ชุดคุณสมบัติ (หน้าต่าง ID-256)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ชุดคุณสมบัติ

ลักษณะ: การจัดการชุดคุณสมบัติ

ช่วย: ให้นิยาม ชุดคุณสมบัติ เพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติและค่าเพิ่มเติมให้กับสินต้า คุณจำเป็นต้องกำหนดชุดคุณสมบัติถ้าคุณต้องการติดตาม Serial No. และ Lot No.TAB: ชุด คุณสมบัติ

ลักษณะ: การจัดการชุดคุณสมบัติ


ช่วย ให้นิยามชุดคุณสมบัติสินค้าเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและค่าเพิ่มเติมให้กับสินค้า คุณจำเป็นต้องให้นิยามชุดคุณสมบัติถ้าคุณต้องการใช้ การติดตาม Serial No. และ Lot No. และวันทีประกันสินค้า โปรดสังเกตุว่าจำนวนวันประกันที่นี่จะเป็นตัวกำหนดอายุชั้นของตัวอย่างสินค้าหลังจากการผลิต (จำนวนวันประกันของสินค้ากำหนดวันที่บริการลูกค้าหลังการขาย) ถ้าชุดคุณสมบัติเป็นฟิลด์บังคับ, ตัวอย่างสินค้าจำเป็นต้องถูก เลือก/สร้าง ก่อนการส่งสินค้า


ไฟล์:ชุดคุณสมบัติ - ชุด คุณสมบัติ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Instance Attribute ตัวอย่างคุณสมบัติ The product attribute is specific to the instance (like Serial No, Lot or Guarantee Date) If selected, the individual instance of the product has this attribute - like the individual Serial or Lot Numbers or Guarantee Date of a product instance. If not selected, all instances of the product share the attribute (e.g. color=green). IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Lot ตัวอย่างคุณสมบัติสินค้ามีหมายเลข Lot สำหรับสินค้าหนึ่ง, คุณสามารถกำหนดหมายเลข Lot ได้ IsLot
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Lot บังคับใช้ Lot การใส่ข้อมูล Lot เป็นข้อบังคับเมื่อสร้างตัวอย่างสินค้า null IsLotMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lot Control ควบคุม Lot ควบคุม Lot สินค้า นิยามที่จะสร้าง หมายเลข Lot สำหรับสินค้า M_LotCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
Lot Char Start Overwrite Lot Char Start Overwrite Lot/Batch Start Indicator overwrite - default « If not defined, the default character « is used LotCharSOverwrite
character(1)
String
Lot Char End Overwrite Lot Char End Overwrite Lot/Batch End Indicator overwrite - default » If not defined, the default character » is used LotCharEOverwrite
character(1)
String
Serial No Serial No ตัวอย่างสินค้าที่มี Serial No สำหรับสินค้าเอกเทศต่างๆ, คุณสามารถให้นิยาม Serial Numbers IsSerNo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Serial No Mandatory Serial No The entry of a Serial No is mandatory when creating a Product Instance null IsSerNoMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Serial No Control ควบคุม Serial No ควบคุม Serial Number ของสินค้า นิยามเพื่อสร้าง Serial numbers สำหรับสินค้า M_SerNoCtl_ID
numeric(10)
Table Direct
SerNo Char Start Overwrite SerNo Char Start Overwrite Serial Number Start Indicator overwrite - default # If not defined, the default character # is used SerNoCharSOverwrite
character(1)
String
SerNo Char End Overwrite SerNo Char End Overwrite Serial Number End Indicator overwrite - default empty If not defined, no character is used SerNoCharEOverwrite
character(1)
String
Guarantee Date วันที่ประกัน สินค้ามีประกันหรือมีวันหมดอายุ สำหรับสินค้าแต่ละสินค้า, คุณสามารถกำหนดการประกันหรือวันหมดอายุได้ IsGuaranteeDate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Guarantee Date บังคับใช้วันที่ประกัน การใส่วันทีประกันเป็นข้อมูลบังคับเมื่อสร้างตัวอย่างสินค้า null IsGuaranteeDateMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Guarantee Days จำนวนวันประกัน จำนวนวันที่ประกันหรือมีสินค้า ถ้าค่าเป็น 0, จะไม่มีขีดจำกัดการมีสินค้าหรือวันประกัน, ถ้าไม่เช่นนั้นวันที่สิ้นสุดประกันจะถูกคำนวนโดยการบวกจำนวนวันเข้าไปกับวันที่ส่งมอบ GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Mandatory Type แบบบังคับ ข้อกำหนด (specification) ของตัวอย่างคุณสมบัติสินค้าเป็นข้อมูลบังคับ null MandatoryType
character(1) NOT NULL
List
TAB: คุณสมบัติ ที่ใช้

ลักษณะ: คุณสมบัติที่ใช้สำหรับชุดคุณสมบัติสินค้า


ช่วย คุณสมบัติและค่าคุณสมบัติที่ใช้สำหรับสินค้านั้น


ไฟล์:ชุดคุณสมบัติ - คุณสมบัติ ที่ใช้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set ชุดคุณสมบัติ ชุดคุณสมบัติสินค้า กำหนดชุดคุณสมบัติสินค้าที่จะเพิ่มคุณสมบัติและค่าเพิ่มเติมให้กับสินค้านั้น คุณจำเป็นต้องกำหนดชุดคุณสมบัติถ้าคุณต้องการที่จะติดตาม Serial No. และ Lot No. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute คุณสมบัติ คุณสมบัติสินค้า คุณสมบัติสินค้า เช่น สี, ขนาด M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Exclude

ลักษณะ: Exclude the ability to enter Attribute Sets


ช่วย Create a record, if you want to exclude the ability to enter Product Attribute Set information. Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.


ไฟล์:ชุดคุณสมบัติ - Exclude - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set ชุดคุณสมบัติ ชุดคุณสมบัติสินค้า กำหนดชุดคุณสมบัติสินค้าที่จะเพิ่มคุณสมบัติและค่าเพิ่มเติมให้กับสินค้านั้น คุณจำเป็นต้องกำหนดชุดคุณสมบัติถ้าคุณต้องการที่จะติดตาม Serial No. และ Lot No. M_AttributeSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction ธุรกรรมขาย รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย เลือก ธุรกรรมขาย เป็นการระบุว่ารายการนี้ธุรกรรมขาย IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา