การเร่งรัดหนี้ (หน้าต่าง ID-159)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: การเร่งรัดหนี้

ลักษณะ: การจัดการระดับการเร่งรัดหนี้

ช่วย: หน้าจอการเร่งรัดหนี้กำหนดพารามิเตอร์ที่จะถูกใช้เมื่อจะออกจดหมายเร่งรัดหนี้ ลูกค้าแต่ละรายจะมีรหัสเร่งรัดหนี้หนึ่งรหัสTAB: การเร่งรัดหนี้

ลักษณะ: ดูแลกฎเกณฑ์การเร่งรัดหนี้


ช่วย แท็บ การเร่งรัดหนี้ กำหนดพารามิเตอร์สำหรับระดับการเร่งรัดหนี้


ไฟล์:การเร่งรัดหนี้ - การเร่งรัดหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create levels sequentially Create levels sequentially Create Dunning Letter by level sequentially If selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due. CreateLevelsSequentially
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: ระดับ

ลักษณะ: การจัดการระดับการเร่งรัดหนี้สิน


ช่วย แท็บ ระดับเร่งรัดหนี้ กำหนดช่วงเวลาและความถี่ของการออกจดหมายเร่งรัดหนี้


ไฟล์:การเร่งรัดหนี้ - ระดับ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning การเร่งรัดหนี้ กฏเกณฑ์การเร่งรัดหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้เกินกำหนด การเร่งรัดหนี้ แสดงกฏเกณฑ์และวิธีการของการเร่งรัดหนี้สำหรับการจ่ายเงินที่พ้นกำหนดแล้ว C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days after due date วันหลังกำหนดจ่าย จำนวนวันหลังจากวันที่ถึงกำหนดจ่ายเงินจึงจะทำการเร่งรัดหนี้ วันหลังกำหนดจ่าย แสดงจำนวนวันหลังจากวันที่กำหนดจ่ายเงิน เพื่อที่จะเริ่มต้นการเร่งรัดหนี้ DaysAfterDue
numeric(10) NOT NULL
Number
Show Not Due Show Not Due Show/print all invoices which are not due (yet). The dunning letter with this level includes all not due invoices. IsShowNotDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days between dunning วันระหว่างการเร่งรัด จำนวนวันระหว่างการส่งจดหมายเร่งรัดหนี้ วันระหว่างการเร่งรัด แสดงจำนวนของวันระหว่างการส่งจดหมายเตือนการเร่งรัดหนี้ DaysBetweenDunning
numeric(10) NOT NULL
Integer
Show All Due Show All Due Show/print all due invoices The dunning letter with this level includes all due invoices. IsShowAllDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge fee คิดค่าธรรมเนียม เป็นการระบุว่าจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบแจ้งหนี้เกินกำหนด เลือก คิดค่าธรรมเนียม เป็นการระบุว่าเอกสารเร่งรัดหนี้ จะรวมค่าธรรมเนียมสำหรับใบแจ้งหนี้เกินกำหนดหรือไม่ ChargeFee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fee Amount จำนวนเงินค่าบริการ จำนวนเงินค่าบริการในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินค่าบริการ แสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมในจดหมายเร่งรัดหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้เกินกำหนด ฟิลด์นี้จะแสดงผลเฉพาะถ้าเลือก จำนวนเงินค่าบริการ ถูกเลือกเท่านั้น FeeAmt
numeric
Amount
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note บันทึก ทางเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้กำหนด ฟิลด์ บันทีก อนุญาตให้ใส่ข้อมูลทางเลือกเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ Note
character varying(2000)
Text
Dunning Print Format รูปแบบพิมพ์การเร่งรัดหนี้ รูปแบบพิมพ์สำหรับการพิมพ์หนังสือเร่งรัดหนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดรูปแบพิมพ์เพื่อพิมพ์หนังสือเร่งรัดหนี้นั้น Dunning_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Credit Stop Credit Stop Set the business partner to credit stop If a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed). IsSetCreditStop
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Payment Term Set Payment Term Set the payment term of the Business Partner If a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten. IsSetPaymentTerm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term ระยะเวลาจ่ายเงิน ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้ C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Collection Status Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType
character(1)
List
Is Statement Is Statement Dunning Level is a definition of a statement null IsStatement
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การแปล

ลักษณะ: การแปลระดับการเร่งรัดหนี้


ช่วย null


ไฟล์:การเร่งรัดหนี้ - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level ระดับการเร่งรัดหนี้ null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text ข้อความพิมพ์ ข้อความในฉลากที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ ฉลากที่จะถูกพิมพ์ แสดงชื่อที่จะถูกพิมพ์ลงบนเอกสารหรือจดหมายโต้ตอบ มีความยาวที่สุดคือ 2000 ตัวอักษร PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note บันทึก ทางเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้กำหนด ฟิลด์ บันทีก อนุญาตให้ใส่ข้อมูลทางเลือกเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ Note
character varying(2000)
Text
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา