ค่าใช้จ่าย (ที่ต้องแจ้งหนี้) (หน้าต่าง ID-242)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ค่าใช้จ่าย (ที่ต้องแจ้งหนี้)

ลักษณะ: ดูค่าใช้จ่ายและการคิดเงินที่ยังไม้ได้แจ้งหนี้ไปยังลูกค้า

ช่วย: ก่อนการออกใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า, ให้ตรวจรายการค่าใช้จ่ายที่จะต้องออกใบแจ้งหนี้TAB: ลูกค้า

ลักษณะ: Business Partner (Customers) to be invoiced


ช่วย null


ไฟล์:ค่าใช้จ่าย (ที่ต้องแจ้งหนี้) - ลูกค้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 ชื่อ 2 ชื่อเพิ่มเติม null Name2
character varying(60)
String
Customer ลูกค้า ตัวบ่งชี้ว่าบริษัทคู่ค้านี้เป็นลูกค้ารายหนึ่ง เลือก ลูกค้า เป็นการระบุว่าบริษัทคู่ค้าเป็นลูกค้าหรือไม่ ถ้าถูกเลือกฟิลด์เพิ่มเติมจะแสดงผลออกมาซึ่งจะกำหนดลูกค้ารายนี้ยิ่งขึ้นไป IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List รายการราคา ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term ระยะเวลาจ่ายเงิน ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้ C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance ยอดคงค้าง จำนวนเงินยอดคงค้างทั้งหมดในสกุลเงินของบัญชีหลัก จำนวนเงินยอดคงค้าง คือจำนวนเงินยอดคงค้างจากการคำนวนค่าสินค้าสำหรับกิจกรรมของลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่าศูนย์, เราเป็นหนี้บริษัทคู่ค้า จำนวนเงินนี้จะถูกใช้สำหรับการบริหารเครดิต

การจัดสรรใบแจ้งหนี้และการจ่ายเงินจะเป็นตัวกำหนดยอดคงค้าง (หมายความว่า ไม่ใช่ใบสั่งสินค้าหรือการจ่ายเงิน)

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: รายการ รายงาน

ลักษณะ: รายการรายงานเวลาและค่าใช้จ่าย (ยังไม่ได้แจ้งหนี้)


ช่วย ดูและแก้ไข รายการรายงานเวลาและค่าใช้จ่าย It lists expense items for the business partner on the expense line where the expense lines have no orders yet. (Sales Orders are created).


ไฟล์:ค่าใช้จ่าย (ที่ต้องแจ้งหนี้) - รายการ รายงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report รายงานค่าใช้จ่าย รายงานเวลาและค่าใช้จ่าย null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date วันที่ค่าใช้จ่าย วันที่ของค่าใช้จ่าย วันที่ของค่าใช้จ่าย DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report รายงานเวลา บรรทัดนี้เป็นรายงานเวลาอย่างเดียว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รายงานบรรทัดนี้มีข้อมูลเวลาเท่านั้น IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced แจ้งหนี้แล้ว รายการนี้ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว ตัวบ่งชี้ว่าได้แจ้งหนี้แล้วหรือยัง IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Order Line รายการคำสั่งขาย รายการคำสั่งขาย รายการคำสั่งขาย เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะสำหรับรายการหนึ่งๆในใบสั่งสินค้า C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment การมอบหมายทรัพยากร การมอบหมายทรัพยากร null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric
Quantity
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced จำนวนแจ้งหนี้ จำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว จำนวนแจ้งหนี้ แสดงจำนวนสินค้าที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว QtyInvoiced
numeric
Quantity
Expense Amount จำนวนเงินค่าใช้จ่าย จำนวนเงินของค่าใช้จ่ายนี้ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในหน่วยสกุลเงิน ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price ราคาแจ้งหนี้ ราคาต่อหน่วยที่จะใช้ในใบแจ้งหนี้ หรือ 0 สำหรับราคาปริยาย ราคาต่อหน่วยในสกุลเงินของบริษัทคู่ค้า ถ้าเป็น 0, จะใช้ราคามาตรฐานของรายการราคาขายสำหรับพุ้นส่นธุรกิจ (ลูกค้า) นั้น InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว คือผลลัพธ์ของการคูณจำนวนเงินต้นทางด้วยอัคราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินเป้าหมาย ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Invoiced ราคาแจ้งหนี้ ราคาที่ได้แจ้งหนี้ไปยังลูกค้า (ในสกุลเงินของรายการราคาของลูกค้า) - 0 สำหรับราคาปริยาย ราคาแจ้งหนี้ ถูกดึงเอามาจากราคาที่ใส่เข้าไปในใบแจ้งหนี้และสามารถถูกเขียนทับได้ ก้าราคานี้เป็น 0, ราคาโดยปริยายในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าจะถูกใช้ PriceInvoiced
numeric
Costs+Prices
Time Type ประเภทเวลา ชนิดของเวลาที่ถูกบันทึก ประเภทเวลาต่างๆสำหรับการรายงาน (ขนานไปกับกิจกรรม) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Note บันทึก ทางเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้กำหนด ฟิลด์ บันทีก อนุญาตให้ใส่ข้อมูลทางเลือกเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ Note
character varying(255)
Text
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase เฟสโครงการ เฟสของโครงการหนึ่ง null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task งานโครงการ งานโครงการจริงในเฟสหนึ่งๆ งานโครงการ ในเฟสหนึ่งของโครงการแสดงงานจริงๆ C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา