โครงสร้างบัญชี (หน้าต่าง ID-125)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: โครงสร้างบัญชี

ลักษณะ: การจัดการโครงสร้างบัญชี - การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อคุณ login ใหม่อีกครั้ง

ช่วย: หน้าจอโครงสร้างบัญชี กำหนดวิธีการบัญชีและองค์ประกอบบัญชีที่จะประกอบกันเป็นโครงสร้างบัญชี, สร้างและสั่งงานองค์ประกอบในบัญชีโดยละเอียดสำหรับ บริษัทคู่ค้า, สินค้า, ที่ตั้ง เป็นต้น ทบทวนและเปลี่ยนบัญชีแยกประเภท และบัญชีมาตรฐาน บัญชีจริงที่ใช้ในการทำธุรกรรมขึ้นกับหน่วยงาน/สาขาที่ทำงาน; ข้อมูลส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากเนื้อหาTAB: โครงสร้าง บัญชี

ลักษณะ: นิยามโครงสร้างบัญชีของตุณ


ช่วย แท็บ โครงสร้างบัญชี ให้นิยามการควบคุมที่ใช้สำหรับการบัญชี แต่ละหน่วยงานจะเลือกโครงสร้างหนี่งอันเพื่อจะใช้


ไฟล์:โครงสร้างบัญชี - โครงสร้าง บัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP GAAP หลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป GAAP เป็นการระบุหลักการบัญชีที่โครงสร้างบัญชีนี้ใช้ GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Commitment Type Create Commitment and/or Reservations for Budget Control The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Reservation is created when posting Requisitions. This is used for budgetary control. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Accrual เป็นการระบุว่าจะใช้บัญชีแบบ Accrual หรือ Cash เลือก Accrual เป็นการระบุว่าโครงสร้างบัญชีนี้จะใช้บัญชีแบบ accrual หรือ cash วิธี Accrual จะรับรู้รายได้เมื่อสินค้าหรือบริการถูกส่งมอบ วิธี Cash จะรับรู้รายได้เมื่อได้รับการจ่ายเงิน IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method วิธีคิดต้นทุน เป็นการระบุวิธีที่จะคำนวนต้นทุน วิธีคิดต้นทุน เป็นการระบุวิธีที่จะคำนวนต้นทุน (มาตรฐาน, เฉลี่ย) CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type ชนิดต้นทุน ชนิดของต้นทุน null M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS Adjust COGS Adjust Cost of Good Sold For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control ควบคุมรอบบัญชีอัตโนมัติ ถ้าถูกเลือก, รอบบัญชีต่างๆ จะถูกเปิดและปิดโดยอัตโนมัติ ในการควบคุมรอบบัญชีอัตโนมัติ, รอบบัญชีจะถูกเปิดและปิดตามวันที่ปัจจุบัน ถ้าเลือกการทำงาน แบบทำด้วยมือ, คุณต้องเปิดและปิดรอบบัญชีอย่างชัดแจ้งเอง AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period รอบบัญชี รอบบัญชีตามปฏิทิน รอบบัญชี เป็นการระบุช่วงเวลาเฉพาะหนึ่งๆในปฏิทิน C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days จำนวนวันย้อนหลัง จำนวนของวันที่จะสามารถลงบัญชีย้อนหลังได้ (ตามวันที่ระบบ) ถ้าการควบคุมรอบบัญชีอัตโนมัติทำงาน, รอบบัญชีปัจจุบันจะถูกคำนวนตามวันที่ระบบและคุณสามารถลงบัญชีของทุกวันในรอบบัญชีปัจจุบันนั้นได้ จำนวนวันย้อนหลัง ช่วยให้ลงบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมาแล้วได้ เช่น วันนี้เป็น วันที่ 15 พค. และจำนวนวันย้อนหลังถูกกำหนดไว้ที่ 30, คุณจะสามารถลงบัญชีย้อนหลังไปได้ถึงวันที่ 15 เมย. Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days จำนวนวันล่วงหน้า จำนวนของวันที่จะสามารถลงบัญชีในวันที่ล่วงหน้าได้ (ตามวันที่ระบบ) ถ้าการควบคุมรอบบัญชีอัตโนมัติทำงาน, รอบบัญชีปัจจุบันจะถูกคำนวนตามวันที่ระบบและคุณสามารถลงบัญชีของทุกวันในรอบบัญชีปัจจุบันนั้นได้ จำนวนวันล่วงหน้า ช่วยให้ลงบัญชีในรอบบัญชีล่วงหน้านั้นได้ เช่น วันนี้เป็น วันที่ 15 เมย. และจำนวนวันล่วงหน้าถูกกำหนดไว้ที่ 30, คุณจะสามารถลงบัญชีไปได้ถึงวันที่ 15 พค. Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator ตัวแยกองค์ประกอบ ตัวแยกองค์ประกอบ ตัวแยกองค์ประกอบให้นิยามตัวแบ่งที่จะถูกพิมพ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้าง Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias ใช้ชื่อเรียกบัญชี ความสามารถที่จะเลือก การรวมบัญชี (บางส่วน) โดยใช้ชื่อเรียก เลือก ชื่อเรียก บ้งชี้ว่า การรวมบัญชี จะถูกเลือกได้โดยการใช้ชื่อเรียกที่กำหนดไว้หรือคำย่อ HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount ลงบัญชีส่วนลดการค้า สร้างการลงบัญชีสำหรับส่วนลดการค้า ถ้าใบแจ้งหนี้มีพื้นฐานอยู่บนรายการพร้อมกับราคาขายปลีก, จำนวนเงินตามราคาขายปลีกและส่วนลดจะถูกบันทึกลงบัญชีแทนที่จะเป็นจำนวนเงินสุทธิ

ตัวอย่าง: จำนวน 10 - ราคาขายปลีก: 20 - ราคาขายจริง: 17 ถ้าเลือกเลือกนี้ รายการแจ้งหนี้ขาย 200 จะถูกบันทึกลงบัญชีรายได้สินค้า และ บันทึก 30 ลงบัญชีส่วนลดที่ให้ - แทนที่จะบันทึก 170 ลงบัญชีรายได้สินค้า ลักษณะเดียวกันนี้ก็ใช้ได้กับใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายด้วย

IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Tax Correction Type of Tax Correction Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Explicit Cost Adjustment Post the cost adjustment explicitly If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Only Organization Create posting entries only for this organization When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Allow Negative Posting Allow to post negative accounting values null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default Create GL/Default Copy matching account element values from existing Accounting Schema Create the GL and Default accounts for this accounting schema and copy matching account element values. Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Post if Clearing Equal This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No
TAB: องค์ประกอบ โครงสร้างบัญชี

ลักษณะ: กำหนดองค์ประกอบของโครงสร้างบัญชีของคุณ


ช่วย แท็บ องค์ประกอบโครงสร้างบัญชี ให้นิยามองค์ประกอบต่างๆซึ่งรวมกันเป็นค่าสำคัญของบัญชี ชื่อซึ่งถูกนิยามไว้จะแสดงผลในเอกสาร พร้อมกันนั้นลำดับขององค์ประกอบ, สถานะดุลบัญชี, สถานะการบังคับ ก็จะถูกบ่งชี้ไว้ด้วย


ไฟล์:โครงสร้างบัญชี - องค์ประกอบ โครงสร้างบัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Acct.Schema Element องค์ประกอบโครงสร้างบัญชี null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type ประเภท ประเภทขององค์ประกอบ (บัญชี หรือ ผู้ใช้กำหนด) ประเภทองค์ประกอบ แสดงว่าองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบบัญชี หรือองค์ประกอบผู้ใช้กำหนด ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element องค์ประกอบ องค์ประกอบทางการบัญชี องค์ประกอบบัญชี เป็นการระบุชนิดบัญชีอย่างจำเพาะเจาะจง องค์ประกอบบัญชีนี้เรีบกกันโดยทั่วไปว่า ผังบัญชี (Chart of Accounts) C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced ปรับดุลบัญชี null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory จำเป็น จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในคอลัมน์นี้ ฟิลด์ต้องมีค่าเพื่อให้ข้อมูลถูกบันทึกลงฐานข้อมูลได้ IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization หน่วยงาน/สาขา Entity ที่เป็นหน่วยงาน/สาขาในบริษัทนี้ หน่วยงาน/สาขา เป็นหน่วยหนึ่งของบริษัทของคุณหรือนิติบุคคล - ตัวอย่างเช่น ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี สามารถจะเป็น บัญชีธรรมชาติ หรือ ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้ C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address ที่อยู่ ที่ตั้ง หรือ ที่อยู่ ฟิลด์ ที่ตั้ง / ที่อยู่ แสดงที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขา C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region เขตการขาย เขตครอบคุมการขาย เขตการขาย แสดงพื้นที่ครอบคลุมเขตการขายจำเพาะ C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: บัญชี แยกประเภท

ลักษณะ: บัญชีสำหรับบัญชีแยกประเภท


ช่วย แท็บ บัญชีแยกประเภท ให้นิยามการจัดการข้อผิดพลาดและยอดคงเหลือที่จะใช้ และบัญชีที่จำเป็นสำหรับการบันทึกลงบัญชีแยกประแภท


ไฟล์:โครงสร้างบัญชี - บัญชี แยกประเภท - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing ใช้ Suspense Balancing null null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct บัญชี Suspense Balancing null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing ใช้ดุลสกุลเงิน null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct บัญชีดุลสกุลเงิน บัญชีที่จะใช้เมื่อสกุลเงินไม่ได้ดุล บัญชีดุลสกุลเงิน แสดงบัญชีที่จะใช้เมื่อสกุลเงินไม่ได้ดุล (โดยทั่วไปจะเกิดจากการปัดเศษ) CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct บัญชีรายการจ่ายระหว่างบริษัท บัญชีรายการจ่ายระหว่างบริษัท บัญชีรายการรับระหว่างบริษัท บ่งชีบัญชีซึ่งแสดงเงินที่หน่วยงาน/สาขานี้เป็นหนี้หน่วยงาน/สาขาอื่น IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct บัญชีรายการรับระหว่างบริษัท บัญชีรายการรับระหว่างบริษัท บัญชีรายการรับระหว่างบริษัท บ่งชีบัญชีซึ่งแสดงเงินที่หน่วยงาน/สาขาอื่นเป็นหนี้หน่วยงาน/สาขานี้ IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset ชดเชยความแปรปรวนราคาซื้อ บัญชีชดเชยความแปรปรวนราคาซื้อ บัญชีชดเชยสำหรับค่าความแปรปรวนราคาซื้อของต้นทุนมาตรฐาน บัญชีตรงกันข้ามคือความแปรปรวนราคาซื้อสินค้า PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Commitment Offset Budgetary Commitment Offset Account The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: ปริยาย

ลักษณะ: บัญชีโดยปริยาย


ช่วย แท็บ ปริยาย แสดงบัญชีโดยปริยายสำหรับโครงสร้างบัญชีหนึ่งๆ ค่าเหล่านี้จะแสดงผลเมื่อเปิดเอกสารใหม่ขึ้น ผู้ใช้สามารถเขียนทับค่าปริยายเหล่านี้ในเอกสารนั้นได้


ไฟล์:โครงสร้างบัญชี - ปริยาย - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables ลูกหนี้การค้า บัญชีสำหรับลูกหนี้การค้า บัญชีลูกหนี้ลูกค้าแสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกธุรกรรมสำหรับรายการรับจากลูกค้า C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment บัญชีลูกค้าจ่ายล่วงหน้า บัญชีสำหรับลูกค้าจ่ายล่วงหน้า บัญชีลูกค้าจ่ายล่วงหน้า แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกการจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense ค่าใช้จ่ายส่วนลดการจ่ายเงิน บัญชีค่าใช้จ่ายส่วนลดการจ่ายเงิน แสดงบัญชีที่จะใช้เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนลดการจ่ายเงิน PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off ตัดบัญชี บัญชีสำหรับการตัดบัญชีลูกหนี้ บัญชี ตัดบัญชีลูกหนี้ แสดงบัญชีที่จะใช้บันทึกรายการตัดบัญชี WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue รายได้ค้างรับ บัญชีสำหรับรายได้ค้างรับ รายได้ค้างรับ แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ถูกส่งออกไปสำหรับสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ มันถูกใช้ในการรับรู้รายได้ UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability เจ้าหนี้การค้า บัญชีสำหรับเจ้าหนี้การค้า บัญชีสำหรับเจ้าหนี้การค้า แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกธุรกรรมสำหรับเจ้าหนี้การค้า V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability เจ้าหนี้ผู้ให้บริการ บัญชีสำหรับเจ้าหนี้ผู้ให้บริการ บัญชีเจ้าหนี้ผู้ให้บริการ แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกหนี้สินบริการ มันจะถูกใช้ถ้าคุณต้องการแยกแยะหนี้สินสำหรับสินค้ากับหนี้สินสำหรับบริการ V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า บัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า แสดงบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้า V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue รายได้จากส่วนลดการจ่ายเงิน บัญชีรายได้จากส่วนลดการจ่ายเงิน แสดงบัญชีที่จะใช้เพื่อบันทึกรายได้ส่วนลดการจ่ายเงิน PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts ใบรับที่ไม่ถูกแจ้งหนี้ บัญชีสำหรับใบรับวัสดุที่ยังไม่ถูกแจ้งหนี้ บีญชี ใบรับที่ไม่ถูกแจ้งหนี้ แสดงบัญชีที่ใช้สำหรับบันทึกรายการรับวัสดุที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset สินทรัพย์สินค้า บัญชีสำหรับสินทรัพย์สินค้า(สินค้าคงคลัง) บัญชีสินทรัพย์สินค้า แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกมูลค่าสินค้านี้ในสินค้าคงคลัง P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense ค่าใช้จ่ายสินค้า บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายสินค้า บัญชีค่าใช้จ่ายสินค้า แสดงบัญชีที่จะถูกใช้เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้านี้ P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue รายรับสินค้า บัญชีสำหรับรายรับสินค้า (บัญชีขาย) บัญชีรายรับสินค้า แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกรายรับการขายสำหรับสินค้านี้ P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS ต้นทุนสินค้าขาย บัญชีสำหรับต้นทุนสินค้าขาย บัญชีต้นทุนสินค้าขาย แสดงบัญชีที่จะถูกใช้เมื่อบันทึกต้นทุนของสินค้านี้ P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance ความแปรปรวนราคาซื้อ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานและราคาซื้อ (PPV) ความแปรปรวนราคาซื้อ ถูกใช้ในการคิดต้นทุนมาตรฐาน มันสะท้อนความแตกต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานและราคาในใบสั่งซื้อ P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance ความแปรปรวนราคาแจ้งหนี้ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและราคาแจ้งหนี้ (IPV) ความแปรปรวนราคาแจ้งหนี้ จะถูกใช้ในการสะท้อนความแตกต่างระหว่างต้นทุนปัจจุบันและราตาแจ้งหนี้ P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received รับส่วนลดการค้า บัญชีรับส่วนลดการค้า บัญชีรับส่วนลดการค้า เป็นการระบุบัญชีสำหรับรับส่วนลดการค้าจากใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted อนุมัติส่วนลดการค้า บัญชีอนุมัติส่วนลดการค้า บัญชีอนุมัติส่วนลดการค้า แสดงบัญชีสำหรับการอนุมัติส่วนลดการค้าในใบแจ้งหนี้จากการขาย P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences ความแตกต่างคลังสินค้า บัญชีความแตกต่างคลังสินค้า บัญชีความแตกต่างคลังสินค้า แสดงบัญชีที่ใช้ในการบันทึกความแตกต่างที่ตรวจพบในขณะนับสินค้าคงคลัง W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset สินทรัพย์โครงการ บัญชีสินทรัพย์โครงการ บัญชีสินทรัพย์โครงการเป็นบัญชี ที่ถูกใช้เป็นบัญชีสินทรัพย์สุดท้ายของโครงการเงินทุน PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress งานระหว่างทำ บัญชีสำหรับงานระหว่างทำ บัญชีงานระหว่างทำ คือบัญชีที่ใช้ในโครงการเงินทุนจนกว่าโครงการจะสมบูรณ์ PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset สินทรัพย์ธนาคาร บัญชีสินทรัพย์ธนาคาร บัญชีสินทรัพย์ธนาคาร แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารนี้ B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit ธนาคารระหว่างโอน บัญชีธนาคารระหว่างโอน บัญชี ธนาคารระหว่างโอน แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับเงินทุนซึ่งอยู่ในระหว่างโอน B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash เงินสดยังไม่จัดสรร บัญชีเคลียริ่งเงินสดยังไม่จัดสรร เงินสดรับที่ยังไม่ได้จัดสรรเข้ากับใบแจ้งหนี้ B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection การเลือกจ่ายเงิน บัญชีเคลียริ่งการเลือกจ่ายเงินเจ้าหนี้ null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue รายรับดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีรายรับดอกเบี้ยธนาคาร บัญชีรายรับดอกเบี้ยธนาคาร แสดงบัญชีที่จะสำหรับการบันทึกรายรับดอกเบี้ยจากธนาคารนี้ B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due ภาษีพึงจ่าย บัญชีสำหรับภาษีที่คุณจะต้องจ่าย บัญชีภาษีพึงจ่าย แสดงบัญชีที่จะถูกใช้เพื่อบันทึกภาษีต่างๆที่คุณมีภาระจะต้องจ่าย T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit เครดิตภาษี บัญชีสำหรับภาษีที่คุณสามารถขอคืนได้ บัญชี เครดิตภาษี แสดงบัญชีที่ใข้ในการบันทึกภาษีต่างๆที่สามารถขอคืนได้ T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense ภาษีจ่าย บัญชีสำหรับภาษีที่ถูกจ่ายออกไปแล้วซึ่งคุณไม่สามารถเรียกคืนได้ บัญชีภาษีจ่าย แสดงบัญชีที่จะถูกใช้ในการบันทึกภาษีที่ถูกจ่ายไปแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้ T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account รายจ่ายค่าธรรมเนียม บัญชีรายจ่ายค่าธรรมเนียม บัญชีรายจ่ายค่าธรรมเนียม แสดงบัญชีที่ใช้เมื่อจะบันทึกค่าธรรมเนียมที่ถูกจ่ายให้ผู้จำหน่ายสินค้า Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct บัญชีกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้ บัญชีกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้ จากการเปลี่ยนค่าเงิน บัญชีกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้ เป็นการระบุบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าเงินซึ่งจะรับรู้ต่อไป UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct บัญชีขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ บัญชีขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ จากการเปลี่ยนค่าเงิน บัญชีขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ เป็นการระบุบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าเงินซึ่งจะรับรู้ต่อไป UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct บัญชีกำไรที่รับรู้แล้ว บัญชีกำไรที่รับรู้แล้ว บัญชีกำไรที่รับรู้แล้ว เป็นการระบุบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกกำไรที่ได้จากการเปลี่ยนค่าเงินซึ่งรับรู้แล้ว RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct บัญชีขาดทุนที่รับรู้แล้ว บัญชีขาดทุนที่รับรู้แล้ว บัญชีขาดทุนที่รับรู้แล้ว เป็นการระบุบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าเงินซึ่งจะรับรู้ต่อไป RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset สินทรัพย์เงินสด บัญชีสินทรัพย์เงินสด บัญชีสินทรัพย์เงินสด แสดงถึงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกการจ่ายเงินเข้า และจ่ายออกจากบัญชีเงินสดนี้ CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences ส่วนต่างบัญชีเงินสด บัญชีส่วนต่างบัญชีเงินสด บัญชีส่วนต่างบัญชีเงินสด แสดงบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกความแตกต่างใดๆซึ่งมีผลกระทบต่อบัญชีเงินสด CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer บัญชีโอนเงินสด บัญชีเคลียริ่งโอนเงินสด บัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ถูกชำระแล้วโดยเงินสด CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense ค่าใช้จ่ายเงินสด บัญชีค่าใช้จ่ายเงินสด บัญชีค่าใช้จ่ายเงินสด แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับต่าใช้จ่ายทั่วไป, ไม่เกี่ยวกับสินค้า CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt รับเข้าเงินสด บัญชีรับเข้าเงินสด บัญชีรับเข้าเงินสด แสดงบัญชีที่จะใช้สำหรับการรับเข้าเงินสดทั่วไป, ไม่เกี่ยวกับสินค้า CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts คัดลอกบัญชี คัดลอกและเขียนทับบัญชีทั้งหมดด้วยค่าปริยายของระบบ (อันตราย!!!) null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา