การเข้าถึงบทบาท (หน้าต่าง ID-268)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การเข้าถึงบทบาท

ลักษณะ: การจัดการกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูล

ช่วย: การจัดการกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลของ บทบาท/ความรับผิดชอบ โปรดสังเกตุว่าข้อมูลการเข้าถึงถูกเก็บไว้ใน cache และต้อง login ใหม่เพื่อยกเลิก cache นั้นTAB: บทบาท

ลักษณะ: บทบาทพร้อมข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล


ช่วย Select Role for with Data Access Restrictions


ไฟล์:การเข้าถึงบทบาท - บทบาท - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Preference Level Preference Level Determines what preferences the user can set Preferences allow you to define default values. If set to None, you cannot set any preference nor value preference. Only if set to Client, you can see the Record Info Change Log. PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log การจัดการบันทึกการเปลี่ยนแปลง การจัดการบันทึกของการเปลี่ยนแปลง ถ้าถูกเลือก, บันทึกของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการการจัดการ IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting แสดงข้อมูลบัญชี ผู้ใช้ในบทบาทนี้สามารถดูข้อมูลทางการบัญชีได้ เลือกนี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางการบัญชีใดๆ IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs เข้าถึงทุกหน่วยงาน เข้าถึงทุกหน่วยงานในบริษัทได้ (ไม่ควบคุมการเข้าถึงหน่วยงาน) เมื่อถูกเลือก, บทบาทนี้จะมีสิทธิ์เข้าถึงทุกหน่วยงานในบริษัทได้โดยอัตโนมัติ วิธีการนี้ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นในกรณีที่คุณมีหลายๆหน่วยงาน IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report รายงานได้ ผู้ใช้ในบทบาทนี้ สามารถสร้างรายงานได้ คุณสามารถจำกัดความสามารถที่จะรายงานข้อมูลได้ IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export ส่งออกได้ ผู้ใช้ในบทบาทนี้ สามารถส่งออกข้อมูลได้ คุณสามารถจำกัดความสามารถที่จะส่งออกข้อมูลจากคอมเพียร์ได้ IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock ปิดส่วนบุคคล อนุญาตให้ผู้ใช้ในบทบาทนี้ปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ถ้าเลือกนี้ถูกเลือก, ผู้ใช้ในบทบาทนี้สามารถป้องกันบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ถ้าข้อมูลถูกปิด, จะมีเฉพาะผู้ใช้ที่สามารถอ่านข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลนั้น IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access เข้าถึงส่วนบุคคล อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้ ผู้ใช้ในบทบาทนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกปิดเป็นส่วนบุคคลทั้งหมดได้ IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การเข้าถึง ตาราง

ลักษณะ: ดูแลการเข้าถึงตาราง


ช่วย If listed here, the Role can(not) access all data of this table, even if the role has access to the functionality


ไฟล์:การเข้าถึงบทบาท - การเข้าถึง ตาราง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude ไม่รวม Exclude access to the data - if not selected Include access to the data If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items).


You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.

IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type แบบการเข้าถึง แบบของการเข้าถึงสำหรับกฏเกณฑ์นี้ ถ้าคุณจำกัดการเข้าถึง entity นี้, คุณก็จะไม่สามารถรายงาน หรือส่งออกข้อมูลนั้นได้ด้วย (นั่นคือ การมีสิทธิ์เข้าถึงเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการที่คุณจะสามารถออกรายงาน หรือส่งออกข้อมูลได้) กฏเกณฑ์การรายงานและการส่งออกข้อมูลจะเป็นข้อจำกัดขั้นต่อไปถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึง AccessTypeRule
character(1) NOT NULL
List
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report รายงานได้ ผู้ใช้ในบทบาทนี้ สามารถสร้างรายงานได้ คุณสามารถจำกัดความสามารถที่จะรายงานข้อมูลได้ IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export ส่งออกได้ ผู้ใช้ในบทบาทนี้ สามารถส่งออกข้อมูลได้ คุณสามารถจำกัดความสามารถที่จะส่งออกข้อมูลจากคอมเพียร์ได้ IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การเข้าถึง คอลัมน์

ลักษณะ: การจัดการการเข้าถึงคอลัมน์


ช่วย If listed here, the Role can(not) access the column of this table, even if the role has access to the functionality


ไฟล์:การเข้าถึงบทบาท - การเข้าถึง คอลัมน์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude ไม่รวม Exclude access to the data - if not selected Include access to the data If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items).


You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.

IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การเข้าถึง ข้อมูล

ลักษณะ: การจัดการการเข้าถึงข้อมูล


ช่วย If listed here, the Role can(not) access the data records of this table, even if the role has access to the functionality


ไฟล์:การเข้าถึงบทบาท - การเข้าถึง ข้อมูล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID รหัสข้อมูล รหัสข้อมูลภายในโดยตรง รหัสข้อมูล เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะภายในของข้อมูล โปรดสังเกตว่าการขยายข้อมูลอาจจะไม่สำเร็จสำหรับ ใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้ และการส่งสินค้า/การรับสินค้า ในขณะบางครั้งที่ไม่ทราบแบบคำสั่งขาย Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude ไม่รวม Exclude access to the data - if not selected Include access to the data If selected (excluded), the role cannot access the data specified. If not selected (included), the role can ONLY access the data specified. Exclude items represent a negative list (i.e. you don't have access to the listed items). Include items represent a positive list (i.e. you only have access to the listed items).


You would usually not mix Exclude and Include. If you have one include rule in your list, you would only have access to that item anyway.

IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only อ่านเท่านั้น ฟิลด์เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว อ่านเท่านั้น แสดงว่าฟิลด์นี้จะถูกอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในฟิลด์นั้นได้ IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dependent Entities Dependent Entities ตรวจการเข้าถึงใน dependent entities ด้วย รวม dependent entities ด้วย โปรดระลึกไว้ว่า, การสั่งทำงานกฏเกณฑ์นี้จะมีผลเสียตามมาด้วย และการสั่งทำงานนี้มีความจำเป็นเฉพาะบางสถานะการณ์เท่านั้น

กฏเกณฑ์ตัวอย่าง: "รวมระยะเวลาการจ่ายเงินทันทีกับ Dependent Entities"
ผลหลักที่เกิดขึ้น: ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้จะสามารถเลือกได้เฉพาะระยะเวลาการจ่ายเงินทันที
ผลที่สองที่ตามมา (dependent entities): ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้จะสามารถมองเห็นเฉพาะ ใบแจ้งหนี้/ใบสั่งสินค้า ที่มีระยะเวลาการจ่ายเงินทันทีเท่านั้น

IsDependentEntities
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา