Create PO from Requisition (กระบวนการ ID-337)

จาก iDempiere thกระบวนการ: Create PO from Requisition

ลักษณะ: Create Purchase Orders from Requisitions


ช่วย: Create Purchase orders from Purchase Requisitions.


ไฟล์:Create PO from Requisition - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา