ค่าใช้จ่าย (ค้างจ่าย) (หน้าต่าง ID-254)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ค่าใช้จ่าย (ค้างจ่าย)

ลักษณะ: ดูค่าใช้จ่าย และ การคิดเงิน ที่ยังค้างจ่ายอยู่

ช่วย: ก่อนการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ, ให้ตรวจรายการค่าใช้จ่ายที่ยังค้างอยู่TAB: พนักงาน, ผู้จำหน่าย

ลักษณะ: Business Partner to be reimbursed


ช่วย Select the business partner to be reimbursed.


ไฟล์:ค่าใช้จ่าย (ค้างจ่าย) - พนักงาน, ผู้จำหน่าย - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 ชื่อ 2 ชื่อเพิ่มเติม null Name2
character varying(60)
String
Vendor ผู้จำหน่าย เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้ารายนี้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า เลือก ผู้จำหน่าย แสดงว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ถ้าเลือกนี้ถูกเลือก, ฟิลด์เพิ่มเติมจะถูกแสดงผลขึ้นซึ่งจะเป็นการระบุผู้จำหน่ายสินค้านี้ยิ่งขึ้น IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงานหรือไม่ เลือก พนักงาน เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นพนักงาน ถ้าถูกเลือก, ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขี้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติพนักงานต่อไป IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
PO Payment Term เงื่อนไขการชำระเงินใน PO กฏเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับใบสั่งซื้อ เงื่อนไขการชำระเงินใน PO แสดงระยะเวลาการจ่ายเงินซึ่งจะถูกใช้เมื่อใบสั่งซื้อกลายเป็นใบแจ้งหนี้ PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance ยอดคงค้าง จำนวนเงินยอดคงค้างทั้งหมดในสกุลเงินของบัญชีหลัก จำนวนเงินยอดคงค้าง คือจำนวนเงินยอดคงค้างจากการคำนวนค่าสินค้าสำหรับกิจกรรมของลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่าศูนย์, เราเป็นหนี้บริษัทคู่ค้า จำนวนเงินนี้จะถูกใช้สำหรับการบริหารเครดิต

การจัดสรรใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงินจะเป็นตัวกำหนดยอดคงค้าง (หมายความว่า ไม่ใช่ใบสั่งสินค้าหรือการจ่ายเงิน)

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: รายการ รายงาน

ลักษณะ: รายการรายงานเวลาและค่าใช้จ่าย (ยังไม่ได้กระทบยอด)


ช่วย ดูและแก้ไข รายการรายงานเวลาและค่าใช้จ่าย It lists expense items for the business partner on the expense header where the expense lines were not invoiced yet.


ไฟล์:ค่าใช้จ่าย (ค้างจ่าย) - รายการ รายงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report รายงานค่าใช้จ่าย รายงานเวลาและค่าใช้จ่าย null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date วันที่ค่าใช้จ่าย วันที่ของค่าใช้จ่าย วันที่ของค่าใช้จ่าย DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report รายงานเวลา บรรทัดนี้เป็นรายงานเวลาอย่างเดียว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รายงานบรรทัดนี้มีข้อมูลเวลาเท่านั้น IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Invoiced แจ้งหนี้แล้ว รายการนี้ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว ตัวบ่งชี้ว่าได้แจ้งหนี้แล้วหรือยัง IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment การมอบหมายทรัพยากร การมอบหมายทรัพยากร null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric
Quantity
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Reimbursed Quantity Reimbursed The reimbursed quantity The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Expense Amount จำนวนเงินค่าใช้จ่าย จำนวนเงินของค่าใช้จ่ายนี้ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในหน่วยสกุลเงิน ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Converted Amount จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว คือผลลัพธ์ของการคูณจำนวนเงินต้นทางด้วยอัคราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินเป้าหมาย ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Reimbursed Price Reimbursed The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices
Time Type ประเภทเวลา ชนิดของเวลาที่ถูกบันทึก ประเภทเวลาต่างๆสำหรับการรายงาน (ขนานไปกับกิจกรรม) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Note บันทึก ทางเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้กำหนด ฟิลด์ บันทีก อนุญาตให้ใส่ข้อมูลทางเลือกเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ Note
character varying(255)
Text
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase เฟสโครงการ เฟสของโครงการหนึ่ง null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task งานโครงการ งานโครงการจริงในเฟสหนึ่งๆ งานโครงการ ในเฟสหนึ่งของโครงการแสดงงานจริงๆ C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา