ประเทศ รัฐ และจังหวัด (หน้าต่าง ID-122)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ประเทศ รัฐ และจังหวัด

ลักษณะ: การจัดการประเทศ รัฐ และจังหวัด

ช่วย: หน้าจอ ประเทศ รัฐ และจังหวัด กำหนดองค์ประกอบต่างๆที่จะถูกใช้ในฟิลด์ที่อยู่ต่างๆ หน้าจอนี้กำหนดรูปแบบของที่อยู่ พร้อมทั้งกำหนดรัฐเข้ากับประเทศ และกำหนดจังหวัดเข้ากับรัฐหรือประเทศ

โดยปกติคุณต้องกำหนดประเทศที่ระดับระบบ

TAB: ประเทศ

ลักษณะ: กำหนดประเทศ


ช่วย The Country Tab defines any country in which you do business. Values entered here are referenced in location records for Business Partners.


ไฟล์:ประเทศ รัฐ และจังหวัด - ประเทศ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code รหัสประเทศ ISO ตัวอักษรตัวใหญ่ 2 ตัวแทนรหัสประเทศ ISO ตาม ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html ดูรายละเอียด - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html หรือ - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region ประเทศมีรัฐ ประเทศมีรัฐ เลือก ประเทศมีรัฐ จะถูกเลือกถ้าประเทศที่กำลังทำงานนั้นถูกแบ่งเป็นรัฐๆ ถ้าเลือกนี้ถูกเลือก, แท็บรัฐจะสามารถเข้าถึงได้ HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region ชื่อรัฐ ชื่อของรัฐนี้ ชื่อรัฐ แสดงชื่อที่จะพิมพ์เมื่อจะใช้รัฐนี้ในเอกสาร RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format รูปแบบการพิมพ์ที่อยู่ รูปแบบสำหรับการพิมพ์ที่อยู่ รูปแบบการพิมพ์ที่อยู่ กำหนดรูปแบบที่จะถูกใช้เมื่อจะพิมพ์ที่อยู่นี้ สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ได้: @C@=จังหวัด @P@=ไปรษณีย์ @A@=ที่อยู่ไปรษณีย์ @R@=เขตพื้นที่ DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Reverse Address Lines Print Address in reverse Order If NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format.

IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format รูปแบบที่อยู่ท้องถิ่น รูปแบบสำหรับการพิมพ์ทีอยู่แบบท้องถิ่น รูปแบบพิมพ์ทีอยู่แบบท้องถิ่น ให้นิยามรูปแบบที่จะถูกใช้เมื่อที่อยู่นี้ถูกพิมพ์สำหรับประเทศนี้ ถ้าถูกกำหนดไว้, รูปแบบนี้จะถูกใช้สำหรับการพิมพ์ที่อยู่สำหรับประเทศมากกว่าจะเป็นรูปแบบที่อยู่มาตรฐาน
จะใช้ระบบสัญลักษณ์ต่อไปนี้: @C@=จังหวัด @P@=ไปรษณีย์ @A@=ที่อยู่ไปรษณีย์ @R@=รัฐ
DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Reverse Local Address Lines Print Local Address in reverse Order If NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format.

IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format รูปแบบรหัสไปรษณีย์ รูปแบบของรหัสไปรษณีย์; สามารถมีองค์ประกอบรูปแบบคงที่, ตัวแปร: "_lLoOaAcCa09" องค์ประกอบการตรวจสอบ:
	(ช่องว่าง) อักษรใดๆ

_ ช่องว่าง (อักษรคงที่) l ตัวหนังสือใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง L ตัวหนังสือใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนให้เป็นตัวใหญ่ o ตัวหนังสือใดๆ a..Z หรือช่องว่าง O ตัวหนังสือใดๆ a..Z หรือช่องว่าง เปลี่ยนให้เป็นตัวใหญ่ a ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขไม่มีช่องว่าง A ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขไม่มีช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ c ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขหรือช่องว่าง C ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขหรือช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ 0 ตัวเลข 0..9 ไม่มีช่องว่าง 9 ตัวเลข 0..9 หรือช่องว่าง

ตัวอย่างของรูปแบบ "(000)_000-0000"

ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code รหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม มีรหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม เลือก รหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม เป็นการระบุว่าที่อยู่นี้ใช้รหัสไปรษณีย์เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าเลือกนี้ถูกเลือกจะมีฟิลด์เพิ่มเติมแสดงผลขึ้นเพื่อให้ใส่ข้อมูลรหัสไปรษณีย์เพิ่มเติม HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format รูปแบบไปรษณีย์เพิ่มเติม รูปแบบของรหัสไปรษณีย์; สามารถมีองค์ประกอบรูปแบบคงที่, ตัวแปร: "_lLoOaAcCa09" องค์ประกอบการตรวจสอบ:
	(ช่องว่าง) อักษรใดๆ

_ ช่องว่าง (อักษรคงที่) l ตัวหนังสือใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง L ตัวหนังสือใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนให้เป็นตัวใหญ่ o ตัวหนังสือใดๆ a..Z หรือช่องว่าง O ตัวหนังสือใดๆ a..Z หรือช่องว่าง เปลี่ยนให้เป็นตัวใหญ่ a ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขไม่มีช่องว่าง A ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขไม่มีช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ c ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขหรือช่องว่าง C ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขหรือช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ 0 ตัวเลข 0..9 ไม่มีช่องว่าง 9 ตัวเลข 0..9 หรือช่องว่าง

ตัวอย่างของรูปแบบ "(000)_000-0000"

ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format รูปแบบโทรศัพท์ รูปแบบของโทรศัพท์; สามารถมีองค์ประกอบที่มีรูปแบบคงที่, ตัวแปร: "_lLoOaAcCa09" องค์ประกอบการตรวจสอบ:
	(ที่ว่าง) ตัวอักษรใดๆ

_ ที่ว่าง (ตัวอักษรคงที่) l ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง L ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ o ตัวอักษรใดๆ a..Z หรือ ช่องว่าง O ตัวอักษรใดๆ a..Z หรือ ช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ a ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขไม่มีช่องว่าง A ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขไม่มีช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ c ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขหรือช่องว่าง C ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลขหรือช่องว่างแปลงเป็นตัวใหญ่ 0 ตัวเลข 0..9 ไม่มีช่องว่าง 9 ตัวเลข 0..9 หรือช่องว่าง

ตัวอย่างของรูปแบบ "(000)_000-0000"

ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Media Size Java Media Size The Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format รูปแบบหมายเลขเส้นทางธนาคาร รูปแบบของหมายเลขเส้นทางธนาคาร null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format รูปแบบหมายเลขบัญชีธนาคาร รูปแบบของหมายเลขบัญชีธนาคาร null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6)
Table
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup Use Postcode Lookup Does this country have a post code web service Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL Lookup URL The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID Lookup Client ID The ClientID or Login submitted to the Lookup URL Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password Lookup Password The password submitted to the Lookup URL Enter the password for your account provided by the post code web service provider LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName Lookup ClassName The class name of the postcode lookup plugin Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: การแปล

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:ประเทศ รัฐ และจังหวัด - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country ประเทศ ประเทศ ประเทศ ให้นิยามประเทศหนึ่งๆ แต่ละประเทศต้องถูกนิยามไว้ก่อนที่จะถูกใช้ในเอกสารใดๆ C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Region ชื่อรัฐ ชื่อของรัฐนี้ ชื่อรัฐ แสดงชื่อที่จะพิมพ์เมื่อจะใช้รัฐนี้ในเอกสาร RegionName
character varying(60)
String
TAB: รัฐ

ลักษณะ: กำหนดรัฐต่างๆ


ช่วย The Region Tab defines a Region within a Country. This tab is enabled only if the Has Region checkbox is selected for the Country.


ไฟล์:ประเทศ รัฐ และจังหวัด - รัฐ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Region รัฐ เป็นการระบุเขตทางภูมิศาสตร์ รัฐ แสดงรัฐจำเพาะหนึ่งสำหรับประเทศนี้ C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country ประเทศ ประเทศ ประเทศ ให้นิยามประเทศหนึ่งๆ แต่ละประเทศต้องถูกนิยามไว้ก่อนที่จะถูกใช้ในเอกสารใดๆ C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: จังหวัด

ลักษณะ: กำหนดจังหวัด


ช่วย The Cities Tab defines Cities within a Country or Region. Cities entered here are not referenced when entering the address.


ไฟล์:ประเทศ รัฐ และจังหวัด - จังหวัด - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
City จังหวัด จังหวัด จังหวัดในประเทศหนึ่งๆ C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country ประเทศ ประเทศ ประเทศ ให้นิยามประเทศหนึ่งๆ แต่ละประเทศต้องถูกนิยามไว้ก่อนที่จะถูกใช้ในเอกสารใดๆ C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region รัฐ เป็นการระบุเขตทางภูมิศาสตร์ รัฐ แสดงรัฐจำเพาะหนึ่งสำหรับประเทศนี้ C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

   คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ฟิลด์ รหัสไปรษณีย์ แสดงรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของ Entity นี้ Postal
character varying(10)
String
Area Code รหัสพื้นที่ รหัสพื้นที่โทรศัพท์ รหัสพื้นที่โทรศัพท์ AreaCode
character varying(10)
String
Locode Locode Location code - UN/LOCODE UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE).

See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates พิกัด พิกัดตำแหน่งที่ตั้ง คอลัมน์นี้เก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด/ลองติจูด) ของที่ตั้ง

เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการใช้ตัวอักษรที่ไม่มาตรฐานและช่องว่างโดยไม่จำเป็น, จะใช้การนำเสนอมาตรฐานต่อไปนี้
0000N 00000W 0000S 00000E
ที่ซึ่ง ตัวเลขสองหลักสุดท้ายนั้นอ้างถึงนาที และคัวเลขสามหลักแรกแสดงองศา

Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา