ลำดับเอกสาร (หน้าต่าง ID-112)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ลำดับเอกสาร

ลักษณะ: การจัดการลำดับระบบและลำดับเอกสาร

ช่วย: หน้าจอ ลำดับเอกสาร กำหนดวิธีการเรียงลำดับเลขที่เอกสาร เปลี่ยนวิธีกำหนดเลขที่เอกสาร คุณอาจจะเพิ่มอักษรนำหรืออักษรตามหรือเปลี่ยนหมายเลขปัจจุบันTAB: ลำดับ

ลักษณะ: นิยามการเรียงลำดับ


ช่วย The Sequence Tab defines the numeric sequencing to use for documents. These can also include a alpha suffix and / or prefix.


ไฟล์:ลำดับเอกสาร - ลำดับ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1)
Yes-No
Auto numbering กำหนดหมายเลขอัตโนมัติ กำหนดหมายเลขต่อไปโดยอัตโนมัติ เลือก กำหนดหมายเลขอัตโนมัติ แสดงว่าระบบจะมอบหมายหมายเลขต่อไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ IsAutoSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Used for Record ID ใช้สำหรับรหัสข้อมูล เลขที่เอกสารจะถูกใช้เป็นคำสำคัญของข้อมูล เลือก ใช้สำหรับรหัสข้อมูล เป็นการระบุว่ารหัสเอกสารจะถูกใช้เป็นคำสำคัญของข้อมูลหรือไม่ IsTableID
character(1)
Yes-No
Value Format รูปแบบค่า รูปแบบของค่า; ซึ่งสามารถใช้องค์ประกอบของรูปแบบคงที่, ตัวแปร: "_lLoOaAcCa09" องค์ประกอบการตรวจสอบ:
	(ช่องว่าง) ตัวหนังสือใดๆ

_ ช่องว่าง (ตัวหนังสือคงที่) l ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง L ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ o ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง O ตัวอักษรใดๆ a..Z หรือช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ a ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง A ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ c ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง C ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ 0 ตัวเลข 0..9 ไม่มีช่องว่าง 9 ตัวเลข 0..9 หรือ ช่องว่าง

ตัวอย่างของรูปแบบ "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Increment เพิ่ม จำนวนเลขที่จะเพิ่มให้กับเลขที่เอกสารสุดท้าย เพิ่ม แสดง จำนวนเลขที่จะเพิ่มให้กับเลขที่เอกสารสุดท้ายเพื่อจะถึงหมายเลขลำดับต่อไป IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next เลขต่อไป หมายเลขต่อไปที่จะใช้ เลขต่อไป แสดงหมายเลขต่อไปที่ใช้สำหรับเอกสารนี้ CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Decimal Pattern Decimal Pattern Java Decimal Pattern Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 DecimalPattern
character varying(40)
String
Prefix อักษรนำ อักษรนำ หน้าหมายเลขลำดับ อักษรนำ แสดงตัวอักษรที่พิมพ์ไว้ข้างหน้าเลขที่เอกสาร Prefix
character varying(255)
String
Suffix อักษรตาม อักษรตามหลังหมายเลข อักษรตาม แสดงตัวอักษรที่จะเพิ่มเข้าไปหลังจากเลขที่เอกสาร Suffix
character varying(255)
String
Organization level Organization level This sequence can be defined for each organization null IsOrgLevelSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Org Column คอลัมน์หน่วยงาน/สาขา คอลัมน์หน่วยงาน/สาขาเขียนด้วยชื่อเต็ม (AD_Org_ID) คอลัมน์หน่วยงาน/สาขา แสดงหน่วยงาน/สาขาที่จะถูกใช้ในการคำนวนการวัดนี้ OrgColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every Year เริ่มต้นลำดับใหม่ทุกปี เริ่มต้นลำดับใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เลือก เริ่มต้นลำดับใหม่ทุกปี แสดงว่าการเรียงลำดับเอกสารจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี StartNewYear
character(1)
Yes-No
Date Column คอลัมน์วันที่ คอลัมน์วันที่เต็มรูปแบบ คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่ที่จะถูกใช้เมื่อกำลังคำนวนการวัดนี้ DateColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every month Restart sequence every month null null StartNewMonth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No เลขเริ่มต้น เลข/ตำแหน่ง ของการเริ่มต้น เลขเริ่มต้นแสดง หมายเลขเริ่มต้นของเอกสารหรือตำแหน่ง StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Activate Audit Activate Audit Activate Audit Trail of what numbers are generated The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. IsAudited
character(1)
Yes-No
TAB: Sequence No

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:ลำดับเอกสาร - Sequence No - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ ลำดับเอกสาร ลำดับ กำหนดลำดับการให้หมายเลขที่จะถูกใช้กับเอกสาร AD_Sequence_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
YearMonth YearMonth YYYYMM null CalendarYearMonth
character varying(6) NOT NULL
String
Current Next เลขต่อไป หมายเลขต่อไปที่จะใช้ เลขต่อไป แสดงหมายเลขต่อไปที่ใช้สำหรับเอกสารนี้ CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา