การรับรู้รายได้ (หน้าต่าง ID-174)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การรับรู้รายได้

ลักษณะ: กฏเกณฑ์การรับรู้รายได้

ช่วย: หน้าจอ การรับรู้รายได้ ให้นิยามช่วงเวลาซึ่งจะรับรู้รายได้ หรือเป็นทางเลือก, การรับรู้รายได้นั้นอาจจะเชื่อมโยงกับระดับบริการที่ให้TAB: การรับรู้ รายได้

ลักษณะ: การรับรู้รายได้


ช่วย แท็บ การรับรู้รายได้ กำหนดช่วงซึ่งจะรับรู้รายได้ คุณสามารถวางฐานการรับรู้รายได้บนระดับบริการที่ให้ไว้ได้ด้วย


ไฟล์:การรับรู้รายได้ - การรับรู้ รายได้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Revenue Recognition การรับรู้รายได้ วิธีสำหรับการบันทึกรายได้ การรับรู้รายได้ แสดงวิธีที่จะรับรู้รายได้สำหรับสินค้านี้ C_RevenueRecognition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time based ตามเวลา รับรู้รายได้คามเวลาแทนที่จะรับรู้ตามระดับการบริการ การรับรู้รายได้สามารถเป็นไปตามเวลา หรือ ระดับบริการก็ได้ IsTimeBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Recognition frequency ความถี่การรับรู้ null null RecognitionFrequency
character(1)
List
Number of Months จำนวนเดือน null null NoMonths
numeric(10)
Integer
TAB: แผนการ รับรู้รายได้

ลักษณะ: ดูแผนการรับรู้รายได้


ช่วย สร้างแผนการรับรู้รายได้ แล้วแจ้งหนี้สินค้าด้วยการรับรู้รายได้ ด้วยการรับรู้รายได้, จำนวนเงินจะถูกบันทึกลง รายได้ที่ยังไม่รับรู้ และตามเวลาหรือตามระดับบริการ ก็จะถูกบันทึกลงรายได้ที่รับทราบแล้ว


ไฟล์:การรับรู้รายได้ - แผนการ รับรู้รายได้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Revenue Recognition Plan แผนการรับรู้รายได้ แผนสำหรับการรับรู้ หรือการบันทึกรายได้ แผนการรับรู้รายได้ เป็นการระบุแผนการรับรู้รายได้ที่จำเพาะเจาะจงหนึ่งๆ C_RevenueRecognition_Plan_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition การรับรู้รายได้ วิธีสำหรับการบันทึกรายได้ การรับรู้รายได้ แสดงวิธีที่จะรับรู้รายได้สำหรับสินค้านี้ C_RevenueRecognition_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount จำนวนเงินรวม จำนวนเงินรวม จำนวนเงินรวม แสดงจำนวนเงินรวมของเอกสาร TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Recognized Amount จำนวนเงินรับรู้ null null RecognizedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Unearned Revenue รายได้ค้างรับ บัญชีสำหรับรายได้ค้างรับ รายได้ค้างรับ แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ถูกส่งออกไปสำหรับสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ มันถูกใช้ในการรับรู้รายได้ UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue รายรับสินค้า บัญชีสำหรับรายรับสินค้า (บัญชีขาย) บัญชีรายรับสินค้า แสดงบัญชีที่จะถูกใช้สำหรับการบันทึกรายรับการขายสำหรับสินค้านี้ P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: รับรู้ รายได้

ลักษณะ: ดูประวัติการรับรู้รายได้


ช่วย null


ไฟล์:การรับรู้รายได้ - รับรู้ รายได้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Revenue Recognition Run ทำการรับรู้รายได้ ทำหรือประมวลผล การรับรู้รายได้ ทำการรับรู้รายได้ เป็นการระบุตัวอย่างจำเพาะของการประมวลผลการรับรู้รายได้ C_RevenueRecognition_Run_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Plan แผนการรับรู้รายได้ แผนสำหรับการรับรู้ หรือการบันทึกรายได้ แผนการรับรู้รายได้ เป็นการระบุแผนการรับรู้รายได้ที่จำเพาะเจาะจงหนึ่งๆ C_RevenueRecognition_Plan_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Recognized Amount จำนวนเงินรับรู้ null null RecognizedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Journal บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทรายวัน บัญชีแยกประเภทรายวัน แสดงกลุ่มของรายการบัญชีรายวันซึ่งแสดงรายการเชิงตรรกของธุรกรรมธุรกิจ GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา