นำเข้าบัญชี (หน้าต่าง ID-248)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าบัญชี

ลักษณะ: นำเข้าค่าต่างๆของบัญชีธรรมชาติ

ช่วย: หน้าจอ นำเข้าบัญชีธรรมชาติ เป็นตารางระหว่างทางซึ่งจะถูกใช้ในขณะนำเข้าข้อมูลบัญชีภายนอกเข้าไปในระบบ การเลือกปุ่ม 'ประมวลผล' จะเป็น การเพิ่ม หรือ การแก้ไข ข้อมูลที่เหมาะสมTAB: นำเข้า บัญชี

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:นำเข้าบัญชี - นำเข้า บัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account นำเข้าบัญชี นำเข้าค่าต่างๆทางบัญชี null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี สามารถจะเป็น บัญชีธรรมชาติ หรือ ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้ C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name ชื่อองค์ประกอบ ชื่อขององค์ประกอบ null ElementName
character varying(60)
String
Element องค์ประกอบ องค์ประกอบทางการบัญชี องค์ประกอบบัญชี เป็นการระบุชนิดบัญชีอย่างจำเพาะเจาะจง องค์ประกอบบัญชีนี้เรีบกกันโดยทั่วไปว่า ผังบัญชี (Chart of Accounts) C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40)
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Account Type ชนิดบัญชี เป็นการระบุชนิดของบัญชี ชนิดบัญชีที่ถูกต้อง คือ A - สินทรัพย์, E - ค่าใช้จ่าย, L - หนี้สิน, O- ส่วนของผู้ถือหุ้น, R -รายรับ และ M- บันทึกช่วยจำ ชนิดบัญชีจะถูกใช้ในการกำหนด ว่า ภาษีอะไร ,ถ้าใช้ได้, จะถูกใช้กับ การจ่าย และการรับสำหรับบริษัทคู่ค้า

ข้อสังเกตุ: จำนวนเงินใน บัญชีบันทึกช่วยจำ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา ในขณะตรวจเพื่อทำงบดุล

AccountType
character(1)
List
Account Sign สัญลักษณ์บัญชี แสดง สัญลักษณ์ธรรมชาติของบัญชีว่าเป็น เดบิต หรือ เครดิต เป็นการระบุว่า ยอดคงเหลือ ที่ประมาณไว้สำหรับบัญชีนี้ควรจะเป็น เดบิต หรือ เครดิต AccountSign
character(1)
List
Summary Level ระดับสรุป Entity นี้เป็น Entity สรุป Entity สรุป แสดงสาขาของ tree มากกว่าจะเป็น end-node. Entity สรุป จะถูกใช้สำหรับการรายงานและไม่มีค่าของมันเอง IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key ค่าสำคัญหลัก ค่าสำคัญของข้อมูลหลัก null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account บัญชีหลัก บัญชีหลัก (โดยสรุป) null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual ลงบัญชีค่าจริง สามารถจะลงบัญชีค่าจริงได้ ลงบัญชีค่าจริง เป็นการระบุว่าค่าจริงจะถูกบันทึกลงบัญชีในค่าองค์ประกอบนี้ได้หรือไม่ PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget ลงบัญชีงบประมาณ สามารถลงบัญชีงบประมาณได้ ลงบัญชีงบประมาณ เป็นการระบุว่างบประมาณ จะถูกบันทึกลงบัญชีในค่าองค์ประกอบนี้ได้หรือไม่ PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical ลงบัญชีสถิติ บันทึกจำนวนทางสถิติลงบัญชีนี้ ? null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance ลงบัญชีภาระหนี้ บันทึกพันธะผูกพันลงบัญชีนี้ null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled ควบคุมโดยเอกสาร บัญชีควบคุม - ถ้าบัญชีหนึ่งถูกควบคุมโดยเอกสาร, คุณจะไม่สามารถลงบัญชีด้วยมือเองได้ null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account บัญชีปริยาย ชื่อของคอลัมน์บัญชีปริยาย null Default_Account
character varying(30)
String
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts นำเข้าบัญชี นำเข้าบัญชีธรรมชาติ นำเข้าบัญชีและรายละเอียดตามลำดับชั้นและปรับปรุงบัญชีปริยาย

การปรับปรุงบัญชีปริยายนั้นจะเปลี่ยนส่วนที่เป็นบัญชีธรรมชาติของบัญชีทั้งหมด, (เช่น บัญชี 01-240 จะกลายเป็น 01-300). ถ้าคุณสร้างการรวมบัญชีใหม่, บัญชีเก่า (เช่น 01-240) จะยังคงอยู่, หรือไม่ก็ถูกแทนด้วยค่าใหม่ ถ้าคุณเลือกการประมวลผลนี้, ให้แน่ใจว่าคุณมี่บัญชีปริยายหลายบัญชีที่ใช้บัญชีธรรมชาติเดียวกันและ มีสำเนา !!

พารามิเตอร์ต่างๆจะเป็นค่าปริยายสำหรับระเบียนที่มีค่าเป็น null, ข้อมูลที่นำเข้าไปจะไม่ถูกเขียนทับข้อมูลใดๆเลย

Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา