สินทรัพย์ (หน้าต่าง ID-251)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: สินทรัพย์

ลักษณะ: สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า

ช่วย: สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้าTAB: สินทรัพย์

ลักษณะ: สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า


ช่วย สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า


ไฟล์:สินทรัพย์ - สินทรัพย์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No เวอร์ชั่น หมายเลขเวอร์ชั่น null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No หมายเลข Lot หมายเลข Lot (ตัวอักษรและตัวเลข) หมายเลข Lot แสดง หมายเลข Lot จำเพาะซึ่งมีสินค้านี้อยู่ Lot
character varying(255)
String
Serial No Serial No Serial No สินค้า Serial No เป็นการระบุสินค้าที่จะถูกติดตาม, รับประกัน มันสามารถจะถูกใช้ได้เมื่อจำนวนเท่ากับ 1 SerNo
character varying(255)
String
In Service Date วันที่เริ่มบริการ วันที่เริ่มใส่สินทรัพย์เข้าบริการ วันที่เริ่มใส่สินทรัพย์เข้าบริการ - โดยปกติจะใช้เป็นวันแรกสำหรับการคิดค่าเสื่อมราคา AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date วันที่สิ้นสุดประกัน วันที่ซึ่งการประกันหมดอายุ วันที่ที่การประกันปกติหรือการมีสินค้านั้น หมดอายุ GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group กลุ่มสินทรัพย์ กลุ่มของสินทรัพย์ กลุ่มสินทรัพย์ กำหนดบัญชีปริยาย ถ้ากลุ่มสินทรัพย์หนึ่งถูกเลือกในกลุ่มสินค้า, สินทรัพย์จะถูกสร้างขึ้นในขณะส่งมอบสินทรัพย์นั้น A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned ถูกครอบครอง สินทรัพย์ถูกครอบครองโดยหน่วยงาน/สาขานี้ สินทรัพย์อาจจะไม่ถูกครอบครอง, แต่สินทรัพย์ก็เป็นของหน่วยงาน/สาขาตามกฏหมาย IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession เป็นเจ้าของ หน่วยงาน/สาขาเป็นเจ้าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของคือ เช่น ที่บริษัทลูกค้าและอาจจะหรืออาจจะไม่ถูกครอบครองโดยบริษัทนั้น IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lessor Lessor The Business Partner who rents or leases null Lease_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Lease Termination Lease Termination Lease Termination Date Last Date of Lease LeaseTerminationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address ที่อยู่ ที่ตั้ง หรือ ที่อยู่ ฟิลด์ ที่ตั้ง / ที่อยู่ แสดงที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขา C_Location_ID
numeric(10)
Search
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator ตำแหน่งที่เก็บ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment คำอธิบายตำแหน่ง คำอธิบายเพิ่มเติม หรือ หมายเหตุ เกี่ยวกับตำแหน่ง null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate เสื่อมราคา สินทรัพย์จะถูกทำให้เสื่อมราคา สินทรัพย์ที่ใช้ภายในจะถูกทำให้เสื่อมราคา IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated เสื่อมค่าสมบูรณ์ สินทรัพย์นี้เสื่อมค่าสมบูรณ์แล้ว ต้นทุนสินทรัพย์ได้ถูกผ่อนชำระหมดแล้ว IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years อายุใช้งาน - ปี จำนวนปี ของอายุใช้งานของสินทรัพย์ null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months อายุใช้งาน - เดือน จำนวนเดือน ของอายุใช้งานของสินทรัพย์ null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Last Maintenance Last Maintenance Last Maintenance Date null LastMaintenanceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Unit Last Unit Last Maintenance Unit null LastMaintenanceUnit
numeric(10)
Integer
Life use อายุใช้งาน หน่วยของการใช้จนกระทั่งสินทรัพย์นั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป อายุใช้งานและการใช้งานจริงอาจถูกใช้เพื่อคำนวนค่าเสื่อมราคา LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units หน่วยที่ใช้ หน่วยของสินทรัพย์ที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน null UseUnits
numeric
Integer
Last Note Last Note Last Maintenance Note null LastMaintenanceNote
character varying(60)
String
Asset Depreciation Date ค่าเสื่อมสินทรัพย์ถึงวันที่ วันที่สุดท้ายของการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ วันที่สุดท้ายของการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์, ถ้าสินทรัพย์นั้นถูกใช้ภายในและเสื่อมราคา AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Next Maintenance Next Maintenance Next Maintenance Date null NextMaintenenceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Next Unit Next Unit Next Maintenance Unit null NextMaintenenceUnit
numeric(10)
Integer
Disposed กำจัดแล้ว สินทรัพย์ถูกกำจัดแล้ว สินทรัพย์ไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปและถูกกำจัดไปแล้ว IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date วันที่ละทิ้งสินทรัพย์ วันที่ที่สินทรัพย์ถูกละทิ้ง null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Asset Balances

ลักษณะ: Asset Balance Report and Adjustments


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Asset Balances - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType ประเภทการลงบัญชี ชนิดของจำนวนเงินที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง ประเภทการลงบัญชี เป็นการระบุชนิดของจำนวนเงิน (ค่าจริง, ภาระหนี้, งบประมาณ) ที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date ค่าเสื่อมสินทรัพย์ถึงวันที่ วันที่สุดท้ายของการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ วันที่สุดท้ายของการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์, ถ้าสินทรัพย์นั้นถูกใช้ภายในและเสื่อมราคา AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Depreciate เสื่อมราคา สินทรัพย์จะถูกทำให้เสื่อมราคา สินทรัพย์ที่ใช้ภายในจะถูกทำให้เสื่อมราคา IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Accounting Setup

ลักษณะ: Enter accounting setup information


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Accounting Setup - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType ประเภทการลงบัญชี ชนิดของจำนวนเงินที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง ประเภทการลงบัญชี เป็นการระบุชนิดของจำนวนเงิน (ค่าจริง, ภาระหนี้, งบประมาณ) ที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Cost Details

ลักษณะ: Cost Detail


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Cost Details - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30)
String
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType ประเภทการลงบัญชี ชนิดของจำนวนเงินที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง ประเภทการลงบัญชี เป็นการระบุชนิดของจำนวนเงิน (ค่าจริง, ภาระหนี้, งบประมาณ) ที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง PostingType
character(1)
List
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Source of Entry Source of Entry null null A_SourceType
character varying(3)
List
Journal Batch ชุดบัญชีรายวัน ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน กำหนดกลุ่มของบัญชีรายวันที่จะถูกประมวลผลเป็นกลุ่ม GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10)
Integer
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(510)
String
Asset value มูลค่าสินทรัพย์ มูลค่าของสินทรัพย์ตามบัญชี null AssetValueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
TAB: การ ส่งมอบ

ลักษณะ: การส่งมอบ หรือ ความมีอยู่


ช่วย บันทึกของการส่งมอบหรือการมีสินค้าพอ


ไฟล์:สินทรัพย์ - การ ส่งมอบ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Download Product Download Product downloads Define download for a product. If the product is an asset, the user can download the data. M_ProductDownload_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date วันที่เคลื่อนย้าย วันที่สินค้าถูกเคลื่อนย้าย เข้า หรือ ออกจาก คลังสินค้า วันที่เคลื่อนย้าย เป็นการระบุวันที่ซึ่งสินค้าเคลื่อนไหว เข้า/ออก สินค้าคงคลัง อันนี้เป็นผลลัพท์ของ การจัดส่ง, รับ หรือ การย้ายสินค้าคงคลัง MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Search
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Version No เวอร์ชั่น หมายเลขเวอร์ชั่น null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No หมายเลข Lot หมายเลข Lot (ตัวอักษรและตัวเลข) หมายเลข Lot แสดง หมายเลข Lot จำเพาะซึ่งมีสินค้านี้อยู่ Lot
character varying(40)
String
Serial No Serial No Serial No สินค้า Serial No เป็นการระบุสินค้าที่จะถูกติดตาม, รับประกัน มันสามารถจะถูกใช้ได้เมื่อจำนวนเท่ากับ 1 SerNo
character varying(40)
String
Shipment/Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
EMail Address Email Electronic Mail Address Email Address คือ รหัส Email สำหรับผู้ใช้นี้และควรจะถูกต้องสมบูรณ์ (เช่น joe.smith@company.com) Email Address นี้จะถูกใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นบริการตนเองจากเว็บ EMail
character varying(60)
String
Message ID Message ID EMail Message ID SMTP Message ID for tracking purposes MessageID
character varying(120)
String
Delivery Confirmation ยืนยันการส่งมอบ EMail ยืนยันการส่งมอบ null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
URL URL URL URL ให้นิยามที่อยู่ online ของบริษัทคู่ค้านี้ URL
character varying(120)
URL
Referrer Referrer Referring web address null Referrer
character varying(255)
String
Remote Addr ที่อยู่ปลายทาง ที่อยู่ปลายทาง ที่อยู่ปลายทาง แสดงที่อยู่ที่เป็นทางเลือกหรือที่อยู่ภายนอก Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host โฮสต์ปลายทาง null null Remote_Host
character varying(60)
String
TAB: Asset Usage

ลักษณะ: Record Asset Usage


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Asset Usage - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
UseDate UseDate null null UseDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Use units หน่วยที่ใช้ หน่วยของสินทรัพย์ที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน null UseUnits
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
TAB: Asset History

ลักษณะ: Detail asset transaction history


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Asset History - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Details รายละเอียด null null TextDetails
character varying(60) NOT NULL
String
PostingType ประเภทการลงบัญชี ชนิดของจำนวนเงินที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง ประเภทการลงบัญชี เป็นการระบุชนิดของจำนวนเงิน (ค่าจริง, ภาระหนี้, งบประมาณ) ที่บัญชีรายวันนี้จะถูกปรับปรุง PostingType
character varying(10)
List
ChangeType ChangeType null null ChangeType
character varying(3) NOT NULL
List
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By ปรับปรุงโดย ผู้ใช้ซึ่งปรับปรุงข้อมูลนี้ ฟิลด์ ปรับปรุงโดย แสดงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลนี้ UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Accounting Schema โครงสร้างบัญชี กฏเกณฑ์สำหรับการบัญชี โครงสร้างบัญชี ให้นิยามกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Owned ถูกครอบครอง สินทรัพย์ถูกครอบครองโดยหน่วยงาน/สาขานี้ สินทรัพย์อาจจะไม่ถูกครอบครอง, แต่สินทรัพย์ก็เป็นของหน่วยงาน/สาขาตามกฏหมาย IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession เป็นเจ้าของ หน่วยงาน/สาขาเป็นเจ้าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของคือ เช่น ที่บริษัทลูกค้าและอาจจะหรืออาจจะไม่ถูกครอบครองโดยบริษัทนั้น IsInPosession
character(1)
Yes-No
Depreciate เสื่อมราคา สินทรัพย์จะถูกทำให้เสื่อมราคา สินทรัพย์ที่ใช้ภายในจะถูกทำให้เสื่อมราคา IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated เสื่อมค่าสมบูรณ์ สินทรัพย์นี้เสื่อมค่าสมบูรณ์แล้ว ต้นทุนสินทรัพย์ได้ถูกผ่อนชำระหมดแล้ว IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Disposed กำจัดแล้ว สินทรัพย์ถูกกำจัดแล้ว สินทรัพย์ไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปและถูกกำจัดไปแล้ว IsDisposed
character(1)
Yes-No
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
String
ChangeAmt ChangeAmt null null ChangeAmt
numeric
Amount
Asset value มูลค่าสินทรัพย์ มูลค่าของสินทรัพย์ตามบัญชี null AssetValueAmt
numeric
Amount
Asset Book value amt. Asset Book value amt. null null AssetBookValueAmt
numeric
Amount
Asset Accum. Depreciation Amt. Asset Accum. Depreciation Amt. null null AssetAccumDepreciationAmt
numeric
Amount
Market value Amount จำนวนเงินมูลค่าตลาด มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ สำหรับการรายงาน, มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date วันที่เริ่มบริการ วันที่เริ่มใส่สินทรัพย์เข้าบริการ วันที่เริ่มใส่สินทรัพย์เข้าบริการ - โดยปกติจะใช้เป็นวันแรกสำหรับการคิดค่าเสื่อมราคา AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Asset Depreciation Date ค่าเสื่อมสินทรัพย์ถึงวันที่ วันที่สุดท้ายของการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ วันที่สุดท้ายของการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์, ถ้าสินทรัพย์นั้นถูกใช้ภายในและเสื่อมราคา AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
Asset Disposal Date วันที่ละทิ้งสินทรัพย์ วันที่ที่สินทรัพย์ถูกละทิ้ง null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Usable Life - Years อายุใช้งาน - ปี จำนวนปี ของอายุใช้งานของสินทรัพย์ null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months อายุใช้งาน - เดือน จำนวนเดือน ของอายุใช้งานของสินทรัพย์ null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use อายุใช้งาน หน่วยของการใช้จนกระทั่งสินทรัพย์นั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป อายุใช้งานและการใช้งานจริงอาจถูกใช้เพื่อคำนวนค่าเสื่อมราคา LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units หน่วยที่ใช้ หน่วยของสินทรัพย์ที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Table
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Search
Address ที่อยู่ ที่ตั้ง หรือ ที่อยู่ ฟิลด์ ที่ตั้ง / ที่อยู่ แสดงที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขา C_Location_ID
numeric(10)
Table
Lot No หมายเลข Lot หมายเลข Lot (ตัวอักษรและตัวเลข) หมายเลข Lot แสดง หมายเลข Lot จำเพาะซึ่งมีสินค้านี้อยู่ Lot
character varying(40)
String
Serial No Serial No Serial No สินค้า Serial No เป็นการระบุสินค้าที่จะถูกติดตาม, รับประกัน มันสามารถจะถูกใช้ได้เมื่อจำนวนเท่ากับ 1 SerNo
character varying(40)
String
Version No เวอร์ชั่น หมายเลขเวอร์ชั่น null VersionNo
character varying(40)
String
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
numeric(10)
Integer
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
numeric(10)
Integer
Asset Change Asset Change null null A_Asset_Change_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Issue Project

ลักษณะ: Automatic Issue Reporting


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Issue Project - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Search
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
TAB: Finance Information

ลักษณะ: Finace Information for the Asset


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Finance Information - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Contract Date Contract Date null null A_Contract_Date
timestamp without time zone
Date
Contract Expiration Date Contract Expiration Date null null A_Expired_Date
timestamp without time zone
Date
Monthly Payment Monthly Payment null null A_Monthly_Payment
numeric
Amount
Payment Due Date Payment Due Date null null A_Due_On
character varying(22)
List
Purchase Option Purchase Option null null A_Purchase_Option
character(1)
Yes-No
Option Purchase Price Option Purchase Price null null A_Purchase_Price
numeric
Amount
Purchase Option Credit Purchase Option Credit null null A_Purchase_Option_Credit
numeric(10)
Integer
Purchase Option Credit % Purchase Option Credit % null null A_Purchase_Option_Credit_Per
numeric
Number
Text Message ข้อความ ข้อความ null TextMsg
character varying(510)
Text
TAB: License Information

ลักษณะ: License Information for Asset


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - License Information - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Account State รัฐ รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_State
character varying(60)
String
Issuing Agency Issuing Agency null null A_Issuing_Agency
character varying(22)
String
License No License No null null A_License_No
character varying(120)
String
License Fee License Fee null null A_License_Fee
numeric
Amount
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Insurance Information

ลักษณะ: Insurance Information for asset


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Insurance Information - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Insurance Company Insurance Company null null A_Insurance_Co
character varying(22)
String
Policy Number Policy Number null null A_Policy_No
character varying(100)
String
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Insurance Premium Insurance Premium null null A_Ins_Premium
numeric
Amount
Replacement Costs Replacement Costs null null A_Replace_Cost
numeric
Amount
Insured Value Insured Value null null A_Ins_Value
numeric
Amount
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Tax Information

ลักษณะ: Tax information for asset


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Tax Information - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Tax Entity Tax Entity null null A_Tax_Entity
character varying(22)
String
Account State รัฐ รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_State
character varying(60)
String
Purchased New? Purchased New? null null A_New_Used
character(1)
Yes-No
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Investment Credit Investment Credit null null A_Investment_CR
numeric(10)
Integer
Text Message ข้อความ ข้อความ null TextMsg
character varying(510)
String
TAB: Other Information

ลักษณะ: Other information associated with asset


ช่วย null


ไฟล์:สินทรัพย์ - Other Information - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
User 1 User 1 null null A_User1
character varying(3)
String
User 10 User 10 null null A_User10
character varying(3)
String
User 2 User 2 null null A_User2
character varying(3)
String
User 11 User 11 null null A_User11
character varying(10)
String
User 3 User 3 null null A_User3
character varying(3)
String
User 12 User 12 null null A_User12
character varying(10)
String
User 4 User 4 null null A_User4
character varying(3)
String
User 13 User 13 null null A_User13
character varying(10)
String
User 5 User 5 null null A_User5
character varying(3)
String
User 14 User 14 null null A_User14
character varying(10)
String
User 6 User 6 null null A_User6
character varying(3)
String
User 15 User 15 null null A_User15
character varying(10)
String
User 7 User 7 null null A_User7
character varying(3)
String
User 8 User 8 null null A_User8
character varying(3)
String
User 9 User 9 null null A_User9
character varying(3)
String
Text Text null null Text
character varying(510)
Memo


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา