เอกสารตรงกันข้าม (หน้าต่าง ID-327)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: เอกสารตรงกันข้าม

ลักษณะ: การจัดการชนิดเอกสารตรงกันข้าม

ช่วย: เมื่อใช้เอกสารที่แยกกันอย่างชัดเจนสำหรับธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา (หลังการเชื่อมโยงบริษัทคู่ค้าเข้ากับหน่วยงาน/สาขา), คุณสามารถกำหนดชนิดเอกสารที่จะให้เป็นไปตามชนิดเอกสารของธุรกรรมต้นทาง ตัวอย่าง: "ใบสั่งสินค้ามาตรฐาน" สร้าง "ใบสั่งซื้อมาตรฐาน" ถ้าคุณให้นิยามความสัมพันธ์ที่นี่, คุณจะเขียนทับชนิดเอกสารตรงกันข้ามปริยายในนิยามชนิดเอกสาร อันนี้ช่วยให้คุณนิยามการจับคู่ที่จำเพาะเจาะจงได้ ถ้าไม่ได้กำหนดไว้, จะใช้ชนิดเอกสารที่ตรงกันอันแรก (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกหนี้ - ชนิดเอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้อันแรกสุด)TAB: เอกสาร ตรงกันข้าม

ลักษณะ: การจัดการประเภทเอกสารตรงกันข้าม


ช่วย เมื่อใช้เอกสารที่แยกกันอย่างชัดเจนสำหรับธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน (หลังการเชื่อมโยงบริษัทคู่ค้าเข้ากับหน่วยงาน), คุณสามารถกำหนดประเภทเอกสารที่จะให้เป็นไปตามประเภทเอกสารของธุรกรรมต้นทาง ตัวอย่าง: "ใบสั่งสินค้ามาตรฐาน" สร้าง "ใบสั่งซื้อมาตรฐาน" ถ้าคุณให้นิยามความสัมพันธ์ที่นี่, คุณจะเขียนทับประเภทเอกสารตรงกันข้ามปริยายในนิยามประเภทเอกสาร อันนี้ช่วยให้คุณนิยามการจับคู่ที่จำเพาะเจาะจงได้ ถ้าไม่ถูกกำหนดไว้, จะใช้ประเภทเอกสารที่ตรงกันอันแรก (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกหนี้ - ประเภทเอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้อันแรกสุด)

คุณสามารถให้นิยามเอกสารตรงกันข้ามของทุกหน่วยงาน (ของธุรกรรมต้นทาง) หรือสำหรับหน่วยงานจำเพาะหนึ่งได้


ไฟล์:เอกสารตรงกันข้าม - เอกสาร ตรงกันข้าม - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Counter Document สร้างเอกสารตรงกันข้าม สร้างเอกสารตรงกันข้าม ถ้าถูกเลือก, จะสร้างเอกสารตรงข้ามตามที่กำหนด ถ้าไม่ถูกเลือก, จะไม่สร้างเอกสารตรงข้ามสำหรับประเภทเอกสารนั้น IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Counter Document Type ประเภทเอกสารตรงกันข้าม ประเภทเอกสารตรงกันข้ามที่ถูกสร้างขึ้นมา (ปลายทาง) ประเภทเอกสาร ของเอกสารตรงกันข้ามที่ถูกสร้างขึ้นมา Counter_C_DocType_ID
numeric(10)
Table
Document Action สถานะเอกสาร สถานะเป้าหมายของเอกสาร คุณจะพบสถานะปัจจุบันในฟิลด์ สถานะเอกสาร ทางเลือกจะถูกแสดงออกมาใน popup DocAction
character(2)
List
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validate Document Type ตรวจประเภทเอกสาร null null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา