้นตอนภายในเวิร์คโฟลนั้นTAB: เวิร์คโฟล

ลักษณะ: ให้นิยามเวิร์คโฟล


ช่วย แท็บเวิร์คโฟลให้นิยามเวิร์คโฟลในระบบ


ไฟล์:เวิร์คโฟล - เวิร์คโฟล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
text
Text Long
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นนี้ยังเป็น Beta Beta ฟังก์ชั่น นี้ยังไม่ได้ถูกทดสอบอย่างเต็มที่ หรือยังไม่สมบูรณ์ IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Type ประเภทเวิร์คโฟล แบบของเวิร์คโฟล แบบของเวิร์คโฟลกำหนดวิธีเริ่มเวิร์คโฟล WorkflowType
character(1) NOT NULL
List
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Document Value Logic ลอจิกค่าเอกสาร ลอจิกเพื่อกำหนด การเริ่มต้นเวิร์คโฟล - ถ้าเป็นจริง, กระบวนการเวิร์คโฟลจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับเอกสารนั้น null DocValueLogic
character varying(2000)
String
Data Access Level ระดับเข้าถึงข้อมูล ระดับการเข้าถึงที่ต้องการ เป็นการระบุระดับการเข้าถึง ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลหรือการประมวลผลนี้ AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible รับผิดชอบเวิร์คโฟล รับผิดชอบสำหรับการทำเวิร์คโฟล ความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับเวิร์คโฟลนั้นอยู่ที่ผู้ใช้ตัวจริง รับผิดชอบเวิร์คโฟลนี้ ช่วยกำหนดวิธีที่จะหาผู้ใช้ตัวจริงนั้นได้ AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority ความเร่งด่วน เป็นการระบุว่าคำร้องขอนี้มีความเร่งด่วน สูง,กลาง หรือต่ำ ความเร่งด่วน แสดงความสำคัญของคำร้องขอนี้ Priority
numeric(10)
Integer
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to มีผลถึง มีผลรวมถึงวันที่นี้ (วันสุดท้าย) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันสุดท้ายของช่วงพิสัยวันที่ ValidTo
timestamp without time zone
Date
Publication Status สถานะการเผยแพร่ Status of Publication Used for internal documentation PublishStatus
character(1) NOT NULL
List
Version เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นของนิยามของตาราง เวอร์ชั่น แสดงเวอร์ชั่นของนิยามตารางนี้ Version
numeric(10) NOT NULL
Integer
Author ผู้เขียน ผู้เขียน/ผู้สร้าง ของ Entity null Author
character varying(20) NOT NULL
String
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Node โหนดเริ่มต้น Workflow Node, step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Processor ตัวประมวลผลเวิร์คโฟล ตัวบริการประมวลผลเวิร์คโฟล ตัวบริการประมวลผลเวิร์คโฟล AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Unit หน่วยระยะเวลา หน่วยของระยะเวลา หน่วยที่จะกำหนดความยาวของเวลาสำหรับการทำงาน DurationUnit
character(1)
List
Duration Limit ขีดจำกัดระยะเวลา ระยะเวลาไม่เกินในหน่วยระยะเวลา ระยเวลาไม่เกิน (วิกฤต) เพื่อวัตถุประสงค์การบริหารเวลา (เช่น เริ่มต้นกระบวนการยกระดับ, เป็นต้น) ในหน่วยระยะเวลา Limit
numeric(10)
Integer
Duration ระยะเวลา ระยะเวลาปกติในหน่วยระยะเวลา ระยะเวลาเป้าหมาย (ปกติ) ของเวลาสำหรับการทำงาน Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost ต้นทุน ข้อมูลต้นทุน null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time เวลาทำงาน เวลาทำการจำลองเวิร์คโฟล จำนวนเวลาที่ผู้ทำกิจกรรมที่จำเป็นในการทำงานในหน่วยของระยะเวลา WorkingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Waiting Time เวลาคอย เวลาคอยในการจำลองเวิร์คโฟล จำนวนของเวลาที่จำเป็นในการเตรียมการทำงานในหน่วยของระยะเวลา WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Validate Workflow ตรวจสอบเวิร์คโฟล ตรวจสอบว่าเวิร์คโฟลนี้ถูกต้องหรือไม่ (จำกัดการตรวจสอบ) ValidateWorkflow
character(1)
Button
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การแปลเวิร์คโฟล

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:เวิร์คโฟล - การแปลเวิร์คโฟล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow เวิร์คโฟล เวิร์คโฟล หรือ การรวมกันของงาน ฟิลด์เวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลจำเพาะในระบบ AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
text
Text Long
TAB: การเข้าถึง

ลักษณะ: การเข้าถึงกระแสงาน


ช่วย The Workflow Access Tab defines the Roles who have access to this Workflow.


ไฟล์:เวิร์คโฟล - การเข้าถึง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow เวิร์คโฟล เวิร์คโฟล หรือ การรวมกันของงาน ฟิลด์เวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลจำเพาะในระบบ AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write อ่าน/เขียน ฟิลด์เป็นชนิด อ่าน/เขียน อ่าน/เขียน แสดงว่าฟิลด์นี้อาจจะถูกอ่านและปรับปรุงได้ IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: ชุด

ลักษณะ: ชุดทำธุรกรรมกระแลงาน


ช่วย ชุดทำงานกระแสงาน เป็นสื่งที่เลือกได้และอนุญาตให้ทำงานทั้งหมดได้ในคำสั่งเดียว ถ้ามีงานในขั้นตอนใด (กิจกรรมใน โหนด ) ล้มเหลวงานทั้งหมดจะถูกย้อนกลับ


ไฟล์:เวิร์คโฟล - ชุด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Workflow Block กลุ่มเวิร์คโฟล กลุ่มการกระทำธุรกรรมเวิร์คโฟล กลุ่มการกระทำธุรกรรมเวิร์คโฟล เป็นทางเลือกและอนุญาตให้ทำงานทั้งหมดได้ในธุรกรรมเดียว ถ้ามีขั้นตอนใด (กิจกรรมในโหนด) ล้มเหลว, งานทั้งหมดก็จะถูกย้อนกลับ AD_WF_Block_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow เวิร์คโฟล เวิร์คโฟล หรือ การรวมกันของงาน ฟิลด์เวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลจำเพาะในระบบ AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: โหนด

ลักษณะ: ให้นิยาม โหนด กระแสงาน


ช่วย แท็บ โหนด ให้นิยามแต่ละ โหนด หรือ ขั้นตอนในหน้าจอนี้


ไฟล์:เวิร์คโฟล - โหนด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow เวิร์คโฟล เวิร์คโฟล หรือ การรวมกันของงาน ฟิลด์เวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลจำเพาะในระบบ AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
text
Text Long
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained ดูแลโดยส่วนกลาง ข้อมูลได้รับการจัดการในตารางองค์ประกอบระบบ เลือก ดูแลโดยส่วนกลาง แสดงว่า ชื่อ, คำบรรยายและช่วยเหลือ จะได้รับการการจัดการในตาราง 'องค์ประกอบระบบ' หรือ ตาราง 'หน้าจอ' IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible รับผิดชอบเวิร์คโฟล รับผิดชอบสำหรับการทำเวิร์คโฟล ความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับเวิร์คโฟลนั้นอยู่ที่ผู้ใช้ตัวจริง รับผิดชอบเวิร์คโฟลนี้ ช่วยกำหนดวิธีที่จะหาผู้ใช้ตัวจริงนั้นได้ AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority ความเร่งด่วน เป็นการระบุว่าคำร้องขอนี้มีความเร่งด่วน สูง,กลาง หรือต่ำ ความเร่งด่วน แสดงความสำคัญของคำร้องขอนี้ Priority
numeric(10)
Integer
Start Mode วิธีเริ่มต้น วิธีเริ่มต้นกิจกรรมเวิร์คโฟล วิธีสั่งให้กิจกรรมหนึ่งทำงานอัตโนมัติ คือ ระบบสั่งทำงาน, ทำด้วยมือ คือ สั่งทำงานโดยผู้ใช้ StartMode
character(1)
List
Finish Mode วิธีสิ้นสุด วิธีสิ้นสุดกิจกรรมเวิร์คโฟล วิธีที่ระบบทำงานในขณะสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม อัตโนมัติ หมายความว่า กลับ(return)เมื่อโปรแกรมใช้งานที่ถูกเรียกใช้นั้นสิ้นสุดการควบคุม - ทำด้วยมือ หมายความว่า ผู้ใช้สั่งหยุดกิจกรรมนั้นอย่างจงใจ FinishMode
character(1)
List
Join Element Join Element Semantics for multiple incoming Transitions Semantics for multiple incoming Transitions for a Node/Activity. AND joins all concurrent threads - XOR requires one thread (no synchronization). JoinElement
character(1) NOT NULL
List
Split Element แยกองค์ประกอบ Semantics for multiple outgoing Transitions Semantics for multiple outgoing Transitions for a Node/Activity. AND represents multiple concurrent threads - XOR represents the first transition with a true Transaition condition. SplitElement
character(1) NOT NULL
List
Action ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะทำ ฟิลด์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นกล่องรายการแสดง (drop down list) ซึ่งแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะกระทำสำหรับรายการเมนูนี้ Action
character(1) NOT NULL
List
Image ภาพ ภาพของระบบหรือ icon null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Window หน้าจอ หน้าจอใส่ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล ฟิลด์หน้าจอแสดงหน้าจอจำเพาะหนึ่งในระบบ AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form ฟอร์มพิเศษ ฟอร์มพิเศษ ฟิลด์ ฟอร์มพิเศษ แสดงฟอร์มพิเศษจำเพาะในระบบ AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name ชื่อคุณสมบัติ ชื่อของคุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ของคุณสมบัติ AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value ค่าคุณสมบัติ ค่าของคุณสมบัติ null AttributeValue
character varying(60)
String
EMail Recipient EMail Recipient Recipient of the EMail null EMailRecipient
character(1)
List
EMail Address Email Electronic Mail Address Email Address คือ รหัส Email สำหรับผู้ใช้นี้และควรจะถูกต้องสมบูรณ์ (เช่น joe.smith@company.com) Email Address นี้จะถูกใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นบริการตนเองจากเว็บ EMail
character varying(60)
String
Mail Template แผ่นแบบ Mail แผ่นแบบข้อความสำหรับการส่ง Mail แผ่นแบบ Mail แสดงแผ่นแบบ Mailสำหรับข้อความตอบกลับ R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Limit ขีดจำกัดระยะเวลา ระยะเวลาไม่เกินในหน่วยระยะเวลา ระยเวลาไม่เกิน (วิกฤต) เพื่อวัตถุประสงค์การบริหารเวลา (เช่น เริ่มต้นกระบวนการยกระดับ, เป็นต้น) ในหน่วยระยะเวลา Limit
numeric(10) NOT NULL
Integer
OS Task งาน OS งานของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ฟิลด์ งาน แสดงงานของ Operating System ระบบ AD_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow เวิร์คโฟล เวิร์คโฟลหรืองาน ฟิลด์เวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลจำเพาะ เวิร์คโฟลคือกลุ่มของงานที่สัมพันธ์กัน ในลำดับที่กำหนดไว้แล้ว และอาจรวมการอนุมัติต่างๆไว้ด้วย Workflow_ID
numeric(10)
Table
Subflow Execution การทำเวิร์คโฟลย่อย วิธีที่เวิร์คโฟลย่อยจะถูกสั่งทำงาน null SubflowExecution
character(1)
List
Process กระบวนการ กระบวนการ หรือ รายงาน ฟิลด์ กระบวนการ เป็นการระบุว่า เป็นกระบวนการ หรือ เป็นรายงาน จำเพาะหนึ่งๆในระบบ AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Action สถานะเอกสาร สถานะเป้าหมายของเอกสาร คุณจะพบสถานะปัจจุบันในฟิลด์ สถานะเอกสาร ทางเลือกจะถูกแสดงออกมาใน popup DocAction
character(2)
List
Wait Time เวลาคอย เวลาเป็นนาทีที่จะคอย (หลับ) เวลาเป็นนาทีที่จะหยุดพัก (หลับ) WaitTime
numeric(10)
Integer
Dynamic Priority Unit หน่วยความเร่งด่วน เปลี่ยนความเร่งด่วนเมื่อกิจกรรมถูกหยุดพักคอยผู้ใช้ เริ่มต้นด้วยระดับความสำคัญของ กระบวนการ/โหนด, ความสำคัญของกิจกรรมที่ถูกหยุดพักสามารถถูกเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น +5 ทุกๆ 10 นาที DynPriorityUnit
character(1)
List
Dynamic Priority Change เปลี่ยนความเร่งด่วน เปลี่ยนความเร่งด่วนเมื่อกิจกรรมถูกหยุดพักคอยผู้ใช้ เริ่มต้นด้วยระดับความสำคัญของ กระบวนการ/โหนด, ความสำคัญของกิจกรรมที่ถูกหยุดพักสามารถถูกเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น +5 ทุกๆ 10 นาที DynPriorityChange
numeric
Number
Duration ระยะเวลา ระยะเวลาปกติในหน่วยระยะเวลา ระยะเวลาเป้าหมาย (ปกติ) ของเวลาสำหรับการทำงาน Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost ต้นทุน ข้อมูลต้นทุน null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time เวลาทำงาน เวลาทำการจำลองเวิร์คโฟล จำนวนเวลาที่ผู้ทำกิจกรรมที่จำเป็นในการทำงานในหน่วยของระยะเวลา WorkingTime
numeric(10)
Integer
Waiting Time เวลาคอย เวลาคอยในการจำลองเวิร์คโฟล จำนวนของเวลาที่จำเป็นในการเตรียมการทำงานในหน่วยของระยะเวลา WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: พารามิเตอร์

ลักษณะ: พารามิเตอร์ ของโหนดกระแสงาน


ช่วย พารามิเตอร์ สำหรับการทำงานของโหนดกระแสงาน


ไฟล์:เวิร์คโฟล - พารามิเตอร์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Workflow Node Parameter พารามิเตอร์โหนดเวิร์คโฟล พารามิเตอร์การทำงานโหนดเวิร์คโฟล พารามิเตอร์สำหรับการทำงานของโหนดเวิร์คโฟล AD_WF_Node_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node โหนด โหนดของเวิร์คโฟล, ขั้นตอน หรือ กระบวนการ โหนดของเวิร์คโฟล แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการเฉพาะหนึ่งๆในเวิร์คโฟล AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameter พารามิเตอร์กระบวนการ null null AD_Process_Para_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name ชื่อคุณสมบัติ ชื่อของคุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ของคุณสมบัติ AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value ค่าคุณสมบัติ ค่าของคุณสมบัติ null AttributeValue
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: การแปล โหนด

ลักษณะ: การแปล โหนด


ช่วย null


ไฟล์:เวิร์คโฟล - การแปล โหนด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node โหนด โหนดของเวิร์คโฟล, ขั้นตอน หรือ กระบวนการ โหนดของเวิร์คโฟล แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการเฉพาะหนึ่งๆในเวิร์คโฟล AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
text
Text Long
TAB: โหนด ต่อไป

ลักษณะ: โหนดต่อไป


ช่วย The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow.


ไฟล์:เวิร์คโฟล - โหนด ต่อไป - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Node Transition การเปลี่ยนโหนด การเปลี่ยนโหนดเวิร์คโฟล แท็บโหนดต่อไป ให้นิยามลำดับของโหนดหรือ ขั้นตอนในเวิร์คโฟล AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node โหนด โหนดของเวิร์คโฟล, ขั้นตอน หรือ กระบวนการ โหนดของเวิร์คโฟล แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการเฉพาะหนึ่งๆในเวิร์คโฟล AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node โหนดต่อไป โหนดต่อไปในลำดับงาน โหนดต่อไป แสดงขั้นหรืองานต่อไปในเวิร์คโฟลนี้ AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow เวิร์คโฟลผู้ใช้มาตรฐาน เวิร์คโฟลมาตรฐานที่ผู้ใช้อนุมัติด้วยมือเองได้ ถ้าถูกเลือก, เฉพาะเอกสารที่มีสถานะค้าง (ร่าง, ระหว่างดำเนินการ, อนุมัติแล้ว, ปฏิเสธแล้ว, ไม่ถูกต้อง) และการกระทำมาตรฐานของผู้ใช้ (เตรียม, สมบูรณ์, อนุมัติ, ปฏิเสธ) จะดำเนินการต่อไปได้ ใช้เลือกนี้เพื่อป้องกันการที่ต้องให้นิยามรายละเอียดวิธีประมวผลอัตโนมัติ (ปลดล็อค, ทำให้ใช้ไม่ได้, ลงบัญชี, ทำให้ทำงานได้ใหม่) และเมื่อเอกสารถูกปิดสำหรับสำหรับการกระทำปกติของผู้ใช้ (สมบูรณ์แล้ว, กำลังคอย, ปิดแล้ว, ยกเลิกแล้ว, ย้อนกลับแล้ว) IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transition Code รหัสการเปลี่ยนแปลง รหัสมีผลลัพธ์เป็น จริง หรือ ไม่จริง คำสั่ง การเปลี่ยนแปลง (transition) จะทำงาน, ถ้ารหัสผลลัพธ์เป็น จริง (TRUE) (หรือว่าง) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: โหนด ที่แล้ว

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:เวิร์คโฟล - โหนด ที่แล้ว - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Node Transition การเปลี่ยนโหนด การเปลี่ยนโหนดเวิร์คโฟล แท็บโหนดต่อไป ให้นิยามลำดับของโหนดหรือ ขั้นตอนในเวิร์คโฟล AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node โหนด โหนดของเวิร์คโฟล, ขั้นตอน หรือ กระบวนการ โหนดของเวิร์คโฟล แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการเฉพาะหนึ่งๆในเวิร์คโฟล AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node โหนดต่อไป โหนดต่อไปในลำดับงาน โหนดต่อไป แสดงขั้นหรืองานต่อไปในเวิร์คโฟลนี้ AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Transition Code รหัสการเปลี่ยนแปลง รหัสมีผลลัพธ์เป็น จริง หรือ ไม่จริง คำสั่ง การเปลี่ยนแปลง (transition) จะทำงาน, ถ้ารหัสผลลัพธ์เป็น จริง (TRUE) (หรือว่าง) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow เวิร์คโฟลผู้ใช้มาตรฐาน เวิร์คโฟลมาตรฐานที่ผู้ใช้อนุมัติด้วยมือเองได้ ถ้าถูกเลือก, เฉพาะเอกสารที่มีสถานะค้าง (ร่าง, ระหว่างดำเนินการ, อนุมัติแล้ว, ปฏิเสธแล้ว, ไม่ถูกต้อง) และการกระทำมาตรฐานของผู้ใช้ (เตรียม, สมบูรณ์, อนุมัติ, ปฏิเสธ) จะดำเนินการต่อไปได้ ใช้เลือกนี้เพื่อป้องกันการที่ต้องให้นิยามรายละเอียดวิธีประมวผลอัตโนมัติ (ปลดล็อค, ทำให้ใช้ไม่ได้, ลงบัญชี, ทำให้ทำงานได้ใหม่) และเมื่อเอกสารถูกปิดสำหรับสำหรับการกระทำปกติของผู้ใช้ (สมบูรณ์แล้ว, กำลังคอย, ปิดแล้ว, ยกเลิกแล้ว, ย้อนกลับแล้ว) IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: เงื่อนไข

ลักษณะ: Workflow Node Transition Condition


ช่วย Optional restriction of transition of one node to the next


ไฟล์:เวิร์คโฟล - เงื่อนไข - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Transition Condition เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงโหนดในเวิร์คโฟล ข้อกำหนดแบบเป็นทางเลือก สำหรับการเปลี่ยนจากโหนดหนึ่งไปยังโหนดต่อไป AD_WF_NextCondition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Transition การเปลี่ยนโหนด การเปลี่ยนโหนดเวิร์คโฟล แท็บโหนดต่อไป ให้นิยามลำดับของโหนดหรือ ขั้นตอนในเวิร์คโฟล AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
And/Or และ/หรือ การปฏิบัติการทางตรรก: AND หรือ OR null AndOr
character(1) NOT NULL
List
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation ปฏิบัติการ ปฏิบัติการเปรียบเทียบ null Operation
character(2) NOT NULL
List
Value ค่า ค่าเงื่อนไข null Value
character varying(40) NOT NULL
String
Value To ไปเป็นค่า ไปเป็นค่า null Value2
character varying(40)
String
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา