ตอบสนองคำขอราคา (หน้าต่าง ID-324)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ตอบสนองคำขอราคา

ลักษณะ: จัดการการตอบสนองคำราคา

ช่วย: nullTAB: การตอบสนอง

ลักษณะ: การตอบสนองคำขอราคา


ช่วย การตอบสนองคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า


ไฟล์:ตอบสนองคำขอราคา - การตอบสนอง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
RfQ Response ตอบสนองคำขอราคา ขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า C_RfQResponse_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ คำขอราคา คำขอราคา คำขอราคา ที่จะถูกส่งไปยังผู้จำหน่ายสินค้าในหัวข้อคำขอราคา หลังจากการเลือกผู้จำหน่าย, ก็อาจจะเลือกสร้างคำสั่งขายหรือใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าและสร้างใบสั่งซื้อสำหรับผู้จำหน่ายสินค้า C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invited เชิญเมื่อ วันทีเมื่อการเชิญ (ครั้งสุดท้าย) ถูกส่งออกไป null DateInvited
timestamp without time zone
Date
Response Date วันที่ตอบสนอง วันที่ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันที่ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน DateResponse
timestamp without time zone
Date
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price ราคา ราคา ราคา แสดงราคาของสิค้าหรือบริการหนึ่งๆ Price
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Work Start งานเริ่ม วันทีที่งาน (ถูกวางแผน) จะเริ่ม null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days วันส่งมอบ จำนวนวัน (ตามแผน) จนถึงวันส่งมอบ null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete งานสมบูรณ์ วันที่ที่งาน (ถูกวางแผน) จะสมบูรณ์ null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Invite & Remind เชิญและย้ำเตือน ส่ง EMail เชิญหรือย้ำเตือนผู้จำหน่ายให้ตอบคำขอราคา (RfQ) ส่ง หนังสือเชิญ/ใบย้ำเตือน ให้ผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อให้ตอบคำขอราคา โดยทาง email Processing
character(1)
Button
Ranking การจัดชั้น หมายเลขการจัดชั้นสัมพัทธ์ หนึ่ง เป็นชั้นสูงที่สุด Ranking
numeric(10)
Integer
Selected Winner Selected Winner The resonse is the selected winner The resonse is the selected winner. If selected on Response level, the line selections are ignored. IsSelectedWinner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order คำสั่งขาย คำสั่งขาย คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป C_Order_ID
numeric(10)
Table Direct
Check Complete ตรวจความสมบูรณ์ ตรวจดูว่าการตอบสนองสมบูรณ์หรือไม่ ตามการตั้งค่าของคำขอราคา null CheckComplete
character(1)
Button
Complete สมบูรณ์ มันสมบูรณ์ แสดงว่าเรื่องนี้สมบูรณ์ IsComplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: รายการ ตอบสนอง

ลักษณะ: รายการตอบสนองคำขอราคา


ช่วย รายการตอบสนองคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า


ไฟล์:ตอบสนองคำขอราคา - รายการ ตอบสนอง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
RfQ Response Line รายขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา รายขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา รายขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า C_RfQResponseLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line รายการคำขอราคา รายการคำขอราคา รายการคำขอราคา C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Response ตอบสนองคำขอราคา ขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า C_RfQResponse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Work Start งานเริ่ม วันทีที่งาน (ถูกวางแผน) จะเริ่ม null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days วันส่งมอบ จำนวนวัน (ตามแผน) จนถึงวันส่งมอบ null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete งานสมบูรณ์ วันที่ที่งาน (ถูกวางแผน) จะสมบูรณ์ null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Selected Winner Selected Winner The resonse is the selected winner The resonse is the selected winner. If selected on Response level, the line selections are ignored. IsSelectedWinner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service บริการตนเอง รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: จำนวน ตอบสนอง

ลักษณะ: จำนวนตอบสนองตามรายการในคำขอราคา


ช่วย Request for Quotation Response Line Quantity from a potential Vendor


ไฟล์:ตอบสนองคำขอราคา - จำนวน ตอบสนอง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
RfQ Response Line Qty จำนวนตอบเฉพาะรายการ จำนวนตอบคำขอราคาเฉพาะรายการ จำนวนตอบคำขอราคาเฉพาะรายการจากว่าที่ผู้จำหน่าย C_RfQResponseLineQty_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Response Line รายขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา รายขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา รายขั้นตอนการปฏิบัติงานคำขอราคา จาก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้า C_RfQResponseLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line Quantity จำนวนเฉพาะรายการ จำนวนเฉพาะรายการของคำขอราคา คุณอาจจะร้องขอใบเสนอราคาด้วยจำนวนต่างๆกัน C_RfQLineQty_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price ราคา ราคา ราคา แสดงราคาของสิค้าหรือบริการหนึ่งๆ Price
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Discount % % ส่วนลด ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ % ส่วนลด เป็นการระบุส่วนลดที่จะใช้หรือจะหักออกไป เป็นจำนวนเปอร์เซนต์ Discount
numeric
Number
Ranking การจัดชั้น หมายเลขการจัดชั้นสัมพัทธ์ หนึ่ง เป็นชั้นสูงที่สุด Ranking
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา