นำเข้าบริษัทคู่ค้า (หน้าต่าง ID-172)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าบริษัทคู่ค้า

ลักษณะ: นำเข้าบริษัทคู่ค้า

ช่วย: หน้าจอ นำเข้าบริษัทคู่ค้า เป็นตารางระหว่างทางซึ่งจะถูกใช้ในขณะนำเข้าข้อมูลภายนอกเข้าไปในระบบ การเลือกปุ่ม 'นำเข้าบริษัทคู่ค้า' จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลที่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งTAB: นำเข้า บริษัทคู่ค้า

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:นำเข้าบริษัทคู่ค้า - นำเข้า บริษัทคู่ค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Import Business Partner นำเข้าบริษัทคู่ค้า null null I_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40)
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60)
String
Name 2 ชื่อ 2 ชื่อเพิ่มเติม null Name2
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
D-U-N-S D-U-N-S หมายเลข Dun & Bradstreet ใช้สำหรับ EDI - สำหรับรายละเอียดให้ดู www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. NAICS
character(6)
String
Tax ID รหัสภาษี รหัสภาษี ฟิลด์ รหัสภาษี แสดงหมายเลขแสดงตัวทางกฏหมายของ Entity นี้ TaxID
character varying(20)
String
Group Key ค่าหลักของกลุ่ม ค่าหลักของกลุ่มบริษัทคู่ค้า null GroupValue
character varying(40)
String
Business Partner Group กลุ่มบริษัทคู่ค้า รหัสกลุ่มบริษัทคู่ค้า กลุ่มบริษัทคู่ค้า ให้วิธีของการกำหนดค่าปริยายที่จะใช้กับบริษัทคู่ค้า C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address 1 ที่อยู่ 1 ที่อยู่สำหรับที่ตั้งนี้ ที่อยู่ 1 แสดงที่อยู่สำหรับที่ตั้งของหน่วยงาน/สาขา Address1
character varying(60)
String
Address 2 ที่อยู่ 2 ที่อยู่ 2 สำหรับที่ตั้งนี้ ที่อยู่ 2 ให้ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมสำหรับหน่วยงาน/สาขาหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใช้ในการกำหนด ที่ตั้ง, เลขที่ หรือข้อมูลในทำนองเดียวกัน Address2
character varying(60)
String
ZIP รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ฟิลด์ รหัสไปรษณีย์ แสดงรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของ Entity นี้ Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
รหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม รหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม แสดง ข้อมูลรหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม (ถ้ามี) Postal_Add
character varying(10)
String
City จังหวัด เป็นการระบุจังหวัดหนึ่งๆ จังหวัด แสดงจังหวัดที่จำเพาะหนึ่งๆสำหรับประเทศหรือรัฐนี้ City
character varying(60)
String
Region ชื่อรัฐ ชื่อของรัฐนี้ ชื่อรัฐ แสดงชื่อที่จะพิมพ์เมื่อจะใช้รัฐนี้ในเอกสาร RegionName
character varying(60)
String
Region รัฐ เป็นการระบุเขตทางภูมิศาสตร์ รัฐ แสดงรัฐจำเพาะหนึ่งสำหรับประเทศนี้ C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code รหัสประเทศ ISO ตัวอักษรตัวใหญ่ 2 ตัวแทนรหัสประเทศ ISO ตาม ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html ดูรายละเอียด - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html หรือ - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country ประเทศ ประเทศ ประเทศ ให้นิยามประเทศหนึ่งๆ แต่ละประเทศต้องถูกนิยามไว้ก่อนที่จะถูกใช้ในเอกสารใดๆ C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Title คำนำหน้าชื่อ ชื่อที่ entity นี้ถูกอ้างอิงถึง คำนำหน้าชื่อ เป็นการระบุชื่อที่ entity นี้ถูกอ้างอิงถึง Title
character varying(40)
String
Contact Name ชื่อติดต่อ ชื่อติดต่อของบริษัทคู่ค้า null ContactName
character varying(60)
String
Contact Description รายละเอียดผู้ติดต่อ รายละเอียดของผู้ติดต่อ null ContactDescription
character varying(255)
String
Comments คำอธิบาย คำอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติม ฟิลด์ คำอธิบาย อนุญาตให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมแบบอิสระได้ Comments
character varying(2000)
Text
Phone โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ ฟิลด์ โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ Phone
character varying(40)
String
2nd Phone โทรศัพท์ที่ 2 แสดงหมายเลขโทรศัพท์ทางเลือก ฟิลด์ โทรศัพท์ที่ 2 แสดงหมายเลขโทรศัพท์ทางเลือก Phone2
character varying(40)
String
Fax แฟกซ์ หมายเลขแฟกซ์ Fax แสดง หมายเลขแฟกซ์ของบริษัทคู่ค้านี้หรือที่ตั้งนี้ Fax
character varying(40)
String
Birthday วันเกิด วันเกิด หรือ วันครบรอบปี วันเกิด หรือ วันครบรอบปี Birthday
timestamp without time zone
Date
EMail Address Email Electronic Mail Address Email Address คือ รหัส Email สำหรับผู้ใช้นี้และควรจะถูกต้องสมบูรณ์ (เช่น joe.smith@company.com) Email Address นี้จะถูกใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นบริการตนเองจากเว็บ EMail
character varying(60)
String
Password รหัสผ่าน รหัสผ่านที่ความยาวใดๆ (case sensitive) รหัสผ่าน แสดงรหัสผ่านสำหรับรหัสผู้ใช้นี้ รหัสผ่านจำเป็นในการระบุผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้ระบบ Password
character varying(20)
String
Interest Area Interest Area Name of the Interest Area Name of the Interest Area of the user InterestAreaName
character varying(40)
String
Interest Area เรื่องที่สนใจ เรื่องที่สนใจ เรื่องที่สนใจ แสดงความสนใจในหัวเรื่องของผู้ติดต่อ เรื่องที่สนใจสามารถใช้ได้สำหรับแคมเปญทางการตลาด R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
BP Contact Greeting คำทักทายผู้ติดต่อ คำทักทายสำหรับผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้า null BPContactGreeting
character varying(60)
String
Greeting คำทักทาย คำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ คำทักทาย แสดงคำทักทายที่จะพิมพ์ลงบนจดหมายโต้ตอบ C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer ลูกค้า ตัวบ่งชี้ว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นลูกค้ารายหนึ่ง เลือก ลูกค้า เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้าเป็นลูกค้าหรือไม่ ถ้าถูกเลือกฟิลด์เพิ่มเติมจะแสดงผลออกมาซึ่งจะกำหนดลูกค้ารายนี้ยิ่งขึ้นไป IsCustomer
character(1)
Yes-No
Employee พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานหรือไม่ เลือก พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงาน ถ้าถูกเลือก, ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขี้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติพนักงานต่อไป IsEmployee
character(1)
Yes-No
Vendor ผู้จำหน่าย เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้ารายนี้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า เลือก ผู้จำหน่าย แสดงว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ถ้าเลือกนี้ถูกเลือก, ฟิลด์เพิ่มเติมจะถูกแสดงผลขึ้นซึ่งจะเป็นการระบุผู้จำหน่ายสินค้านี้ยิ่งขึ้น IsVendor
character(1)
Yes-No
Import Business Partners นำเข้าบริษัทคู่ค้าธุรกิจ นำเข้าบริษัทคู่ค้าธุรกิจ พารามิเตอร์ต่างๆจะเป็นค่าปริยายสำหรับระเบียนที่มีค่าเป็น null, ข้อมูลที่นำเข้าไปจะไม่เขียนทับข้อมูลใดๆเลย Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา