เตือน (หน้าต่าง ID-276)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: เตือน

ลักษณะ: คำเตือนในระบบ Adempiere

ช่วย: คำเตือนในระบบ Adempiere อนุญาตให้คุณกำหนดเงื่อนไขของระบบตามที่คุณต้องการที่จะส่งคำเตือนต่างๆได้
TAB: เตือน

ลักษณะ: คำเตือน Adempiere


ช่วย คำเตือน Adempiere อนุญาตให้คุณให้นิยามเงื่อนไขของระบบที่คุณต้องการจะใให้แจ้งเตือนเรื่องต่างๆ


ไฟล์:เตือน - เตือน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Processor ตัวประมวลผลการเตือน พารามิเตอร์ของ ตัวประมวลผล/ตัวบริการ การเตือน พารามิเตอร์ของ ตัวประมวลผล/ตัวบริการ การเตือน AD_AlertProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Enforce Client Security ใช้ความปลอดภัยบริษัท ส่งการเตือนไปยังผู้รับเฉพาะเมื่อกฏเกณฑ์ความปลอดภัยของบริษัทในบทบาทนี้อนุญาต null EnforceClientSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce Role Security ใช้ความปลอดภัยบทบาท ส่งคำเตือนไปยังผู้รับเฉพาะถ้ากฏเกณฑ์ความปลอดภัยข้อมูลของบทบาทอนุญาต null EnforceRoleSecurity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Alert Subject เตือนเรื่อง เรื่องของการเตือน เรื่องของข้อความ email ที่ถูกส่งออกไปสำหรับการเตือน AlertSubject
character varying(60) NOT NULL
String
Alert Message ข้อความเตือน ข้อความของการเตือน ข้อความของ email ที่ถูกส่งออกไปสำหรับการเตือน AlertMessage
character varying(2000) NOT NULL
Text
TAB: กฎ การเตือน

ลักษณะ: นิยามขององค์ประกอบการเตือน


ช่วย นิยามของการเตือนหรือการตอบสนอง


ไฟล์:เตือน - กฎ การเตือน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert เตือน คำเตือนในระบบคอมเปียร์ คำเตือนในระบบคอมเปียร์ อนุญาตให้คุณกำหนดเงื่อนไขของระบบตามที่คุณต้องการ ในการส่งคำเตือนต่างๆได้ AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Error Msg ข้อความผิดพลาด null null ErrorMsg
character varying(2000)
Text
Pre Processing ก่อนการการประมวล ประมวลผล SQL ก่อนทำการค้นหาข้อมูล อาจจะเป็นประโยคคำสั่ง Update, Delete เป็นต้น PreProcessing
character varying(2000)
Text
Sql SELECT Select Clause SQL SELECT clause The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Sql FROM From Clause SQL FROM clause The Select Clause indicates the SQL FROM clause to use for selecting the record for a measure calculation. It can have JOIN clauses. Do not include the FROM itself. FromClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE SQL Where clause Fully qualified WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000)
Text
Other SQL Clause Other Clause Other SQL Clause Any other complete clause like GROUP BY, HAVING, ORDER BY, etc. after WHERE clause. OtherClause
character varying(2000)
Text
Post Processing หลังการประมวลผล ประมวลผล SQL หลังจากทำการค้นหาข้อมูล อาจจะเป็นประโยคคำสั่ง Update, Delete เป็นต้น PostProcessing
character varying(2000)
Text
TAB: ผู้รับ การเตือน

ลักษณะ: ผู้รับของการเตือน


ช่วย คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้หรือบทบาทได้


ไฟล์:เตือน - ผู้รับ การเตือน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Alert Recipient ผู้รับการเตือน ผู้รับของการแจ้งการเตือน คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้หรือบทบาท AD_AlertRecipient_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Alert เตือน คำเตือนในระบบคอมเปียร์ คำเตือนในระบบคอมเปียร์ อนุญาตให้คุณกำหนดเงื่อนไขของระบบตามที่คุณต้องการ ในการส่งคำเตือนต่างๆได้ AD_Alert_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Search
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา