การปรับแต่งหน้าจอ (หน้าต่าง ID-229)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การปรับแต่งหน้าจอ

ลักษณะ: ให้นิยามการปรับแต่งการปรับแต่งหน้าจอ

ช่วย: การปรับแต่งการปรับแต่งหน้าจอTAB: การปรับแต่งหน้าจอ

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:การปรับแต่งหน้าจอ - การปรับแต่งหน้าจอ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Window หน้าจอ หน้าจอใส่ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล ฟิลด์หน้าจอแสดงหน้าจอจำเพาะหนึ่งในระบบ AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6)
Table
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
User updatable ผู้ใช้ปรับปรุงได้ ฟิลด์ถูกปรับปรุงโดยผู้ใช้ได้ เลือก ผู้ใช้ปรับปรุงได้ เป็นการระบุว่าผู้ใช้สามารถปรับปรุงฟิลด์นี้ได้ IsUserUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การปรับ แต่งแท็บ

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:การปรับแต่งหน้าจอ - การปรับ แต่งแท็บ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Window หน้าจอผู้ใช้กำหนด null null AD_UserDef_Win_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab แท็บ แท็บ ภายในหน้าจอ แท็บ แสดงแท็บที่แสดงผลภายในหน้าจอหนึ่งๆ AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multi Row Only Multi Row Only This applies to Multi-Row view only null IsMultiRowOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Single Row Layout แบบแถวเดียว ค่าปริยายสำหรับการสลับระหว่าง แบบแถวเดียว และ แบบหลายแถว (กริด) เลือก แบบแถวเดียว แสดงค่าปริยายของแบบการแสดงผลสำหรับหน้าจอนี้ว่าเป็นแบบแถวเดียว ซึ่งตรงข้ามกับ แบบหลายแถว IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic ลอจิกอ่านอย่างเดียว ลอจิกที่จะกำหนดว่า ฟิลด์เป็นชนิดอ่านอย่างเดียว (จะใช้เมื่อฟิลด์เป็นแบบอ่าน-เขียน) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
TAB: การปรับ แต่งฟิลด์

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:การปรับแต่งหน้าจอ - การปรับ แต่งฟิลด์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Tab แท็บผู้ใช้กำหนด null null AD_UserDef_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field ฟิลด์ ฟิลด์ในตารางของฐานข้อมูล ฟิลด์ เป็นการระบุฟิลด์ในตารางฐานข้อมูล AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Displayed แสดงผล เป็นตัวกำหนดว่า, ฟิลด์นี้จะถูกแสดงผลหรือไม่ ถ้าฟิลด์นี้ถูกแสดงผล, ฟิลด์ ลอจิกแสดงผล จะกำหนดในขณะ runtime, ว่ามันจะถูกแสดงผลออกมาจริงๆหรือไม่ IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Length ความยาวแสดงผล ความยาวของการแสดงผลในหน่วยของตัวอักษร ความยาวแสดงผล โดยหลักแล้วสำหรับฟิลด์ตัวอักษร ความยาวจะไม่มีผลกระทบ, ถ้าประเภทข้อมูลของฟิลด์เป็น - จำนวนเต็ม, ตัวเลข, จำนวนเงิน (ความยาวจะถูกกำหนดโดยระบบ) - YesNo (เลือก) - รายการ, ตาราง, TableDir (ความยาวของ combo boxes จะถูกกำหนดโดยข้อมูลที่เก็บไว้ในขณะ runtime) DisplayLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Display Logic ลอจิกแสดงผล ถ้าฟิลด์ถูกกำหนดให้แสดงผล, ผลลัพธ์ของลอจิกจะกำหนดว่าฟิลด์นั้นจะถูกแสดงผลออกมาจริงๆหรือไม่ >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the previous result from left to right Example '@AD_Table_ID@=14 | @Language@!'GERGER' As it is always a string comparison, the string delimiters are optional, but suggested for future compatibility DisplayLogic
character varying(2000) NOT NULL
String
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable ปรับปรุงได้ ชี้ว่า, ฟิลด์นี้สามารถปรับปรุงได้หรือไม่ เลือก ปรับปรุงได้ เป็นการระบุว่าฟิลด์นี้สามารถถูกปรับปรุงได้โดยผู้ใช้ IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Same Line บรรทัดเดียวกัน แสดงผลบนบรรทัดเดียวกันกับฟิลด์ที่แล้ว เลือก บรรทัดเดียวกันแสดงว่าฟิลด์นี้จะแสดงผลในบรรทัดเดียวกันกับฟิลด์ที่แล้ว IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No เลขลำดับข้อมูล กำหนดลำดับของข้อมูลที่จะถูกแสดงผล เลขลำดับข้อมูล แสดงลำดับการจัดเรียงข้อมูล SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Logic ลอจิกปริยาย ลำดับชั้นค่าปริยาย แยกกันโดย ; ค่าปริยายถูกประเมินค่าในลำดับของนิยาม, ค่าที่ไม่เป็น null แรกสุดจะกลายเป็นค่าปริยายของคอลัมน์ ค่าต่างๆจะถูกแยกกันโดย , (comma) หรือ ; (semicolon) a) ตัวหนังสือ:. 'Text' หรือ 123 b) ตัวแปร - ในรูปแบบ @Variable@ - Login เช่น. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - โครงสร้างบัญชี: เช่น $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - ค่าปริยายทั่วไป: เช่น รูปแบบวันที่ - ค่าของหน้าจอ (Picks, CheckBoxes, RadioButtons, และ DateDoc/DateAcct ทั้งหมด) c) รหัส SQL พร้อม tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... ประโยค SQL ก็สามารถจะมีตัวแปรได้ ไม่สามารถมีค่าอื่นๆได้นอกจากประโยค SQL ค่าปริยายจะถูกประเมินค่าเท่านั้น, ถ้าไม่มีค่าตามกำหนดของผู้ใช้ (user preference) ถูถกำหนดไว้ นิยามโดยปริยายจะถูกละทิ้งสำหรับคอลัมน์ข้อมูลที่เป็น ค่าหลัก, หลัก (Parent), เครื่องลูกข่าย (Client) และ ปุ่ม DefaultValue
character varying(2000)
String


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา