องค์ประกอบบัญชี (หน้าต่าง ID-118)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: องค์ประกอบบัญชี

ลักษณะ: การจัดการองค์ประกอบบัญชี

ช่วย: หน้าจอ องค์ประกอบบัญชี จะถูกใช้เพื่อกำหนดและดูแลองค์ประกอบบัญชีและองค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ ส่วนหนึ่งของบัญชีคือ ส่วนบัญชีธรรมชาติ (Chart of Account). คุณอาจจะเพิ่มองค์ประกอบบัญชีใหม่สำหรับการรายงานแบขนาน หรือ สำหรับ บัญชีที่กำหนดโดยผู้ใช้TAB: องค์ประกอบ

ลักษณะ: นิยามองค์ประกอบบัญชี


ช่วย แท็บ องค์ประกอบ กำหนด ชื่อ, คำบรรยาย และรูปแบบสำหรับองค์ประกอบหนึ่งๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังเลือก ประเภทของบัญชี หรือ ผู้ใช้กำหนดได้ แต่ละโครงสร้างบัญชี ต้องมีอย่างน้อย องค์ประกอบบัญชี หนึ่งประเภท องค์ประกอบแบบผู้ใช้กำหนดเป็นทางเลือกให้ใช้ได้


ไฟล์:องค์ประกอบบัญชี - องค์ประกอบ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Element องค์ประกอบ องค์ประกอบทางการบัญชี องค์ประกอบบัญชี เป็นการระบุชนิดบัญชีอย่างจำเพาะเจาะจง องค์ประกอบบัญชีนี้เรีบกกันโดยทั่วไปว่า ผังบัญชี (Chart of Accounts) C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Value Format รูปแบบค่า รูปแบบของค่า; ซึ่งสามารถใช้องค์ประกอบของรูปแบบคงที่, ตัวแปร: "_lLoOaAcCa09" องค์ประกอบการตรวจสอบ:
	(ช่องว่าง) ตัวหนังสือใดๆ

_ ช่องว่าง (ตัวหนังสือคงที่) l ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง L ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ o ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง O ตัวอักษรใดๆ a..Z หรือช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ a ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง A ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ c ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง C ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ 0 ตัวเลข 0..9 ไม่มีช่องว่าง 9 ตัวเลข 0..9 หรือ ช่องว่าง

ตัวอย่างของรูปแบบ "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Type ประเภท ประเภทขององค์ประกอบ (บัญชี หรือ ผู้ใช้กำหนด) ประเภทองค์ประกอบ แสดงว่าองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบบัญชี หรือองค์ประกอบผู้ใช้กำหนด ElementType
character(1) NOT NULL
List
Natural Account บัญชีธรรมชาติ บัญชีธรรมชาติหลัก บัญชีธรรมชาตินั้นปกติจะเป็นไปตาม (เฉพาะอุตสาหกรรม) ผังบัญชี IsNaturalAccount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Balancing ปรับดุลบัญชี ธุรกรรมทั้งหมดภายในค่าองค์ประกอบหนึ่งๆต้องได้ดุล (เช่น ศูนย์ต้นทุนทั้งหลาย) เลือก ปรับดุลบัญชี แสดงว่าองค์ประกอบนี้ต้องได้ดุลในแต่ละธุรกรรมของบัญชีรายวัน ตัวอย่างเช่น, ถ้าศูนย์ต้นทุนทั้งหลายในหน่วยงาน/สาขาถูกกำหนดให้เป็นองค์ประกอบซึ่งต้อง ปรับดุลบัญชี แล้ว เดบิตและเครดิต สำหรับแต่ละศูนย์ต้นทุนนั้นต้องมียอดสุทธิเป็น 0.00 คุณลักษณะนี้มักจะใช้ในการนิยามส่วนต่างๆของหน่วยงาน/สาขาซึ่งรายงานเป็น entity ของตัวเอง ปรับดุลบัญชี นี้ไม่ใช้ข้อเลือกสำหรับองค์ประกอบบัญชี IsBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tree Tree บ่งชี้ Tree ฟิลด์ Tree แสดง Tree ที่จำเพาะเจาะจงหนึ่งๆในระบบ Tree ให้นิยามข้อมูลระดับสรุป Tree เหล่านี้ถูกใช้ในรายงานสำหรับการให้นิยามข้อมูลละเอียดและสรุปของรายงาน AD_Tree_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: ค่า องค์ประกอบ

ลักษณะ: กำหนดค่าองค์ประกอบ


ช่วย แท็บ ค่าองค์ประกอบ ให้นิยามค่าที่ถูกต้องสำหรับองค์ประกอบนั้น ค่าต่างๆต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ถ้าองค์ประกอบเป็น ประเภทบัญชี แล้ว การแบ่งชั้นบัญชี (สินทรัพย์, หนี้สิน เป็นต้น) และ การควบคุมการโพสต์ จะต้องถูกกำหนดไว้ด้วย


ไฟล์:องค์ประกอบบัญชี - ค่า องค์ประกอบ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Account Element องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี สามารถจะเป็น บัญชีธรรมชาติ หรือ ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้ C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Element องค์ประกอบ องค์ประกอบทางการบัญชี องค์ประกอบบัญชี เป็นการระบุชนิดบัญชีอย่างจำเพาะเจาะจง องค์ประกอบบัญชีนี้เรีบกกันโดยทั่วไปว่า ผังบัญชี (Chart of Accounts) C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level ระดับสรุป Entity นี้เป็น Entity สรุป Entity สรุป แสดงสาขาของ tree มากกว่าจะเป็น end-node. Entity สรุป จะถูกใช้สำหรับการรายงานและไม่มีค่าของมันเอง IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Type ชนิดบัญชี เป็นการระบุชนิดของบัญชี ชนิดบัญชีที่ถูกต้อง คือ A - สินทรัพย์, E - ค่าใช้จ่าย, L - หนี้สิน, O- ส่วนของผู้ถือหุ้น, R -รายรับ และ M- บันทึกช่วยจำ ชนิดบัญชีจะถูกใช้ในการกำหนด ว่า ภาษีอะไร ,ถ้าใช้ได้, จะถูกใช้กับ การจ่าย และการรับสำหรับบริษัทคู่ค้า

ข้อสังเกตุ: จำนวนเงินใน บัญชีบันทึกช่วยจำ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา ในขณะตรวจเพื่อทำงบดุล

AccountType
character(1) NOT NULL
List
Post Actual ลงบัญชีค่าจริง สามารถจะลงบัญชีค่าจริงได้ ลงบัญชีค่าจริง เป็นการระบุว่าค่าจริงจะถูกบันทึกลงบัญชีในค่าองค์ประกอบนี้ได้หรือไม่ PostActual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Sign สัญลักษณ์บัญชี แสดง สัญลักษณ์ธรรมชาติของบัญชีว่าเป็น เดบิต หรือ เครดิต เป็นการระบุว่า ยอดคงเหลือ ที่ประมาณไว้สำหรับบัญชีนี้ควรจะเป็น เดบิต หรือ เครดิต AccountSign
character(1) NOT NULL
List
Post Budget ลงบัญชีงบประมาณ สามารถลงบัญชีงบประมาณได้ ลงบัญชีงบประมาณ เป็นการระบุว่างบประมาณ จะถูกบันทึกลงบัญชีในค่าองค์ประกอบนี้ได้หรือไม่ PostBudget
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Controlled ควบคุมโดยเอกสาร บัญชีควบคุม - ถ้าบัญชีหนึ่งถูกควบคุมโดยเอกสาร, คุณจะไม่สามารถลงบัญชีด้วยมือเองได้ null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Post Statistical ลงบัญชีสถิติ บันทึกจำนวนทางสถิติลงบัญชีนี้ ? null PostStatistical
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Post Encumbrance ลงบัญชีภาระหนี้ บันทึกพันธะผูกพันลงบัญชีนี้ null PostEncumbrance
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid to มีผลถึง มีผลรวมถึงวันที่นี้ (วันสุดท้าย) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันสุดท้ายของช่วงพิสัยวันที่ ValidTo
timestamp without time zone
Date
Bank Account บัญชีธนาคาร เป็นการระบุว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีธนาคารหรือไม่ เลือก บัญชีธนาคาร เป็นการระบุว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีธนาคารหรือไม่ IsBankAccount
character(1)
Yes-No
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Foreign Currency Account บัญชีสกุลเงินต่างประเทศ ยอดคงเหลือในบัญชีสกุลเงินต่างชาติแสดงด้วยสกุลเงินที่กำหนดไว้ ยอดคงเหลือในบัญชีสกุลเงินต่างชาติแสดงด้วยสกุลเงินที่กำหนดไว้และถูกแปลไปเป็นสกุลเงินของบัญชี IsForeignCurrency
character(1)
Yes-No
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: การแปล

ลักษณะ: ให้นิยามการแปล


ช่วย แท็บ การแปล ให้นิยามการแปลภาษาไปเป็นภาษาที่จะใช้


ไฟล์:องค์ประกอบบัญชี - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี สามารถจะเป็น บัญชีธรรมชาติ หรือ ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้ C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sub Account

ลักษณะ: Sub Account for Element Value


ช่วย The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.


ไฟล์:องค์ประกอบบัญชี - Sub Account - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี องค์ประกอบบัญชี สามารถจะเป็น บัญชีธรรมชาติ หรือ ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้ C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key คีย์หลักค้นหา ค่าหลักเพื่อค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ - ต้องจำเพาะ คีย์หลักค้นหา อนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะหนึ่งด้วยวิธีที่รวดเร็ว

ถ้าคุณปล่อยให้คีย์หลักค้นหานี้ว่าง, ระบบจะสร้างจำนวนตัวเลขขึ้นโดยอัตโนมัติ ลำดับเอกสารซึ่งถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้จะถูกกำหนดในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" ในชื่อ "DocumentNo_<TableName>", ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา