กำหนดการใบแจ้งหนี้ (หน้าต่าง ID-147)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: กำหนดการใบแจ้งหนี้

ลักษณะ: การจัดการกำหนดการใบแจ้งหนี้

ช่วย: หน้าค่าง กำหนดการใบแจ้งหนี้ กำหนความถี่และวันตัดแจ้งหนี้ ถ้าลูกค้ารายหนึ่งต้องการใบแจ้งหนี้ใบเดียวสำหรับการส่งสินค้าหลายครั้ง คุณต้องกำหนดกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ให้เหมาะสมและใช้มันร่วมกับลูกค้ารายนั้นTAB: กำหนดการ ใบแจ้งหนี้

ลักษณะ: กำหนด ตารางการออกใบแจ้งหนี้


ช่วย The Invoice Schedule Tab defines the frequency for which batch invoices will be generated for a Business Partner.


ไฟล์:กำหนดการใบแจ้งหนี้ - กำหนดการ ใบแจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Invoice Schedule กำหนดการแจ้งหนี้ กำหนดการสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ กำหนดการแจ้งหนี้ กำหนดความถี่ที่จะใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Limit ขีดจำกัดจำนวนเงิน ออกใบแจ้งหนี้ถ้าจำนวนเงินเกินขีดจำกัดนี้ เลือก ขีดจำกัดจำนวนเงิน แสดงว่าใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกไปถ้าจำนวนเงินนั้นต่ำกว่าขีดจำกัดที่ใส่เข้าไป IsAmount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน Amt
numeric
Amount
Invoice Frequency ความถี่แจ้งหนี้ ความถี่ในการออกใบแจ้งหนี้ ความถี่แจ้งหนี้ แสดงความถี่ของการออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ InvoiceFrequency
character(1) NOT NULL
List
Invoice on even weeks แจ้งหนี้ในสัปดาห์คู่ ส่งใบแจ้งหนี้ในสัปดาห์คู่ เลือก แจ้งหนี้ในสัปดาห์คู่ แสดงว่า การแจ้งหนี้แบบรายปักษ์ (สองสัปดาห์) ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปใน สัปดาห์ที่เป็นเลขคู่ EvenInvoiceWeek
character(1)
Yes-No
Invoice Week Day วันแจ้งหนี้ในสัปดาห์ วันในสัปดาห์ที่จะออกใบแจ้งหนี้ วันแจ้งหนี้ในสัปดาห์ แสดงวันในสัปดาห์ที่จะออกใบแจ้งหนี้ InvoiceWeekDay
character(1)
List
Invoice weekday cutoff วันตัดใบแจ้งหนี้ในสัปดาห์ วันสุดท้ายในสัปดาห์สำหรับการรวมการจัดส่ง วันตัดใบแจ้งหนี้ในสัปดาห์ แสดงวันสุดท้ายในสัปดาห์ของการส่งสินค้าที่จะถูกรวมไว้ในกำหนดการแจ้งหนี้ปัจจุบัน InvoiceWeekDayCutoff
character(1)
List
Invoice Day วันแจ้งหนี้ วันของการออกใบแจ้งหนี้ วันแจ้งหนี้ แสดงวัน์ที่จะออกใบแจ้งหนี้ ถ้าเดือนละสองครั้ง, ครั้งที่สองจะห่าง 15 วันหลังจากวันนี้ InvoiceDay
numeric(10)
Integer
Invoice day cut-off วันตัดใบแจ้งหนี้ วันสุดท้ายของการรวมจัดส่ง วันตัดใบแจ้งหนี้ แสดงวันสุดท้ายของการส่งสินค้าที่จะถูกรวมไว้ในกำหนดการแจ้งหนี้ปัจจุบัน ดังคัวอย่าง, ถ้ากำหนดการแจ้งหนี้เป็นทุกวันที่ 1 ของเดือน, และให้วันตัดใบแจ้งหนี้เป็นวันที่ 25 ของเดือน การส่งสินค้าในวันที่ 24 พฤษภาคม จะถูกรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ที่ถูกส่งไปในวันที่ 1 มิถุนายน แต่การส่งสินค้าในวันที่ 26 พฤษภาคมจะถูกรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ที่ถูกส่งไปในวันที่ 1 กรกฎาคม InvoiceDayCutoff
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา