บริษัท (หน้าต่าง ID-109)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: บริษัท

ลักษณะ: การจัดการ บริษัท/ผู้เช่า

ช่วย: บริษัท เป็นระดับสูงที่สุดของหน่วยธุรกิจอิสระในระบบ แต่ละบริษัทต้องจะมีอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน/สาขาที่จะรายงานต่อบริษัท แต่ละบริษัทจะกำหนด พารามิเตอร์ต่างๆทางการบัญชี (โครงสร้างบัญชี, นิยาม Tree, หน่วยวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน). อย่าสร้างบริษัทใหม่ในหน้าจอนี้, แต่ให้ใช้ "ตั้งค่าเริ่มต้นบริษัท" เพื่อตั้งค่าความปลอดภัยและกฏเกณฑ์การเข้าถึงที่จำเป็น ถ้าคุณสร้างบริษัทใหม่ที่นี่, คุณจะไม่สามารถที่จะดูบริษัทใหม่นั้นได้ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบริษัทจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยTAB: บริษัท

ลักษณะ: นิยามเกี่ยวกับบริษัท/ผู้เช่า


ช่วย แท็บ นิยามบริษัท ให้นิยามบริษัทจำเพาะเจาะจง อย่าสร้างบริษัทใหม่ในหน้าจอนี้, แต่ให้ใช้ "ตั้งค่าเริ่มต้นบริษัท" (ด้วยบทบาท System Administrator) เพื่อตั้งค่าความปลอดภัยและกฏการเข้าถึงที่จำเป็น ถ้าคุณสร้างบริษัทใหม่ที่นี่, คุณจะไม่สามารถดูบริษัทใหม่นั้นได้ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบริษัทก็จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วย


ไฟล์:บริษัท - บริษัท - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Beta Functions ใช้ Beta Functions ทำให้ใช้ Beta Functions ได้ ขอบเขตที่แน่นอนของ Beta Functionality จะถูกแสดงไว้ใน release note โดยปกติขอแนะนำไม่ให้สั่งใช้งาน Beta functionality ในระบบที่กำลังใช้งายจริง IsUseBetaFunctions
character(1) NOT NULL
Yes-No
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6)
Table
Multi Lingual Documents เอกสารหลายภาษา เอกสารเป็นแบบหลายภาษา ถ้าถูกเลือก, คุณจะสามารถใช้เอกสารหลายภาษาได้และจำเป็นต้องการจัดการการแปลสำหรับ entities ที่ใช้ในเอกสาร (ตัวอย่าง: สินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน, ...).

โปรดสังเกตุ, ว่าภาษาฐานจะเป็นภาษาอังกฤษเสมอ

IsMultiLingualDocument
character(1) NOT NULL
Yes-No
Auto Archive Auto Archive Enable and level of automatic Archive of documents Adempiere allows to automatically create archives of Documents (e.g. Invoices) or Reports. You view the archived material with the Archive Viewer AutoArchive
character(1) NOT NULL
List
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Mail Host Mail Host Hostname of Mail Server for SMTP and IMAP The host name of the Mail Server for this client with SMTP services to send mail, and IMAP to process incoming mail. SMTPHost
character varying(60)
String
SMTP Authentication SMTP Authentification Your mail server requires Authentification Some email servers require authentification before sending emails. If yes, users are required to define their email user name and password. If authentification is required and no user name and password is required, delivery will fail. IsSmtpAuthorization
character(1) NOT NULL
Yes-No
SMTP Port SMTP Port SMTP Port Number null SMTPPort
numeric(10)
Integer
SMTP SSL/TLS SMTP SSL/TLS Use SSL/TLS for SMTP null IsSecureSMTP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Request EMail EMail คำร้องขอ EMail address ที่จะส่ง mails อัตโนมัติไป หรือรับ mails สำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ (ใช้ชื่อเต็ม) EMail สำหรับคำร้องขอ, การเตือน และการยกระดับ จะถูกส่งจาก email address นี้และส่งข้อมูลถ้าผู้แทนขายไม่มีบัญชี email ของตนเอง address นี้ต้องใช้ชื่อเต็ม (เช่น joe.smith@company.com) และต้องเป็น address ที่ถูกต้อง RequestEMail
character varying(60)
String
Request Folder แฟ้มคำร้อง EMail folder to process incoming emails; if empty INBOX is used Email folder used to read emails to process as requests, If left empty the default mailbox (INBOX) will be used. Requires IMAP services. RequestFolder
character varying(20)
String
Request User ผู้ใช้คำร้องขอ ชื่อผู้ใช้ (ID) ของเจ้าของ email ชื่อผู้ใช้ email สำหรับคำร้องขอ, การเตือนและการยกระดับจะถูกส่งออกไปจาก email นี้พร้อมทั้งข้อมูลที่ส่งมอบด้วยถ้าพนักงานขายไม่มีบัญชี email จำเป็นต้องมี, ถ้า mail server ของตุณต้องการการอนุมัติและสำหรับรับ email ที่เข้ามา RequestUser
character varying(60)
String
Request User Password รหัสผ่านผู้ใช้คำร้องขอ รหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ (ID) สำหรับการประมวลผล mail null RequestUserPW
character varying(20)
String
Server EMail Server EMail Send EMail from Server When selected, mail is sent from the server rather then the client. This decreases availability. You would select this when you do not want to enable email relay for the client addresses in your mail server. IsServerEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Test EMail Test EMail Test EMail Connection Test EMail Connection based on info defined. An EMail is sent from the request user to the request user. Also, the web store mail settings are tested. EMailTest
character(1)
Button
Model Validation Classes Model Validation Classes List of data model validation classes separated by ; List of classes implementing the interface org.compiere.model.ModelValidator, separaed by semicolon.

The class is called for the client and alows to validate documents in the prepare stage and monitor model changes.

ModelValidationClasses
character varying(255)
String
Store Attachments On File System Store Attachments On File System null null StoreAttachmentsOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Attachment Path Windows Attachment Path null null WindowsAttachmentPath
character varying(255)
String
Unix Attachment Path Unix Attachment Path null null UnixAttachmentPath
character varying(255)
String
Store Archive On File System Store Archive On File System null null StoreArchiveOnFileSystem
character(1) NOT NULL
Yes-No
Windows Archive Path Windows Archive Path null null WindowsArchivePath
character varying(255)
String
Unix Archive Path Unix Archive Path null null UnixArchivePath
character varying(255)
String
IsUseASP IsUseASP null null IsUseASP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy กลยุทธ์การทำสำเนา กลยุทธ์การทำสำเนาข้อมูล กลยุทธ์การทำสำเนา กำหนดว่า ตารางอะไรบ้างที่จะต้องทำสำเนาและทำสำเนาอย่างไร AD_ReplicationStrategy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: ข้อมูล บริษัท

ลักษณะ: ข้อมูลบริษัท


ช่วย แท็บ ข้อมูลบริษัท กำหนดรายละเอียดสำหรับแต่ละบริษัท กฏเกณฑ์ทางการบัญชีและค่าปริยายระดับสูงก็ถูกกำหนดที่นี่ด้วย ปฏิทินที่ถูกใช้ในการกำหนดว่ารอบบัญชีหนึ่งๆจะถูกเปิด หรือ ปิด


ไฟล์:บริษัท - ข้อมูล บริษัท - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount calculated from Line Amounts ส่วนลดคำนวนจากจำนวนเงินในรายการ การคำนวนส่วนลดการจ่ายเงินจะไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ถ้าส่วนลดการจ่ายเงินถูกคำนวนจากจำนวนเงินในรายการเท่านั้น, ถาษีและค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกรวมเข้าไปด้วย อันนี้เป็นคัวอย่างวิธีปฏิบัติในการทำธุรกิจในสหรัฐ ถ้าเลือกนี้ไม่ถูกเลือกจะใช้ยอดเงินรวมของใบแจ้งหนี้เพื่อคำนวนส่วนลดการจ่ายเงิน IsDiscountLineAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calendar ปฏิทิน ชื่อปฏิทินของบัญชี ปฏิทิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของปฏิทินบัญชี สามารถใช้หลายๆปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องการปฏิทินมาตรฐานที่เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม และปฏิทินงบประมาณที่เริ่มต้นจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Primary Accounting Schema โครงสร้างบัญชีหลัก กฎเกณฑ์พื้นฐานสำหรับบัญชี โครงสร้างบัญชี กำหนดกฏเกณฑ์ที่ใช้ในบัญชี เช่น วิธีการคิดต้นทุน, สกุลเงิน และปฏิทิน C_AcctSchema1_ID
numeric(10)
Table
UOM for Volume หน่วยวัดปริมาตร หน่วยวัดมาตราฐานสำหรับปริมาตร หน่วยวัดมาตราฐานสำหรับปริมาตร แสดงหน่วยวัดที่จะใช้สำหรับสินค้าที่อ้างอิงโดยปริมาตรในเอกสาร C_UOM_Volume_ID
numeric(10)
Table
UOM for Weight หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดมาตราฐานสำหรับน้ำหนัก หน่วยวัดมาตราฐานสำหรับน้ำหนัก แสดงหน่วยวัดที่จะใช้สำหรับสินค้าที่อ้างอิงโดยน้ำหนักในเอกสาร C_UOM_Weight_ID
numeric(10)
Table
UOM for Length หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดมาตรฐานสำหรับความยาว หน่วยวัดมาตรฐานสำหรับความยาว แสดงหน่วยวัดที่จะใช้สำหรับสินค้าที่อ้างอิงด้วยความยาวในเอกสาร C_UOM_Length_ID
numeric(10)
Table
UOM for Time หน่วยวัดเวลา หน่วยวัดมาตรฐานสำหรับเวลา หน่วยวัดเวลามาตรฐาน แสดงหน่วยวัดที่จะใช้กับสินค้าที่ถูกอ้างอิงโดยเวลาในเอกสาร C_UOM_Time_ID
numeric(10)
Table
Template B.Partner ต้นแบบบริษัทคู่ค้า บริษัทคู่ค้าที่จะถูกใช้สำหรับการสร้างบริษัทคู่ค้าใหม่ในขณะทำงาน เมื่อสร้างบริษัทคู่ค้าใหม่จากฟิลด์ค้นหาบริษัทคู่ค้า (คลิกขวา: สร้าง), บริษัทคู่ค้าที่ถูกเลือกจะถูกใช้เป็นต้นแบบ, เช่น เพื่อให้นิยามรายการราคา, เงื่อนไขการชำระเงิน, เป็นต้น C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
Product for Freight สินค้าที่จะขนส่ง null null M_ProductFreight_ID
numeric(10)
Search
Days to keep Log จำนวนวันเก็บบันทึก จำนวนวันเก็บบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลเก่าอาจถูกลบ KeepLogDays
numeric(10)
Integer
Organization Tree Tree หน่วยงาน/สาขาหลัก null null AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Menu Tree Tree เมนูหลัก null null AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
BPartner Tree Tree บริษัทคู่ค้าหลัก null null AD_Tree_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Product Tree Tree สินค้าหลัก null null AD_Tree_Product_ID
numeric(10)
Table
Project Tree Tree โครงการหลัก null null AD_Tree_Project_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Tree Tree เขตการขายหลัก null null AD_Tree_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Campaign Tree Tree แคมเปญหลัก null null AD_Tree_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Activity Tree Tree กิจกรรมหลัก null null AD_Tree_Activity_ID
numeric(10)
Table
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
Logo Report Logo Report null null LogoReport_ID
numeric(10)
Image
Logo Web Logo Web null null LogoWeb_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client Share

ลักษณะ: Force (not) sharing of client/org entities


ช่วย Business Partner can be either defined on Client level (shared) or on Org level (not shared). You can define here of Products are always shared (i.e. always created under Organization "*") or if they are not shared (i.e. you cannot enter them with Organization "*").
The creation of "Client and Org" shared records is the default and is ignored.


ไฟล์:บริษัท - Client Share - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Share Type Share Type Type of sharing Defines if a table is shared within a client or not. ShareType
character(1) NOT NULL
List


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา