นำเข้าการจ่ายเงิน (หน้าต่าง ID-280)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าการจ่ายเงิน

ลักษณะ: นำเข้าการจ่ายเงิน

ช่วย: nullTAB: การ จ่ายเงิน

ลักษณะ: นำเข้าการจ่ายเงิน


ช่วย null


ไฟล์:นำเข้าการจ่ายเงิน - การ จ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Import Payment นำเข้าการจ่ายเงิน นำเข้าการจ่ายเงิน null I_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Bank Account No เลขบัญชีธนาคาร เลขบัญชีธนาคาร null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt รายรับ รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย (รายรับ) null IsReceipt
character(1)
Yes-No
Document Type Name ชื่อประเภทเอกสาร ชื่อของประเภทเอกสาร null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone
Date
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Key ค่าหลักบริษัทคู่ค้า ค่าหลักของบริษัทคู่ค้า null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No เลขที่เอกสารแจ้งหนี้ เลขที่เอกสารของใบแจ้งหนี้ null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code รหัสสกุลเงิน ISO รหัสสกุลเงิน ISO 4217 ดูรายละเอียด - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount จำนวนเงินจ่าย จำนวนเงินที่กำลังถูกจ่ายไป แสดงจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงินนี้ จำนวนเงินจ่ายนั้นสามารถจ่ายเพื่อใบแจ้งหนี้ใบเดียวหรือหลายใบหรือจ่ายบางส่วนก็ได้ PayAmt
numeric
Amount
Discount Amount จำนวนเงินส่วนลด จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount จำนวนเงินตัดบัญชี จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment การจ่ายเงิน เกิน/ขาด การจ่ายเงิน เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จ่ายเงินขาด (การจ่ายบางส่วน) การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ

การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป

IsOverUnderPayment
character(1)
Yes-No
Over/Under Payment จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ

การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type วิธีการจ่ายเงิน วิธีจองการจ่ายเงิน วิธีการจ่ายเงิน แสดงวิธีการจ่ายเงิน (ACH, บัตรเครดิต, เช็ค) TenderType
character(1)
List
Credit Card บัตรเครดิต บัตรเครดิต (Visa, MC, AmEx) กล่องแสดงรายการ (drop down list) บัตรเครดิตจะถูกใช้สำหรับการเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่ใช้ในการจ่ายเงิน CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type ประเภทธุรกรรม ประเภทของธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ประเภทธุรกรรม แสดงชนิดของธุรกรรมที่จะส่งให้บริษัทบัตรเครดิต TrxType
character(1)
List
Number หมายเลข หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต แสดงหมายเลขบนบัตรเครดิต, ไม่มีช่องว่าง CreditCardNumber
character varying(20)
String
Exp. Month หมดอายุเดือน เดือนหมดอายุ หมดอายุเดือน แสดงเดือนหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year หมดอายุปี ปีหมดอายุ หมดอายุปี แสดงปีหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Routing No หมายเลขเส้นทาง หมายเลขเส้นทางธนาคาร หมายเลขเส้นทางธนาคาร (หมายเลข ABA) แสดงธนาคารนิติบุคคลหนึ่งๆ มันถูกใช้ในการเดินตามเส้นทางของ เช็คและธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค RoutingNo
character varying(20)
String
Account No หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี แสดง หมายเลขที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ AccountNo
character varying(20)
String
Check No หมายเลขเช็ค หมายเลขเช็ค หมายเลขเช็ค แสดงหมายเลขบนเช็ค CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combination of routing no, account and check no The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number Micr
character varying(20)
String
Account Name ชื่อบัญชี ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Name
character varying(60)
String
Account Street ถนน ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Street
character varying(60)
String
Account City จังหวัด จังหวัด ของผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัญชี จังหวัด แสดง จังหวัดของบัตรเครดิต หรือ ของผู้ถือบัญชี A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_Zip
character varying(20)
String
Account State รัฐ รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี A_State
character varying(40)
String
Account Country ประเทศ ประเทศ ชื่อประเทศของบัญชี A_Country
character varying(40)
String
Driver License ใบอุนญาตขับขี่ ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - ใบอุนญาตขับขี่ ใบอุนญาตขับขี่ ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No หมายเลขประกันสังคม ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประกันสังคม ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail EMail บัญชี Email Address EMail Address แสดง EMail address ของผู้ถือบัตรเครดิต A_EMail
character varying(60)
String
Voice authorization code รหัสอนุมัติด้วยเสียง รหัสอนุมัติด้วยเสียงจากบริษัทบัตรเครดิต รหัสอนุมัติด้วยเสียง แสดงรหัสที่ได้รับจากบริษัทบัตรเครดิต VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Original Transaction ID Original Transaction ID The Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Approved อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติหรือไม่ เลือก อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติก่อนที่จะถูกดำเนินการต่อไป IsApproved
character(1)
Yes-No
Result ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ของการส่งข้อมูล ผลลัพธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แสดงผลลัพธ์ของการส่งข้อมูลไปยังบริษัทบัตรเครดิต R_Result
character varying(20)
String
Response Message ข้อความ ข้อความตอบสนอง ข้อความตอบสนอง แสดงข้อความที่กลับมาจากบริษัทบัตรเครดิตเป็นผลลัพธ์ของการส่งข้อมูล R_RespMsg
character varying(60)
String
Reference อ้างอิง อ้างอิงของการจ่ายเงิน อ้างอิงของการจ่ายเงิน แสดงเลขอ้างอิงที่ถูกส่งกลับมาจากบริษัทบัตรเครดิตสำหรับการจ่ายเงิน R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code รหัสอนุมัติ รหัสอนุมัติที่ถูกส่งกลับมา รหัสอนุมัติ แสดงรหัสอนุมัติที่ถูกส่งกลับมาทางอิเล็คทรอนิค R_AuthCode
character varying(20)
String
Import Payments Import Payments Import Payments The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา