Import Price List (หน้าต่าง ID-53071)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: Import Price List

ลักษณะ: Import Price Lists

ช่วย: The Import Price List Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Import Price List

ลักษณะ: Import Price Lists


ช่วย null


ไฟล์:Import Price List - Import Price List - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Import Price List Import Price List null null I_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List รายการราคา ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
ISO Currency Code รหัสสกุลเงิน ISO รหัสสกุลเงิน ISO 4217 ดูรายละเอียด - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character varying(3)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Precision Price Precision Precision (number of decimals) for the Price The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric
Integer
Sales Price list รายการราคาขาย ข้อมูลนี้เป็นรายการราคาขาย เลือก รายการราคาขาย แสดงว่ารายการราคานี้จะถูกใช้สำหรับธุรกรรมการขาย IsSOPriceList
character(1)
Yes-No
Price includes Tax ราคารวมภาษี ภาษีถูกรวมไว้ในราคาแล้ว เลือก ราคารวมภาษี เป็นการระบุว่าราคานี้รวมภาษีด้วยหรือไม่ องค์ประกอบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ราคารวม IsTaxIncluded
character(1)
Yes-No
Enforce price limit บังคับใช้ราคาขั้นต่ำ ไม่อนุญาตให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ เลือก บังคับใช้ราคาขั้นต่ำ แสดงว่าราคาในใบสั่งซื้อไม่สามารถต่ำกว่าราคาขั้นต่ำได้ ใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกตรวจสอบ EnforcePriceLimit
character(1)
Yes-No
Price List Version รายการราคาเวอร์ชั่น เป็นการระบุตัวอย่างจำเพาะของรายการราคา รายการราคาแต่ละอันสามารถมีได้หลายเวอร์ชั่น โดยปกติจะใช้เวอร์ชั่น เพื่อแสดงวันที่ซึ่งรายการราคานั้นใช้ได้ M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Product Key ค่าหลักสินค้า ค่าหลักของสินค้า null ProductValue
character varying(40)
String
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric
Costs+Prices
Standard Price ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน ราคามาตรฐาน เป็นการระบุราคามาตรฐานหรือราคาปกติสำหรับสินค้าหนึ่งๆในรายการราคานี้ PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price ราคาขั้นต่ำ ราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆ ราคาขั้นต่ำ แสดงราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าหนึ่งๆที่แสดงในสกุลเงินตามรายการราคา PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Business Partner Key ค่าหลักบริษัทคู่ค้า ค่าหลักของบริษัทคู่ค้า null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Break Value มูลค่าแบ่งขั้น มูลค่าด้านต่ำของระดับแบ่งขั้นส่วนลดการค้า จำนวนหรือจำนวนเงินเริ่มต้นสำหรับระดับแบ่งขั้น BreakValue
numeric
Number
UOM Code รหัสหน่วยวัด รหัสหน่วยวัด EDI X12 รหัสหน่วยวัด แสดงองค์ประกอบข้อมูล 355ของรหัส EDI X12 (หน่วยหรือฐานของการวัด) X12DE355
character varying(4)
String
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Price Lists Import Price Lists Imports price lists from a file into the application null Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา