ระยะเวลาจ่ายเงิน (หน้าต่าง ID-141)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ระยะเวลาจ่ายเงิน

ลักษณะ: การจัดการระยะเวลาจ่ายเงิน

ช่วย: หน้าจอ ระยะเวลาจ่ายเงิน ให้นิยามระยะเวลาจ่ายเงินต่างๆที่คุณเสนอให้กับลูกค้า และที่ผู้จำหน่ายสินค้าเสนอให้คุณ ใบแจ้งหนี้แต่ละใบต้องมีระยะเวลาจ่ายเงิน ในใบแจ้งหนี้มาตรฐาน, ชื่อและบันทึกเอกสารของระยะเวลาจ่ายเงินจะถูกพิมพ์ออกมาTAB: ระยะเวลา จ่ายเงิน

ลักษณะ: กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน


ช่วย แท็บ เงื่อนไขการชำระเงิน ให้นิยามเงื่อนไขการชำระเงินต่างๆที่คุณเสนอให้กับบริษัทคู่ค้าของคุณเมื่อจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ และเงื่อนไขการชำระเงินที่ผู้จำหน่ายสินค้าเสนอให้คุณสำหรับการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ที่มาถึงคุณ ในใบแจ้งหนี้มาตรฐาน, ชื่อและบันทึกเอกสารของเงื่อนไขการชำระเงินจะถูกพิมพ์ออกมา


ไฟล์:ระยะเวลาจ่ายเงิน - ระยะเวลา จ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1)
Yes-No
Fixed due date วันที่กำหนดจ่ายคงที่ การจ่ายเงินถึงกำหนด ณ วันที่ที่คงที่ เลือก วันที่กำหนดจ่ายคงที่ แสดงว่าใบแจ้งหนี้ที่ใช้เงื่อนไขการชำระเงินนี้จะถึงกำหนดจ่าย ณ วันที่คงที่ในแต่ละเดือน IsDueFixed
character(1) NOT NULL
Yes-No
After Delivery หลังส่งมอบ ถึงกำหนดหลังส่งมอบไม่ใช่หลังการแจ้งหนี้ เลือก หลังส่งมอบ แสดงว่าการจ่ายเงินจะถึงกำหนดหลังการส่งมอบซึ่งตรงกันข้ามกับหลังการแจ้งหนี้ AfterDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Business Day วันทำการต่อไป การจ่ายเงินจะถึงกำหนดในวันทำการต่อไป เลือก วันทำการต่อไป เป็นการระบุว่าการจ่ายเงินจะถึงกำหนดในวันทำการต่อไปหลังจากการแจ้งหนี้หรือการส่งมอบสินค้า IsNextBusinessDay
character(1)
Yes-No
Fix month day วันในเดือนคงที่ วันในเดือนของวันที่ถึงกำหนด The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected. FixMonthDay
numeric(10)
Integer
Fix month cutoff Fix month cutoff Last day to include for next due date The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected. FixMonthCutoff
numeric(10)
Integer
Fix month offset Fix month offset Number of months (0=same, 1=following) The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected. FixMonthOffset
numeric(10)
Integer
Net Days จำนวนวันสุทธิ จำนวนวันสุทธิซึ่งการจ่ายเงินจะถึงกำหนด แสดงจำนวนของวันหลังจากการแจ้งหนี้ที่การจ่ายเงินถึงกำหนด NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Net Day วันสุทธิ วันสุทธิเมื่อถึงกำหนดจ่ายเงิน เมื่อกำหนด, จะเขียนทับ จำนวนวันสุทธิ ด้วยจำนวนสัมพัทธ์ของจำนวนวันถึงวันที่กำหนดนั้น NetDay
character(1)
List
Discount Days จำนวนวันส่วนลด จำนวนวันจากวันที่แจ้งหนี้ถึงวันที่ยังใช้ส่วนลดได้ จำนวนวันส่วนลด แสดงจำนวนของวันซึ่งจะต้องได้รับการจ่ายเงินเพื่อที่จะยังคงได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % % ส่วนลด ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ % ส่วนลด เป็นการระบุส่วนลดที่จะใช้หรือจะหักออกไป เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ Discount
numeric NOT NULL
Number
Discount Days 2 จำนวนวันส่วนลด 2 จำนวนวันจากวันที่แจ้งหนี้ถึงวันที่ยังใช้ส่วนลดได้ จำนวนวันส่วนลด แสดงจำนวนของวันซึ่งจะต้องได้รับการจ่ายเงินเพื่อที่จะยังคงได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข DiscountDays2
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount 2 % % ส่วนลด 2 ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ % ส่วนลด 2 เป็นการระบุส่วนลดที่จะใช้หรือจะหักออกไป เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ Discount2
numeric NOT NULL
Number
Grace Days วันปลอดหนี้ จำนวนวันหลังจากวันที่ถึงกำหนดถึงวันที่ส่งจดหมายเร่งรัดฉบับแรก วันปลอดหนี้ แสดงจำนวนของวันหลังจากวันที่กำหนดจ่ายเพื่อจะส่งจดหมายเร่งรัดหนี้ฉบับแรก ฟิลด์นี้แสดงผลเฉพาะถ้าเลือก ส่งจดหมายเร่งรัดหนี้ถูกเลือกไว้ GraceDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
Text
Payment Term Usage Payment Term Usage Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. null PaymentTermUsage
character(1) NOT NULL
List
Validate ตรวจสอบ ตรวจสอบระยะเวลาและกำหนดการจ่ายเงิน null Processing
character(1)
Button
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: การแปล

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:ระยะเวลาจ่ายเงิน - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term ระยะเวลาจ่ายเงิน ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้ C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Document Note บันทึกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร บันทึกเอกสาร ถูกใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับสินค้านี้ DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: กำหนดการ

ลักษณะ: กำหนดการจ่ายเงิน


ช่วย null


ไฟล์:ระยะเวลาจ่ายเงิน - กำหนดการ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term ระยะเวลาจ่ายเงิน ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้ C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Percentage จำนวนเปอร์เซนต์ เปอร์เซนต์ของจำนวนเงินทั้งจำนวน จำนวนเปอร์เซนต์ของจำนวนเงิน (สูงสุด 100) Percentage
numeric NOT NULL
Number
Net Days จำนวนวันสุทธิ จำนวนวันสุทธิซึ่งการจ่ายเงินจะถึงกำหนด แสดงจำนวนของวันหลังจากการแจ้งหนี้ที่การจ่ายเงินถึงกำหนด NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount Days จำนวนวันส่วนลด จำนวนวันจากวันที่แจ้งหนี้ถึงวันที่ยังใช้ส่วนลดได้ จำนวนวันส่วนลด แสดงจำนวนของวันซึ่งจะต้องได้รับการจ่ายเงินเพื่อที่จะยังคงได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % % ส่วนลด ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ % ส่วนลด เป็นการระบุส่วนลดที่จะใช้หรือจะหักออกไป เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ Discount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา