ตรวจสอบช่วงเวลา (หน้าต่าง ID-264)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ตรวจสอบช่วงเวลา

ลักษณะ: รายการ ช่วงเวลาต่างๆ ของผู้ใช้

ช่วย: ประวัติการออนไลน์ หรือ ช่วงเวลาใช้เว็บTAB: Session

ลักษณะ: List of User Sessions


ช่วย History of Online or Web Sessions


ไฟล์:ตรวจสอบช่วงเวลา - Session - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Created By สร้างโดย ผู้ใช้ซึ่งสร้างข้อมูลนี้ขึ้น ฟิลด์ สร้างโดย แสดงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้สร้างข้อมูลนี้ CreatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Updated ปรับปรุงเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง ฟิลด์ ปรับปรุงเมื่อ เป็นการระบุวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Remote Addr ที่อยู่ปลายทาง ที่อยู่ปลายทาง ที่อยู่ปลายทาง แสดงที่อยู่ที่เป็นทางเลือกหรือที่อยู่ภายนอก Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host โฮสต์ปลายทาง null null Remote_Host
character varying(120)
String
Server Name Server Name null Node instance name ServerName
character varying(80)
Text
Web Session Web Session Web Session ID null WebSession
character varying(40)
String
Role บทบาท บทบาทความรับผิดชอบ บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Login date Login date null null LoginDate
timestamp without time zone
Date
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
AD_Session_UU AD_Session_UU null null AD_Session_UU
character varying(36)
String
TAB: บันทึก การเปลี่ยนแปลง

ลักษณะ: การเปลี่ยนแปลงข้อมูล


ช่วย บันทึกของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล


ไฟล์:ตรวจสอบช่วงเวลา - บันทึก การเปลี่ยนแปลง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Session Session User Session Online or Web Online or Web Session Information AD_Session_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Transaction Name of the transaction Internal name of the transcation TrxName
character varying(60)
String
Change Log บันทึกการเปลี่ยนแปลง บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล AD_ChangeLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Updated ปรับปรุงเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง ฟิลด์ ปรับปรุงเมื่อ เป็นการระบุวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกปรับปรุง Updated
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By ปรับปรุงโดย ผู้ใช้ซึ่งปรับปรุงข้อมูลนี้ ฟิลด์ ปรับปรุงโดย แสดงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลนี้ UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID รหัสข้อมูล รหัสข้อมูลภายในโดยตรง รหัสข้อมูล เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะภายในของข้อมูล โปรดสังเกตว่าการขยายข้อมูลอาจจะไม่สำเร็จสำหรับ ใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้ และการส่งสินค้า/การรับสินค้า ในขณะบางครั้งที่ไม่ทราบแบบคำสั่งขาย Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customization การปรับแต่ง การเปลี่ยนแปลงคือการปรับแต่ง data dictionary และสามารถเรียกใช้ได้หลังการย้ายระบบ การย้ายระบบจะ "ยกเลิก" การตั้งค่าค่างๆให้กลับไปเป็น ค่าที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน/ค่าตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าเลือกนี้ถูกเลือก, คุณสามารถบันทึกการปรับแต่งระบบไว้ได้และใช้การปรับแต่งนั้นใหม่ได้ โปรดสังเกตุว่า คุณจำเป็นต้องตรวจ, ว่าการปรับแต่งนั้นมีผลด้านลบในรีลีสใหม่หรือไม่ IsCustomization
character(1) NOT NULL
Yes-No
Event Change Log Event Change Log Type of Event in Change Log null EventChangeLog
character(1)
List
Old Value ค่าเก่า ข้อมูลจากไฟล์เก่า ค่าเก่าที่ถูกเขียนทับในฟิลด์ OldValue
character varying(2000)
String
New Value ค่าใหม่ ค่าใหม่ของฟิลด์ ข้อมูลใหม่ที่ใส่เข้าไปในฟิลด์ NewValue
character varying(2000)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Un-Do Changes ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่เคยทำไปแล้วได้ Undo
character(1)
Button
Re-Do Changes ทำการเปลี่ยนแปลงซ้ำ ทำการเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง คุณสามารถเรียกใช้การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำไปแล้วซ้ำอีกได้ Redo
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา